Aktuality

Srdečně Vás vítáme na internetových stránkách programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020.

Upozornění pro české projektové partnery (zadávání veřejných zakázek)

V souvislosti s novelou zákona o zadávání veřejných zakázek v ČR bychom Vás chtěli upozornit, že tzv. nové zásady odpovědného zadávání veřejných zakázek musí zadavatel zohlednit u všech zadávacích řízení zadaných od 1.1.2021. Více informací k tomuto tématu je zveřejněno na portálu veřejných zakázek:

https://portal-vz.cz/metodiky-stanoviska/metodiky-k-zakonu-c-134-2016-sb-o-zadavani-verejnych-zakazek/metodicka-stanoviska/

K tématu odpovědného zadávání veřejných zakázek byla v rámci MPSV zřízena celá skupina odborníků, na kterou se můžete obrátit v případě detailnějších dotazů k této problematice, viz https://www.sovz.cz/

Zveřejněno dne: 10.05.2021

Příští zasedání Monitorovacího výboru a lhůta pro podání projektové žádosti

13. zasedání Monitorovacího výboru se uskuteční ve dnech 1. a 2. prosince 2021. Lhůta pro podání žádosti (datum elektronického doručení) pro projednání žádosti na 13. zasedání Monitorovacího výboru je 18. srpen 2021 do 23:59 hodin.

Přehled o rozdělení prostředků EFRR, které jsou stále k dispozici na jednotlivé prioritní osy a investiční priority, bude brzy zveřejněn.

Upozorňujeme na to, že ani u žádostí, které budou předloženy včas, neexistuje právní nárok na projednání projektu na příštím zasedání Monitorovacího výboru, protože pracovní náročnost kontroly závisí především na druhu a kvalitě projektu a úplnosti předložených podkladů.

Další informace k podávání žádostí jsou uvedeny na stránce Dotace > Podávání žádostí.

Zveřejněno dne: 06.05.2021

Zapojení veřejnosti do zprávy o vlivu programu na životní prostředí

Na Vašem názoru záleží!

V rámci přípravy programu je předepsané strategické posuzování vlivů programu na životní prostředí (viz směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne 27. června 2001, směrnice SEA).

Nyní se ke zprávě o vlivu na životní prostředí a k návrhu programu můžete vyjádřit i vy.

Všechny potřebné informace naleznete na stránce: https://www.by-cz.eu/cz/2021-2027/

Děkujeme za Vaši spolupráci.

Orgány programu Interreg Bavorsko - Česko

Zveřejněno dne: 22.04.2021

Bylo zveřejněno nové vydání příručky pro české příjemce

Dne 16. 3. 2021 bylo zveřejněno 5. vydání Příručky pro české příjemce.

Podrobný přehled změn je k dispozici na konci každé kapitoly. 

Příručku včetně příloh naleznete v sekci Dokumenty -> Realizace projektů. Starší verze dokumentů jsou k dispozici v sekci Dokumenty -> Archiv -> Realizace projektů.

Zveřejněno dne: 16. 3. 2021

Ocenění REGIOSTARS 2021

Evropská komise uděluje každý rok ocenění REGIOSTARS projektům, které jsou financovány z prostředků EU a které vykazují inovativní a inkluzivní přístupy k regionálnímu rozvoji. Pro inspiraci ostatních regionů a projektových manažerů se na zúčastněné projekty soustřeďují komunikační aktivity na evropské úrovni.

Ocenění REGIOSTARS jsou udělovány v pěti tematických kategoriích. V roce 2021 se koncentrují na následujících pět oblastí:

 • INTELIGENTNÍ Evropa: zvýšení konkurenceschopnosti místních podniků v digitálním světě
 • ZELENÁ Evropa: ekologické a odolné komunity v městském a venkovském prostředí
 • SPRAVEDLIVÁ Evropa: podpora inkluzivnosti a boje proti diskriminaci
 • MĚSTSKÁ Evropa: podpora ekologických, udržitelných a oběhových potravinových systémů ve funkčních městských oblastech
 • TÉMA ROKU: intenzivnější ekologická mobilita v regionech: Evropský rok železnic 2021

Porota složená z předních akademických pracovníků v příslušných oborech posoudí přihlášené projekty a vybere vítěze. Kromě toho volí také publikum prostřednictvím veřejného online hlasování vlastní vítězný projekt, který obdrží cenu publika. Další podrobnosti o jednotlivých kategoriích naleznete v Příručce pro účastníky soutěže. (PDF on external server)

Přihlášky mohou být podány od  9. února do 9. května 2021 prostřednictvím online platformy.

