Aktuality

Výroční informační akce 2017

Výroční informační akce 2017 Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 (dále jen "Cíl EÚS 2014-2020"), se koná dne 26. října 2017 v pobočce Bavorského zemského úřadu pro životní prostředí (Landesamt für Umwelt) v Kulmbachu.

V rámci programu Cíl EÚS 2014-2020 jsou podporovány projekty přeshraniční spolupráce v rámci čtyř prioritních os. Letošní Výroční informační akce se zaměřuje na prioritní osu „Ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů“.

Další informace k Vároční informační akci naleznete v Pozvánce na Výroční informační akci 2017 PDF (1.38 MB)

Vezměte prosím na vědomí, že kapacita sálu je omezena, a proto případně nemusí být všechna doručená přihlášení zohledněna. Přihlásit se můžete e-mailem na následující adrese: gs-etz[at]@reg-ofr.bayern[dot].de. Lhůta pro doručení přihlášky je 6. října 2017. V e-mailu prosím uveďte následující údaje: Vaše jméno a příjmení a název instituce, kterou zastupujete.
Vzhledem k omezené kapacitě Vás žádáme o přihlášení pouze jednoho zástupce za instituci, abychom mohli umožnit účast co nejvíce zájemcům. Přineste s sebou, prosím, potvrzení Vaší registrace.

Nadcházející zasedání Monitorovacího výboru a lhůta pro podávání žádostí

 • 6. zasedání Monitorovacího výboru se uskuteční ve dnech 07. a 08. prosince 2017 v Horní Falci. Lhůta pro podání žádosti (datum elektronického doručení) pro projednání žádosti na 6. zasedání Monitorovacího výboru je 23. srpen 2017 do 23:59 hodin.

Další informace k podání projektové žádosti jsou uvedeny v sekci Podávání žádostí.

Informace pro žadatele: Aktuální hodnoty indikátorů výstupu po 5. zasedání Monitorovacího výboru

Po 5. zasedání Monitorovacího výboru jsou v programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 (dále jen program) stále ještě k dispozici prostředky na podporu nových projektů. Proto jsou ve všech čtyřech prioritních osách vítány další nové žádosti.

S ohledem na dosavadní poptávku po podpoře v jednotlivých prioritních osách se objevují témata, o jejichž podporu má program zvýšený zájem, a to s ohledem na cíle, které jsou pro program stanoveny. K dosažení nadřazeného cíle, zlepšení přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Bavorskem, byly stanoveny specifické cíle, které jsou měřeny pomocí různých indikátorů výstupu.

Graf ukazuje aktuální stav plnění 12 relevantních indikátorů výstupu programu. Přesné vysvětlení k jednotlivým prioritním osám (PO) a investičním prioritám (IP) naleznete zde.

Z grafu je zřejmé, že zejména u čtyř indikátorů výstupu bude realizace projektů obzvlášť vítána:

 • V rámci Prioritní osy 1 se jedná o indikátor výstupu "Počet výzkumných institucí a zprostředkujících institucí z oblasti výzkumu a inovací, které se účastní přeshraničních projektů" (Investiční priorita 1a) a o indikátor výstupu "Počet podniků, které se účastní přeshraničních výzkumných projektů" (Investiční priorita 1b).

 • V rámci Prioritní osy 2 se jedná o indikátor výstupu "Počet podpořených objektů přírodního a kulturního dědictví" (Investiční priorita 6c) a o indikátor výstupu "Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav z hlediska ochrany" (Investiční priorita 6d).

Cílové hodnoty jednotlivých indikátorů výstupu, které je nutno naplnit na úrovni programu, jsou uvedeny u příslušných investičních priorit v dokumentu Program spolupráce (viz Dokumenty > Program spolupráce). Při vyhotovení žádosti mají žadatelé k dispozici Pokyny k nakládání s indikátory výstupu v projektové žádosti (viz Dokumenty > Podávání žádostí > Další dokumenty).

Nezávisle na stavu aktuálních hodnot jednotlivých indikátorů výstupu platí, že mohou být předloženy projektové žádosti v rámci všech prioritních os. Dále platí, že kvalita předložených projektů, které se ucházejí o podporu, je pro rozhodnutí Monitorovacího výboru rozhodující.

5. zasedání Monitorovacího výboru

Ve dnech 29. a 30. května 2017 se v Hluboké nad Vltavou uskutečnilo
5. zasedání Monitorovacího výboru Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020.

V rámci třetího kola předkládání projektových žádostí bylo předloženo celkem 32 projektových žádostí k projednání. 18 projektů bylo naplánováno, z toho šest projektů s výhradou.

