Aktuality

Srdečně Vás vítáme na internetových stránkách programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020.

Důležité informace pro žadatele k projektům předkládaným na 8. zasedání Monitorovacího výboru

Také po 7. zasedání Monitorovacího výboru jsou v programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 (dále jen program) stále ještě k dispozici prostředky na podporu přeshraničních projektů. Při pohledu na čtyři prioritní osy (PO) programu musí být tato informace upřesněna takto:

 • Z důvodu chybějících prostředků EFRR nelze předkládat nové projektové žádosti do PO 1 "Výzkum, technologický rozvoj a inovace".

Další omezení při předkládání projektových žádostí pro nadcházející zasedání Monitorovacího výboru  vychází z aktuálních hodnot indikátorů výstupu, které si tento program stanovil za cíl.

 • Z aktuálního grafu o stavu indikátorů výstupu je zřejmé, že zejména v PO 2 jsou v investiční prioritě (IP) 6c vítány projekty, které přispívají ke splnění cílové hodnoty indikátoru výstupu "Počet podpořených objektů přírodního a kulturního dědictví". Aktuálně je tento indikátor splněn na 43 %. V absolutních číslech to znamená, že z avizovaných 44 objektů přírodního a kulturního dědictví, které mají být v rámci programu podpořeny, bylo doposud podpořeno pouze 19 objektů. Z toho důvodu se Monitorovací výbor mj. usnesl, že v rámci IP 6c bude projednávat pouze takové projektové žádosti, které přispívají minimálně hodnotou ve výši 1 k indikátoru výstupu "Počet podpořených objektů přírodního a kulturního dědictví". K druhému indikátoru výstupu v IP 6c mohou předkládané projekty rovněž příspívat

Cílové hodnoty jednotlivých indikátorů výstupu, které je nutno naplnit na úrovni programu, jsou uvedeny u příslušných investičních priorit v dokumentu Program spolupráce (viz Dokumenty > Program spolupráce). Při vyhotovení žádosti mají žadatelé k dispozici Pokyny k nakládání s indikátory výstupu v projektové žádosti (viz Dokumenty > Podávání žádostí > Další dokumenty).

Bez ohledu na výše uvedené platí, že kvalita předložených projektů, které se ucházejí o podporu, je pro rozhodnutí Monitorovacího výboru rozhodující.

7. zasedání Monitorovacího výboru

 

Ve dnech 13. a 14. června 2018 se v Mariánských Lázních (Karlovarský kraj) uskutečnilo 7. zasedání Monitorovacího výboru Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020.

Pro zasedání Monitorovacího výboru bylo předloženo celkem 15 projektových žádostí k projednání a jedna projektová žádost pro negativní usnesení. Naplánováno bylo 10 projektů, které byly podpořeny prostředky EFRR ve výši 6,3 mil. eur. S doposud naplánovanými prostřekdy EFRR ve výši 87,3 mil. eur je v tomto okamžiku naplánováno 84,4 % celkové alokace programu pro stávající programové období.

Tiskovou zprávu o 7. zasedání Monitorovacího výboru naleznete na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

V jednotlivých prioritních osách je po 7. zasedání Monitorovacího výboru celkový stav prostředků následující:

1. Výzkum, technologický rozvoj a inovace

 • Naplánované prostředky EFRR: 17,9 mil. eur (100 %)
 • Prostředky EFRR k dispozici: 0,0 mil. eur (0 %)

2. Ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů

 • Naplánované prostředky EFRR: 32 mil. eur (80,5 %)
 • Prostředky EFRR k dispozici: 7,7 mil. eur (19,5 %)

3. Investice do dovedností a vzdělávání

 • Naplánované prostředky EFRR: 7,8 mil. eur (66,7 %)
 • Prostředky EFRR k dispozici: 3,9 mil. eur (33,3 %)

4. Udržitelné sítě a institucionální spolupráce

 • Naplánované prostředky EFRR: 23,3 mil. eur (83,9 %)
 • Prostředky EFRR k dispozici: 4,4 mil. eur (16,1 %)

8. zasedání Monitorovacího výboru se uskuteční ve dnech 05. a 06. prosince 2018 ve vládním obvodě Dolní Bavorsko. Lhůta pro podání projektové žádosti pro projednání na 8. zasedání Monitorovacího výboru je uvedena na stránce Dotace > Podávání žádostí.