Finalisté budou pozváni na školení o komunikaci v rámci Evropského týdne regionů a měst, který se bude konat v říjnu. Vítězné projekty v pěti kategoriích a v hlasování veřejnosti obdrží své ceny na slavnostním ceremoniálu v prosinci 2021 v chorvatském Dubrovníku.

Potěšilo by nás, kdybychom mezi přihlášenými do soutěže REGIOSTARS 2021 nalezli také projekty Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020. Rádi Vás ve Vašem úsilí podpoříme!

Zveřejněno dne: 17.02.2021

Tisková zpráva MMR ČR: "Přeshraniční spolupráce s Bavorskem dosahuje výborných výsledků i během krize"

Z celkové alokace ve výši 103,4 mil. EUR je 96 % přiřazeno konkrétním projektům a 50 % již dokonce proplaceno příjemcům dotace. V předstihu se podařilo splnit pravidlo n+3 i pro rok 2021. Česká republika tak ani v letošním roce nepřijde o žádné peníze.

„Rok 2020 byl pro programy přeshraniční spolupráce přelomový. Opatření proti šíření nemoci COVID-19 ztížila realizaci některých projektů. Partnerům z obou stran hranice proto bylo umožněno jejich prodloužení v odůvodněných případech až o šest měsíců. Došlo také k posunutí termínu zasedání Monitorovacího výboru, který rozhoduje o podpoře nově předložených projektů. I přes tyto skutečnosti česko-bavorský program dosahuje výborných výsledků,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.
 
Z projektů, které mohli turisté v roce 2020 využívat, lze zmínit určitě projekt „Zlatá stezka – síť turistických cest na Zelené střeše Evropy“ a „Putování bez hranic srdcem Evropy“. V rámci prvního projektu vyznačily Plzeňský kraj a Jihočeská centrála cestovního ruchu v Českém lese a na Šumavě paralelní pěší Zlatou stezku k nejdelší a nejatraktivnější německé certifikované pěší trase vedoucí Hornofalckým lesem a dále po dvou alternativních trasách Bavorským lesem. Vznikl tak jedinečný uzavřený turistický okruh propojený dalšími přeshraničními trasami. Těm se věnoval také Mikroregion Šumava-západ společně s ILE Nationalpark Gemeinden e.V. Vybudována byla řada nových naučných a tematických stezek a stávající stezky byly přizpůsobeny pro nejmodernější technologie. Všechny jsou opatřeny QR kódy, díky kterým turisté získají zajímavé informace o historii a o vývoji regionu. Obec Modrava vhodně doplnila uvedený celek rozšířením svého informačního centra.
 
„Pevně věříme, že se v roce 2021 situace výrazně zlepší a návštěvníci česko-bavorského pohraničí tak budou moci využívat i projekty, které by měly být dokončeny v letošním roce,“ dodává náměstek pro řízení sekce evropských a národních programů Zdeněk Semorád. Z nich stojí za zmínku „Brána do nitra Země“, „Odkaz podmaleb na skle“ či „Světelné znečištění, společné řešení“. Města Františkovy Lázně a Cheb se zaměřila na zpřístupnění a propojení geologických a montánních památek v pohraničí. U národní přírodní rezervace SOOS vzniklo nové návštěvnické centrum se zázemím a na sopce Komorní Hůrka byla zpřístupněna vstupní část štoly. V letošním roce by mělo být dokončeno návštěvnické centrum u nejstarší štoly v severním Bavorsku v Gleissinger Fels a všechny aktivity projektu propojeny tematickou stezkou vedoucí z Fichtelbergu přes Alexandesbad a Hohenberg do Františových Lázní, Soosu a přes Komorní Hůrku a Cheb zpět. V obcích Kvilda a  Schönbrunn am Lusen – Hohenau byla pro změnu vybudována dvě muzea zaměřená na zachování a zhodnocení společného kulturního dědictví v podobě podmaleb na skle. V rámci posledního projektu budou v Environmentálním centru v Krsech probíhat informační a vzdělávací akce zaměřené na problematiku světelného znečištění.
 
