Programové období 2021-2027

Od začátku roku 2019 připravujeme program INTERREG Bavorsko – Česko 2021-2027. Proces, do kterého je zapojeno mnoho aktérů, a který vyžaduje dobrou koordinaci na více úrovních. Na naší domovské stránce programu bychom Vás chtěli informovat o pokroku v rámci přípravných opatření, ale také upozornit na nadcházející procesy, kterých se můžete zúčastnit a poskytnout Vám přehled o již dohodnutém obsahu kooperačního programu.

Aktuality

Velmi Vám děkujeme za Vaše odpovědi ke strategickému posuzování vlivů programu na životní prostředí. Jakmile tyto stanoviska obdržíme od Ministerstva životního prostředí ČR, zapracujeme je do programového dokumentu.

V průběhu léta je plánováno vytvoření finálního programového dokumentu INTERREG Bavorsko - Česko 2021-2027 a jeho následné předložení Evropské komisi ke schválení.

Díky evropské podpoře vzniklo v rámci česko-bavorského programu spoustu zajímavých projektů a my se těšíme, že budeme moci v příštím programovém období podpořit další zajímavé projekty.

KE STAŽENÍ:
Programový dokument (stav 22.04.2021) PDF (1.29 MB)

Pokračování přeshraniční spolupráce

Tisková zpráva: Přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Bavorskem bude pokračovat

Náměstek ministryně pro místní rozvoj Zdeněk Semorád a státní tajemník bavorského Státního ministerstva hospodářství Roland Weigert podepsali dne 22.01.2019 v Černínském paláci prohlášení o spolupráci a pokračování programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko. Deklarovali tak záměr podporovat konkurenceschopnost, soudržnost a atraktivitu společného přeshraničního území i v letech 2021-2027.

„Ministerstvo pro místní rozvoj tímto podpisem navázalo na předcházející prohlášení o vůli pokračovat v programech přeshraniční spolupráce v dalších letech, které byly koncem roku 2018 podepsány mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko a mezi Českou republikou a Rakouskem,“ potvrdil náměstek Zdeněk Semorád.
 
Program patří mezi nejdůležitější nástroje podpory česko-bavorské spolupráce od vstupu České republiky do EU. Financované projekty jsou realizovány společně partnery z obou zemí a mají pozitivní dopad na celé společné území. V dosavadním sedmiletém období bylo k dispozici cca 100 mil. euro na projekty v oblasti výzkumu a inovací, cestovního ruchu, životního prostředí či vzdělávání. Významná část financí podpořila spolupráci institucí a setkávání občanů přes hranici.
 
Příkladem podpory je spolupráce záchranných služeb mezi Bayerisches Rotes Kreuz a Zdravotnickou záchrannou službou Plzeňského kraje. Do projektu se zapojily rovněž Fakulta zdravotních studií Západočeské univerzity v Plzni a Fakulta aplikovaných zdravotních věd na Technische Hochschule Deggendorf. Projekt podporuje společná cvičení, stáže, školení, semináře a vzdělávání, konference, setkání a workshopy. V rámci projektu bylo vybudováno Koordinační a kooperační centrum v Chamu a pořízen simulátor sanitního vozu

Zdroj: https://www.mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/Preshranicni-spoluprace-mezi-Ceskou-republikou-a-B

Zveřejněno: leden 2019

Fotogalerie - podpis prohlášení o spolupráci

Schliessen

  Dosavadní konzultace

  Konzultace s veřejností

  Od 22. dubna do 17. června byla zveřejněna 2. verze návrhu programu INTERREG Bavorsko – Česko 2021-2027 v rámci dokumentu Vyhodnocení vlivů programu na životní prostředí. Veřejnost měla možno se k programovému dokumentu vyjádřit.

  Aktuálně jsou odpovědi vyhodnocovány a zapracovávány do programového dokumentu.

  Veřejná anketa

  Od 15. března do 7. dubna měli občané a stakeholdeři z programového území možnost se vyjádřit k prvnímu znění návrhu programu Interreg. Konzultace měla podobu online ankety. Kromě toho jsme obdrželi některé komentáře e-mailem. Komentáře byly zohledněny ve druhé verzi návrhu programového dokumentu.