Fotogalerie - 7. zasedání Monitorovacího výboru

Schliessen

  Zveřejnění Výroční zprávy o realizaci programu za rok 2017

  Výroční zpráva o realizaci programu (včetně "Informace pro občany") byla 28.05.2018 schválena Monitorovacím výborem. Dne 29.05.2018 byl dokument doručen Evropské komisi přes systém SFC a následně - po příslušné kontrole - Komisí 06.07.2018 schválen. Výroční zpráva o realizaci programu a "Informace pro občany" se dle čl. 50 odst. 9 Nař. (EU) č. 1303/2013 zveřejňují na naší homepage v sekci Informace a komunikace.

  Příští zasedání Monitorovacího výboru a lhůta pro podání projektové žádosti

  8. zasedání Monitorovacího výboru se uskuteční ve dnech 05. a 06. prosince 2018 ve vládním obvodě Dolní Bavorsko. Lhůta pro podání žádosti (datum elektronického doručení) pro projednání žádosti na 8. zasedání Monitorovacího výboru je 22. srpen 2018 do 23:59 hodin.

  Upozorňujeme na to, že ani u žádostí, které budou předloženy včas, neexistuje právní nárok na projednání projektu na příštím zasedání Monitorovacího výboru, protože pracovní náročnost kontroly závisí především na druhu a kvalitě projektu a úplnosti předložených podkladů.

  Další informace k podávání žádostí jsou uvedeny na stránce Dotace > Podávání žádostí.

  Archiv

  Navýšení maximálních limitů pro základní typové pozice (personální náklady)

  K 01.04.2018 byly navýšeny maximální limity pro základní typové pozice. Aktuální výši sazeb platných pro české partnery najdete na webu Centra pro regionální rozvoj ČR (http://www.crr.cz/cs/eus/mzdove-sazby-typovych-pozic).

  Využití Maximálních limitů pro základní typové pozice se řídí kapitolou 4|6|1 Příručky pro české žadatele:

  Maximální výše personálních nákladů

  Osobní náklady nesmí přesáhnout obvyklou výši platnou v organizaci pro danou pozici. V případě, že se jedná o nově vytvořenou pozici, vychází se z výše osobních nákladů na obdobnou pracovní pozici. V případě že obdobná pozice v organizaci neexistuje, vychází se při stanovení výše maximálních osobních nákladů z obvyklé výše osobních nákladů v daném oboru, čase a místě. V tomto případě jsou stanoveny maximální limity pro základní typové pozice vztahující se na osoby, které jsou v přímém zaměstnaneckém poměru s příjemcem dotace nebo pro něj vykonávají práci na základě dohod mimo pracovní poměr. Maximální limity pro základní typové pozice jsou zveřejněny na adrese http://www.crr.cz/cs/eus/mzdove-sazby-typovych-pozic  Národní orgán může rozhodnout o případném zvýšení maximálních hodinových sazeb v závislosti na meziročním růstu průměrné nominální mzdy v ČR.

  V souvislosti se změnou limitů byla k 01.04.2018 vypuštěna příloha 7 Příručky pro české žadatele („Maximální limity pro základní typové pozice“). Aktuální maximální limity pro základní typové pozice jsou nyní k dispozici výhradně na webu Centra pro regionální rozvoj ČR. Soubory v sekci Dokumenty byly příslušně aktualizovány.