Rovněž v letošním roce bude probíhat schvalování nových projektů. Termín odevzdání projektových žádostí pro nejbližší zasedání Monitorovacího výboru byl stanoven již na 19. ledna 2021. A souběžně bude ve spolupráci se zahraničními a regionálními partnery probíhat dokončování nového programu pro období 2021-2027 tak, aby mohl být schválen Evropskou komisí a poté vyhlášen.

Zdroj: https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/preshranicni-spoluprace-s-bavorskem-dosahuje-vybor 

Zveřejněno dne: 11.01.2021

Byl zveřejněn vzor Zprávy o udržitelnosti (aktualizace Příručky pro české příjemce)

Dne 16.07.2020 byl formou Metodického pokynu zveřejněn nový vzor Zprávy o udržitelnosti. Zprávu o udržitelnosti předkládají partneři ukončených projektů, kterým byla tato povinnost stanovena ve Smlouvě o podmínkách realizace projektu.

Zprávy o udržitelnosti se předkládají podle Harmonogramu předkládání zpráv o udržitelnosti, který stanovuje Kontrolor v rámci kontroly závěrečné zprávy za partnera. Zpráva o udržitelnosti je Kontrolorovi předkládána zpravidla jedenkrát ročně, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů od konce stanoveného monitorovacího období. Zpráva je Kontrolorovi předkládána e-mailem ve formátu pdf (dokument podepsaný zaručeným elektronickým podpisem nebo scan).

Metodický pokyn a nový vzor naleznete v sekci Dokumenty > Realizace projektů.

Zveřejněno dne: 16.07.2020

Archiv

Informace pro příjemce v souvislosti s pandemií COVID-19 (aktualizováno 09.04.2020)

Řídicí orgán a Národní orgán chápou, že vzhledem k současným opatřením mohou projektovým partnerům nastat komplikace při realizaci projektových aktivit a dodržení stanoveného harmonogramu projektu. Proto prosíme, aby projektoví partneři, kteří se dostanou do komplikací s realizací aktivit v důsledku opatření přijatých proti šíření COVID-19, kontaktovali především Vedoucího partnera, případně svého kontrolora nebo Společný sekretariát a domluvili se na dalším postupu. Ke každému projektu bude přistupováno individuálně ve snaze co nejvíce pomoci s řešením daného problému.

S ohledem na současnou situaci vydává Řídicí orgán se souhlasem Národního orgánu následující stanovisko:

1) Aktivity, které nemohou být zrealizovány z důvodu stanovených bezpečnostních opatření v souvislosti s koronavirem. V tomto případě je nutné individuálně posoudit, zda je daná aktivita nezbytná k dosažení účelu, resp. indikátorů výstupu projektu. Jestliže ano, pak by měla být případně podána žádost o prodloužení doby realizace projektu.

V souvislosti s koronavirem byl zaveden zjednodušený postup k prodloužení doby realizace projektu. Pokud žádost o prodloužení doby realizace projektu splňuje následující podmínky:

- žádost nemá vliv na zvýšení nákladů projektu,
- žádost se týká prodloužení doby realizace projektu o maximálně 6 měsíců,
- žádost byla podána v období od 12.03.2020 do 31.12.2020,
- žádost je odůvodněna tím, že aktivity nemohou být realizovány z důvodu bezpečnostních opatření stanovených kvůli koronaviru a že tyto aktivy jsou nutné k dosažení cíle projektu a/nebo ke splnění indikátorů výstupu,

pak bude výjimečně schválena Místem navázání prostředků vedoucího partnera i v případě prodloužení nad 3 roky. To znamená, že v tomto případě není nutné orientovat se podle termínů zasedání Monitorovacího výboru.

Vedoucí partner podá min. 6 týdnů před ukončením projektu písemně podepsanou dvojjazyčnou žádost o prodloužení doby realizace projektu s podpisem u příslušného Místa navázání prostředků (ČR: přes příslušné oddělení Centra pro regionální rozvoj).  V případě, že vedoucí partner disponuje zaručeným elektronickým podpisem, může být žádost předložena e-mailem. Žádost o změnu musí obsahovat seznam nerealizovaných opatření a zdůvodnění.