  Celkem bylo vyplněno 346 dotazníků, odpovědi přišly z obou zemí přibližně v rovnoměrném poměru – 52 % odpovědí přišlo z Bavorska a 48 % z Česka.

  Vyhodnocení dat zde bude zanedlouho zveřejněno.

  Konzultace se sociálními partnery a zástupci občanské společnosti

  Dne 22. března 2021 se uskutečnila konzultace formou online workshopu se sociálními partnery a zástupci občanské společnosti. Worskhop byl simultánně tlumočen a nabídl účastníkům možnost se přímo vyjádřit k návrhu programu.

  Fond malých projektů – workshop

  Malé projekty jsou důležité k posílení a k podpoře soudržnosti v příhraničním regionu. V probíhajícím dotačním období INTERREG Česko-Bavorsko 2014-2020 se k nim již uskutečnilo více workshopů, ve kterých správci Fondu malých projektů diskutovali s orgány programu. Kromě toho vytvořili správci Fondu malých projektů strategie pro budoucí zaměření jejich práce. V dotačním období 2014-2020 provádí správu Fondu malých projektů euroregiony nacházející se v programovém území.

  1. Worskhop k tematickému zaměření Fondu malých projektů – 14.05.2020
    
  2. Workshop ke stavu socioekonomické analýzy a strategií – 07.09.2020
    
  3. Workshop k prezentaci strategií – 28.01.2021

  Tematický workshop se stakeholdery

  Na základě prvních doporučení ze socioekonomické analýzy byly pro budoucí česko-bavorský program Interreg realizovány 4 tematické online workshopy se stakeholdery z programového území. Všechny 4 workshopy byly silmutánně tlumočeny a umožnily zajímavou diskuzi o přeshraniční potřebě dotací v různých tematických oblastech.

  1. Hospodářský vývoj, výzkum, vývoj a inovace – 20.01.2021
    
  2. Změna a ochrana klimatu, ochrana přírody a životního prostředí – 20.01.2021
    
  3. Sociální věci, trh práce a vzdělávání – 21.01.2021
    
  4. Integrovaný regionální rozvoj, cestovní ruch, mobilita a governance – 21.01.2021

  Vyhodnocení vlivů programu na životní prostředí (SEA)

  V rámci přípravy programu je povinnou součástí vypracování posouzení vlivů programu na životní prostředí (viz směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES z 27. června 2001, směrnice SEA a posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí na spolkové úrovni). Cílem posuzování vlivů na životní prostředí je odhadnout dopady programu na životní prostředí a navrhnout opatření, pomocí kterých bude dosaženo co možná nejpozitivnějšího působení programu na životní prostředí.

  Vyhodnocení vlivů na životní prostředí pro program INTERREG Bavorsko – Česko 2021-2027 bylo provedeno rakouským institutem pro územní plánování (ÖIR GmbH) ve spolupráci s Integra Consulting s.r.o. Navržená verze dokumentu Vyhodnocení vlivů programu INTERREG Bavorsko - Česko na životním prostředí byla nejprve konzultována s českým a bavorským ministerstvem životního prostředí. V návaznosti na to, souběžně s veřejnými konzultacemi programu probíhajícími od 22.04. do 17.06.2021, byla možnost se k SEA písemně vyjádřit.

  Celkem jsme obdrželi 18 odpovědí. Tyto odpovědi jsou momentálně vyhodnocovány a zapracovávány do programového dokumentu a do dokumentu Vyhodnocení vlivů programu na životní prostředí.

  Socioekonomická analýza

  Jako základ pro návrh programu INTERREG Bavorsko – Česko 2021-2027 byla v roce 2020 provedena tzv. socioekonomická analýza. Cílem analýzy je odhalit podmínky pro rozvoj programového území pomocí analýzy stávajících silných a slabých stránek a šancí a rizik (tzv. SWOT analýza). Socioekonomická analýza byla vypracována institutem pro systematický management a public governance Univerzity St. Gallen a poradenskou firmou Východočeská rozvojová s.r.o.

  KE STAŽENÍ: Socioekonomická analýza pro program Interreg Bavorsko – Česko 2021-2027 PDF (4.42 MB)

  Časová osa - dosavadní kroky programování k 30.06.2021