  Aktualizace 2. vydání Příručky pro české žadatele

  Dne 22.01.2018 došlo k aktualizaci 2. vydání Příručky pro české žadatele prostřednictvím následujícího dokumentu:

  Metodický pokyn č. 3 k 2. vydání Příručky pro české žadatele PDF (741 KB)Metodický pokyn č. 3 k 2. vydání Příručky pro české žadatele je platný od 22.01.2018.

  Tento dokument a další dokumenty související s Podáváním žádosti naleznete v sekci Dokumenty > Podávání žádostí.

  Delegace z Mecklenburg-Vorpommern (Meklenbursko-Přední Pomořansko) a z Brandenburg (Braniborsko) navštívila česko-bavorské příhraničí

  Ve dnech 21.-22.02.2017 navštívil státní sekretář Ministerstva hospodářství, práce a zdraví (Mecklenburg-Vorpommern) pan Dr. Rudolph společně s delegací česko-bavorské příhraničí. V průběhu cesty probíhaly diskuze se zástupci Vlády Dolního Bavorska, Horní Falce a Horních Franků jakož i zemských okresů Freyung-Grafenau a Tirschenreuth. Rovněž navštívili úspěšné projekty muzeum "Adalberta Stiftera v Rosenberger Gut" v Neureichenau a "Historický park Bärnau-Tachov" v Bärnau.

  Dále se uskutečnil otevřený rozhovor s jednateli Euregio Bavorský les-Šumava-Dolní Inn a Euregio Egrensis.

  Pro obě strany bylo setkání velkým přínosem, neboť mohly čerpat ze zkušeností z oblastí administrativní struktury a procesů v různých programech EÚS.

  Fotogalerie – Cesta delegace

  Schliessen

   Online veřejná konzultace o překonání překážek v příhraničních regionech

   Evropská komise provedla online veřejnou konzultaci o překonání překážek v příhraničních regionech, která byla zahájena 21. září 2015 a trvala tři měsíce až do 21. prosince 2015. Průzkum zahrnoval regiony na vnitřních hranicích Evropské unie a také příhraniční regiony mezi zeměmi EU a zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a Evropského hospodářského prostoru (EHP). V rámci průzkumu byli občané, organizace, podniky a veřejné orgány v příhraničních regionech EU zváni k tomu, aby vyjádřili svůj názor na překážky, které stále zůstávají při přeshraničních kontaktech, a aby navrhli řešení pro jejich překonání. Online dotazník vyplnilo 623 respondentů. Výseldky této online veřejné konzultace jsou uvedeny v následující publikaci:

   Překonání překážek v příhraničních regionech PDF (710 KB)Bližší informace k tomuto tématu naleznete zde.

   Slavnostní zahájení

   Dne 19. června 2015 se v prostorách Vlády Horní Falce konalo Slavnostní zahájení programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020. Státní tajemník Bavorského státního ministerstva hospodářství Franz Josef Pschierer společně s náměstkem ministryně pro místní rozvoj České republiky Zdeňkem Semorádem otevřeli před cca 200 účastníky nové programové období 2014–2020.

   Evropská komise byla zastoupena panem Dr. Wolfgangem Streitenbergerem, Senior Adviser v Generálním ředitelství pro regionální a městskou politiku, který ve své řeči blíže objasnil reformu regionální politiky s ohledem na Strategii Evropa 2020 a s ní spojené požadavky týkající se tematické koncentrace.

   Orgány programu prezentovaly nové obsahy a struktury programu spolupráce a ukázaly možné projektové aktivity v rámci čtyř vybraných prioritních os programu. V novém programovém období je pro program k dispozici 103,4 mil. eur prostředků z ERDF. Projektové žádosti bude možné předkládat pravděpodobně od září 2015. Prezentace jsou ke stažení zde:

   Struktura a obsah programu PDF (0.94 MB)
   Program – obsah – příklady PDF (0.99 MB)Brožura "Shrnutí programu spolupráce" poskytuje přehled o možných projektových aktivitách a odkazuje na příslušné kontaktní osoby pro zájemce o projekt.

   Fotogalerie - Slavnostní zahájení

   Schliessen