V případě dotazů se prosím obraťte na Vaše Místo navázání prostředků (ČR: příslušné oddělení Centra pro regionální rozvoj).

2) Způsobilost výdajů spojených s rušením těchto aktivit. Rozhodující je, zda by tyto výdaje byly způsobilé, pokud by aktivity byly zrealizovány. Příjemce musí prokázat, že vzniklé výdaje byly minimalizované (storno), resp. že vynaložené výdaje nebylo možné získat zpět.

V případě dotazů se prosím obraťte na svého kontrolora.

Výzva k projevení předběžného zájmu ke strategickému posuzování vlivů na životní prostředí (SEA)

Program vypisuje v rámci přípravy operačního programu Interreg Česko – Bavorsko 2021-2027 strategické posuzování vlivů na životní prostředí (SEA). Pokud máte zájem o provedení SEA, můžete ho vyjádřit v rámci dnes spuštěné výzvy k projevení předběžného zájmu o účast v uvedené veřejné zakázce. Další informace naleznete na následujícím odkazu: https://www.bayvebe.bayern.de//files/bek/073acd78-953d-48e7-9dcd-0cfce1203388

Výzva k projevení předběžného zájmu trvá do 6. 11. 2020, do 12:00 hod.

Zveřejněno dne: 30. 10. 2020

Informace k ochraně osobních údajů

Vážené dámy, vážení pánové,

v rámci provádění obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) jsme na webu Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 přizpůsobili Zásady ochrany osobních údajů.

Naleznete je na následujícím odkazu: https://www.by-cz.eu/cz/gdpr/ (viz také screenshot)

Ujistěte se prosím, že pokud jsou v rámci dotace předávány osobní údaje třetí strany, budou Zásady ochrany osobních údajů programu této třetí straně dle čl. 13, 14 GDPR ve vhodné formě poskytnuty.

Děkujeme za Vaši spolupráci.

Společný sekretariát
Cíl EÚS Česk
á republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020

Byl vydán Metodický pokyn, který aktualizuje Příručku pro české příjemce

Aktualizace zvyšuje limity pro hodnotu zakázky, od nichž je partner povinen předkládat před vyhlášením zadávacího řízení dokumentaci ke kontrole. Aktualizace dále umožňuje nepředkládat výdaje nižší než 400 EUR, pokud spadají do kategorie výdajů „Náklady na externí odborné poradenství a na služby“ nebo „Výdaje na vybavení“. Kontrola těchto výdajů nově probíhá na vzorku.

Podrobný přehled změn je popsán v úvodu Metodického pokynu. 

Metodický pokyn naleznete v sekci Dokumenty -> Realizace projektů.

Bylo zveřejněno nové vydání Příručky pro české žadatele

Dne 9.9.2019 bylo zveřejněno 4. vydání Příručky pro české žadatele.

Podrobný přehled změn je k dispozici na konci každé kapitoly. 

Příručku včetně příloh naleznete v sekci Dokumenty -> Podávání žádostí. Starší verze dokumentů jsou k dispozici v sekci Dokumenty -> Archiv -> Podávání žádostí.

Bylo zveřejněno nové vydání Příručky pro české příjemce

Dne 1.8.2019 bylo zveřejněno 4. vydání Příručky pro české příjemce.

Hlavní změny:

 • Úprava postupu v případě změny projektu vyžadující souhlas Monitorovacího výboru (žádost se předkládá v dvojjazyčném vyhotovení a musí obsahovat popis změny a odůvodnění, lhůta pro podání žádosti je minimálně dva měsíce před zasedáním Monitorovacího výboru)
 • Kontrola zadávacích řízení byla doplněna o kontrolu dodatku ke smlouvě s dodavatelem, v případě že je uzavírán
 • Doplněn postup pro společné zadávání veřejných zakázek
 • Upřesnění k sankcím za nedodržení pravidel pro publicitu projektu
 • Upřesnění ke stížnostem proti rozhodnutí kontrolora
 • Aktualizace Tabulky odvodů, která stanovuje sankce při porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek

Podrobný přehled změn je k dispozici na konci každé kapitoly. 

Příručku včetně příloh naleznete v sekci Dokumenty -> Realizace projektů. Starší verze dokumentů jsou k dispozici v sekci Dokumenty -> Archiv -> Realizace projektů.

Tisková zpráva MMR: Tři miliony EUR pro policisty, cestovní ruch i kulturu v česko-bavorském pohraničí

Tři miliony EUR poputují na sedm schválených projektů v Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020. Jde například o projekty Husova cesta nebo Rozšiřování odborných znalostí a vzájemné spolupráce policistů.

„Česko-bavorská spolupráce dosahuje dlouhodobě výborných výsledků. Schváleno bylo celkem 134 projektů za 92,9 mil. EUR, což činí 90 % připravených peněz. Velmi úspěšně probíhá i navázání financí. Proto je již na více než 85 % alokace uzavřena smlouva či vydáno rozhodnutí. Proplaceno partnerům z obou stran hranice bylo 18,3 milionů EUR. U tohoto programu tak již bylo splněno pravidlo n+3 pro letošní rok,“ říká náměstek ministryně pro místní rozvoj Zdeněk Semorád.
 
Podpořena bude díky projektu „Rozšiřování odborných znalostí a vzájemné spolupráce policistů“ spolupráce českých a německých policistů při společném řešení mimořádných situací v pohraničí, potírání negativních celospolečenských jevů, zefektivnění činnosti útvarů policejních složek při společných zásazích a zefektivnění výměny informací. Pro zhruba 840 policistů se uskuteční výcvik se zaměřením na přeshraniční pronásledování, výcvik policistů nasazovaných do společných hlídek, speciální výcvik policejních instruktorů, srovnávací výcvik policistů pořádkových jednotek, srovnávací výcvik zásahových jednotek a školení k zákonu o mezinárodní justiční spolupráci.
 
Zahájen může být také společný projekt „Husova cesta - Plzeňský kraj a Horní Falc“, který rozvíjí kulturně-osvětové aktivity v česko-bavorském pohraničí a zavádí dálkové pěší turistické stezky odkazující na poslední životní cestu významného evropského učence Jana Husa z Čech do Kostnice, kde byl v červenci 1415 upálen. Dojde k vyznačení trasy (na české straně Kožlany - Kralovice - Rabštejn - Manětín - Bezdružice - Tachov) v terénu a k úpravě vybraných míst. Dále proběhne putovní výstava a vzniknou tematické venkovní paravány pro děti. Součástí projektu budou rovněž osvětové aktivity, setkávání a společné marketingové produkty.
 
Pokračovat bude rovněž spolupráce a hledání společné identity v idee Evropského města Aš – Selb v rámci projektu „Evropa – velmi blízko“. Zkušení fotografové spolu se studenty nafotí sousední město a výsledky budou prezentovat v rámci dvou výstav. Politici a odborníci se setkají se studenty na debatách o budoucnosti regionu a Evropské unie a dojde ke vzniku burzy nápadů. Především však proběhnou umělecké workshopy, v rámci nichž vzniknou dvě skulptury ve formě Kola Evropy (v Aši a v Selbu) a jedna instalace díla Podání ruky přes hranici. Třetí workshop bude zaměřen na rozvíjení nápadů studentů a žáků. Dále byly podpořeny následující projekty: Kulturní dědictví Zlaté stezky, Podpora moderních trendů ve výuce s ohledem na Best practice, Kultur | kontakt | kreativ a Voda - Wasser 2020

Zdroj: https://mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/MMR-Tri-miliony-EUR-pro-policisty,-cestovni-ruch

Tisková zpráva Bavorského státního ministerstva je k dispozici zde: https://www.stmwi.bayern.de/presse/pressemeldungen/pressemeldung/pm/175-2019/

Změny v postupu při provádění "Žádosti o změnu v systému eMS" pro vedoucí partnery

Po provedeném updatu systému eMS dne 11.03.2019 došlo také ke změně postupu při provádění "Žádosti o změnu". Vyhotovili jsme krátký návod pro žadatele se screenshoty, jak změnu v projektové žádosti provést.

Návod PDF (239 KB) V případě nejasností se na nás můžete kdykoliv obrátit.

Děkujeme za pochopení a Vaši spolupráci.

Byly aktualizované maximální hodinové sazby typových pozic

Na webu Centra pro regionální rozvoj ČR byly zveřejněné aktualizované maximální hodinové sazby typových pozic: https://www.crr.cz/eus/mzdove-sazby-typ-pozic/. Aktualizace proběhla s ohledem na růst hrubé nominální mzdy v roce 2018 a je platná pro české partnery.

Maximální hodinové sazby se použijí v případě, kdy je pro projekt nově vytvořená pracovní pozice a výše osobních nákladů nemůže být stavena podle obdobných pozic v organizaci. Podrobné informace k maximálním hodinovým sazbám jsou k dispozici v Příručce pro české žadatele (ke stažení v Dokumentech).

Tisková zpráva: Přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Bavorskem bude pokračovat

Náměstek ministryně pro místní rozvoj Zdeněk Semorád a státní tajemník bavorského Státního ministerstva hospodářství Roland Weigert podepsali dne 22.01.2019 v Černínském paláci prohlášení o spolupráci a pokračování programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko. Deklarovali tak záměr podporovat konkurenceschopnost, soudržnost a atraktivitu společného přeshraničního území i v letech 2021-2027.

„Ministerstvo pro místní rozvoj tímto podpisem navázalo na předcházející prohlášení o vůli pokračovat v programech přeshraniční spolupráce v dalších letech, které byly koncem roku 2018 podepsány mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko a mezi Českou republikou a Rakouskem,“ potvrdil náměstek Zdeněk Semorád.
 
Program patří mezi nejdůležitější nástroje podpory česko-bavorské spolupráce od vstupu České republiky do EU. Financované projekty jsou realizovány společně partnery z obou zemí a mají pozitivní dopad na celé společné území. V dosavadním sedmiletém období bylo k dispozici cca 100 mil. euro na projekty v oblasti výzkumu a inovací, cestovního ruchu, životního prostředí či vzdělávání. Významná část financí podpořila spolupráci institucí a setkávání občanů přes hranici.
 
Příkladem podpory je spolupráce záchranných služeb mezi Bayerisches Rotes Kreuz a Zdravotnickou záchrannou službou Plzeňského kraje. Do projektu se zapojily rovněž Fakulta zdravotních studií Západočeské univerzity v Plzni a Fakulta aplikovaných zdravotních věd na Technische Hochschule Deggendorf. Projekt podporuje společná cvičení, stáže, školení, semináře a vzdělávání, konference, setkání a workshopy. V rámci projektu bylo vybudováno Koordinační a kooperační centrum v Chamu a pořízen simulátor sanitního vozu

Zdroj: https://www.mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/Preshranicni-spoluprace-mezi-Ceskou-republikou-a-B

Fotogalerie - podpis prohlášení o spolupráci

Schliessen

  Tisková zpráva: Přeshraniční spolupráce na česko-německé hranici je vzorem pro ostatní programy

  Další projekty byly schváleny v přeshraničních programech se Spolkovou republikou Německo. Dotací se tak dočká například město Domažlice, ale také Muzeum Českého lesa v Tachově. Přeshraniční programy se Svobodným státem Sasko a se Svobodným státem Bavorsko jsou vzorem pro ostatní.

  „Oba programy fungují výborně a mají už téměř všechny finanční prostředky rozdělené na konkrétní projekty. Těch bylo v obou případech schváleno shodně 127, což u česko-saského programu činí téměř 99 % alokovaných prostředků a u česko-bavorského programu přesně 87 %,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová,
   
  Velmi úspěšně se daří i navazující procesy, které souvisejí s realizací podpořených projektů, tj. uzavírání smluv, kontrola výdajů a jejich proplácení. U obou programů dochází k několikanásobnému překročení minimálního limitu stanoveného Evropskou komisí pro splnění pravidla n+3 za rok 2018. S více než ročním předstihem je pak toto pravidlo u obou programů splněno také již na rok 2019.
   
  Nově byly schváleny mimo jiné projekty, které jsou důležité pro kulturní dědictví obou národů. Partnerská města Domažlice a Furth im Wald v rámci projektu „Muzeum společného dědictví regionu Domažlice - Furth im Wald“ s příspěvkem z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 534 tisíc EUR připraví dvě expozice (jednu stálou s edukativními prvky v Domažlicích a druhou multimediální ve Furth im Waldu) se zaměřením na tradiční řemesla a folklorní zvyklosti a tradice. Součástí projektu budou rovněž speciální dvojjazyčné programy pro školy koncipované hravou formou.
   
  Muzejnictví je věnován také projekt „Do muzeí – poznávat, setkávat se, porozumět si“ mezi Muzeem Českého lesa v Tachově a městem Weiden in der Oberpfalz s příspěvkem z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 123 tisíc EUR. Cílem projektu je vznik expozice historie regionu Tachovsko - Horní Falc v muzeu v Tachově. Věnovat se bude dále přípravě a instalaci dvou ročních výstav, tvorbě dvojjazyčného průvodce muzeem ve Weidenu, přípravě a výrobě prezentačních panelů a realizaci česko-německé muzejní noci v muzeu ve Weidenu.

  Zdroj: https://mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/Preshranicni-spoluprace-na-cesko-nemecke-hranici-j

  Tisková zpráva Bavorska je k dispozici zde: https://www.stmwi.bayern.de/presse/pressemeldungen/pressemeldung/pm/199-2018/

  Nové postupy pro žádost o dotaci ze státního rozpočtu ČR

  Žadatelé definovaní v Příručce pro české žadatele mohou při schválení projektu v rámci česko-bavorského programu získat kromě dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj také 5% dotaci ze státního rozpočtu ČR na spolufinancování projektu.

  Pro všechny projekty předložené na 8. zasedání Monitorovacího výboru a později platí, že žádost o dotaci ze státního rozpočtu se předkládá samostatně (tj. nikoliv v rámci žádosti o prostředky EFRR). Žádost se předkládá na základě „Výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektů schválených v rámci programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020“ zveřejněné na webu programu.

  Žádost o spolufinancování ze státního rozpočtu ČR se předkládá po schválení Monitorovacího výboru (resp. po uzavření Rámcové smlouvy pro projekt), nejpozději však před předložením prvních výdajů ke kontrole.

  Text Výzvy najdete v sekci Dotace nebo v Dokumentech.

  Bylo zveřejněno 3. vydání Příručky pro české žadatele

  Dne 23.07.2018 bylo zveřejněno 3. vydání Příručky pro české žadatele, které je závazné pro žádosti předkládané na 8. zasedání Monitorovacího výboru.

  Hlavní změny:

  • Žadatelé, kteří mají nárok na spolufinancování ze státního rozpočtu (kapitola MMR) musí nově předložit zvláštní žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. Žádost se podává na základě Výzvy zveřejněné na webu programu, a to po schválení projektu Monitorovacím výborem a uzavření Rámcové smlouvy.
  • Výdajev kategorii „Náklady na externí odborné poradenství a na služby“, které realizují partneři se sídlem v dotačním území, jsou považovány za výdaje v dotačním území.
  • Náklady, které jsou spojené s cestovními aktivitami (např. poplatky za účast na konferencích a událostech a výdaje na cestování a ubytování), musí být žadateli podrobně specifikovány v podrobném rozpočtu v poli pro komentář (zejména musí být uveden cíl  a účel cesty).
  • Bylaktualizován formulář Čestného prohlášení Vedoucího partnera a Projektového partnera. Prohlášení o vlastnické a ovládací struktuře musí nově vyplňovat všichni partneři.

  Dále jsou v novém vydání zohledněny všechny Metodické pokyny k 2. vydání Příručky pro české žadatele. Podrobný přehled změn je k dispozici na konci každé kapitoly. 

  Starší verze dokumentů jsou k dispozici v sekciDokumenty -> Archiv -> Podávání žádostí.

  Navýšení maximálních limitů pro základní typové pozice (personální náklady)

  K 01.04.2018 byly navýšeny maximální limity pro základní typové pozice. Aktuální výši sazeb platných pro české partnery najdete na webu Centra pro regionální rozvoj ČR (http://www.crr.cz/cs/eus/mzdove-sazby-typovych-pozic).

  Využití Maximálních limitů pro základní typové pozice se řídí kapitolou 4|6|1 Příručky pro české žadatele:

  Maximální výše personálních nákladů

  Osobní náklady nesmí přesáhnout obvyklou výši platnou v organizaci pro danou pozici. V případě, že se jedná o nově vytvořenou pozici, vychází se z výše osobních nákladů na obdobnou pracovní pozici. V případě že obdobná pozice v organizaci neexistuje, vychází se při stanovení výše maximálních osobních nákladů z obvyklé výše osobních nákladů v daném oboru, čase a místě. V tomto případě jsou stanoveny maximální limity pro základní typové pozice vztahující se na osoby, které jsou v přímém zaměstnaneckém poměru s příjemcem dotace nebo pro něj vykonávají práci na základě dohod mimo pracovní poměr. Maximální limity pro základní typové pozice jsou zveřejněny na adrese http://www.crr.cz/cs/eus/mzdove-sazby-typovych-pozic  Národní orgán může rozhodnout o případném zvýšení maximálních hodinových sazeb v závislosti na meziročním růstu průměrné nominální mzdy v ČR.

  V souvislosti se změnou limitů byla k 01.04.2018 vypuštěna příloha 7 Příručky pro české žadatele („Maximální limity pro základní typové pozice“). Aktuální maximální limity pro základní typové pozice jsou nyní k dispozici výhradně na webu Centra pro regionální rozvoj ČR. Soubory v sekci Dokumenty byly příslušně aktualizovány.

  Aktualizace 2. vydání Příručky pro české žadatele

  Dne 22.01.2018 došlo k aktualizaci 2. vydání Příručky pro české žadatele prostřednictvím následujícího dokumentu:

  Metodický pokyn č. 3 k 2. vydání Příručky pro české žadatele PDF (741 KB) Metodický pokyn č. 3 k 2. vydání Příručky pro české žadatele je platný od 22.01.2018.

  Tento dokument a další dokumenty související s Podáváním žádosti naleznete v sekci Dokumenty > Podávání žádostí.

  Online veřejná konzultace o překonání překážek v příhraničních regionech

  Evropská komise provedla online veřejnou konzultaci o překonání překážek v příhraničních regionech, která byla zahájena 21. září 2015 a trvala tři měsíce až do 21. prosince 2015. Průzkum zahrnoval regiony na vnitřních hranicích Evropské unie a také příhraniční regiony mezi zeměmi EU a zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a Evropského hospodářského prostoru (EHP). V rámci průzkumu byli občané, organizace, podniky a veřejné orgány v příhraničních regionech EU zváni k tomu, aby vyjádřili svůj názor na překážky, které stále zůstávají při přeshraničních kontaktech, a aby navrhli řešení pro jejich překonání. Online dotazník vyplnilo 623 respondentů. Výseldky této online veřejné konzultace jsou uvedeny v následující publikaci:

  Překonání překážek v příhraničních regionech PDF (710 KB) Bližší informace k tomuto tématu naleznete zde.

  Slavnostní zahájení

  Dne 19. června 2015 se v prostorách Vlády Horní Falce konalo Slavnostní zahájení programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020. Státní tajemník Bavorského státního ministerstva hospodářství Franz Josef Pschierer společně s náměstkem ministryně pro místní rozvoj České republiky Zdeňkem Semorádem otevřeli před cca 200 účastníky nové programové období 2014–2020.

  Evropská komise byla zastoupena panem Dr. Wolfgangem Streitenbergerem, Senior Adviser v Generálním ředitelství pro regionální a městskou politiku, který ve své řeči blíže objasnil reformu regionální politiky s ohledem na Strategii Evropa 2020 a s ní spojené požadavky týkající se tematické koncentrace.

  Orgány programu prezentovaly nové obsahy a struktury programu spolupráce a ukázaly možné projektové aktivity v rámci čtyř vybraných prioritních os programu. V novém programovém období je pro program k dispozici 103,4 mil. eur prostředků z ERDF. Projektové žádosti bude možné předkládat pravděpodobně od září 2015. Prezentace jsou ke stažení zde:

  Struktura a obsah programu PDF (961 KB)
  Program – obsah – příklady PDF (1,014 KB) Brožura "Shrnutí programu spolupráce" poskytuje přehled o možných projektových aktivitách a odkazuje na příslušné kontaktní osoby pro zájemce o projekt.

  Fotogalerie - Slavnostní zahájení

  Schliessen