V jednotlivých prioritních osách je po 5. zasedání Monitorovacího výboru celkový stav prostředků následující:

1. Výzkum, technologický rozvoj a inovace

 • Naplánované prostředky ERDF: 14,9 mil. eur (83 %)
 • Prostředky ERDF k dispozici: 3,0 mil. eur (17 %)

2. Ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů

 • Naplánované prostředky ERDF: 18,7 mil. eur (47 %)
 • Prostředky ERDF k dispozici: 21,0 mil. eur (53 %)

3. Investice do dovedností a vzdělávání

 • Naplánované prostředky ERDF: 6,8 mil. eur (58 %)
 • Prostředky ERDF k dispozici: 5,0 mil. eur (42 %)

4. Udržitelné sítě a institucionální spolupráce

 • Naplánované prostředky ERDF: 19,2 mil. eur (69 %)
 • Prostředky ERDF k dispozici: 8,6 mil. eur (31 %)

Dále bylo schváleno zásadní usnesení "Postup v případě hrozícícho nebo nastalého vyčerpání rozpočtu jednotlivých investičních priorit". Monitorovací výbor byl informován rovněž o stavu plnění indikátorů výstupu a o aktuální stavu v oblasti "Informování a komunikace".

6. zasedání Monitorovacího výboru se uskuteční ve dnech 07. a 08. prosince 2017 v Horní Falci. Lhůta pro podání projektové žádosti pro projednání na 6. zasedání Monitorovacího výboru je uvedena na stránce Podávání žádostí.

Fotogalerie - 5. zasedání Monitorovacího výboru

Schliessen

  Archiv

  Spuštění modulu pro vyúčtování projektu

  Modul pro vyúčtování projektu byl spuštěn.

  Projekty, u kterých byl na obou stranách uzavřen 2. stupeň navázání prostředků, mohou v eMS začít s vyúčtováním projektu a podáváním zpráv. 2. stupeň navázání prostředků se považuje za uzavřený, pokud všichni partneři, kteří se podílí na projektu a mají nárok na dotaci z EFRR, obdrželi Rozhodnutí o poskytnutí prostředků (bavorští partneři), resp. Smlouvu o podmínkách realizace projektu (čeští partneři).

  Bližší informace naleznete v sekci Vyúčtování projektu.

  Delegace z Mecklenburg-Vorpommern (Meklenbursko-Přední Pomořansko) a z Brandenburg (Braniborsko) navštívila česko-bavorské příhraničí

  Ve dnech 21.-22.02.2017 navštívil státní sekretář Ministerstva hospodářství, práce a zdraví (Mecklenburg-Vorpommern) pan Dr. Rudolph společně s delegací česko-bavorské příhraničí. V průběhu cesty probíhaly diskuze se zástupci Vlády Dolního Bavorska, Horní Falce a Horních Franků jakož i zemských okresů Freyung-Grafenau a Tirschenreuth. Rovněž navštívili úspěšné projekty muzeum "Adalberta Stiftera v Rosenberger Gut" v Neureichenau a "Historický park Bärnau-Tachov" v Bärnau.

  Dále se uskutečnil otevřený rozhovor s jednateli Euregio Bavorský les-Šumava-Dolní Inn a Euregio Egrensis.

  Pro obě strany bylo setkání velkým přínosem, neboť mohly čerpat ze zkušeností z oblastí administrativní struktury a procesů v různých programech EÚS.

  Fotogalerie – Cesta delegace

  Schliessen

   Výroční akce 2016

   Hlavním cílem a smyslem výroční akce bylo představit veřejnosti vhodnou formou projekty podpořené v rámci daného programu. Nejprve se uskutečnila dne 27.09.2016 v prostorách Spolkového domu v Modravě konference pro odbornou veřejnost. Zúčastnili se jí zástupci českých a bavorských ministerstev, českých krajů, euroregionů a municipalit z obou stran hranice (foto č. 01-04). Přítomné přivítali starosta obce Modrava pan Antonín Schubert (foto č. 05) a jednatel euroregionu Bavorský les – Šumava – Dolní Inn pan Kaspar Sammer (foto č. 06). Poté zástupci Řídícího orgánu pan Matthias Herderich (foto č. 07) a Národního orgánu pan Tomáš Fiala (foto č. 08) přednesli detailní informaci o aktuální situaci a očekávaném nejbližším vývoji společného přeshraničního programu. Následovaly prezentace paní Ilony Šnebergerové (foto č. 09) z Krajského úřadu Plzeňského kraje k projektu „Zlatá stezka – síť turistických cest na Zelené střeše Evropy“, paní Martiny Vohnoutové (foto č. 10) z Jihočeské univerzity k projektu „PhotoStruk – Analýza historických FOTOgrafií pro virtuální rekonSTRUKci kulturního dědictví v česko-bavorském příhraničí“ a pana Jaroslava Tachovského (foto č. 11) z Mikroregionu Šumava-západ k projektu „Putování bez hranic srdcem Evropy“.

   Tento projekt byl následující den představen populárně naučnou formou při dvou tematických výletech „Podél řeky Vydry“ (foto č. 12-16) a „Pancířským hřbetem“ (foto č. 17-21), které pro veřejnost připravily obec Modrava a město Železná Ruda.

   Fotogalerie - Výroční akce 2016

   Schliessen

    Elektronické podávání žádostí

    V rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 je možné elektronické podávání žádostí. Všechny důležité informace naleznete v sekci Podávání žádostí.

    Online veřejná konzultace o překonání překážek v příhraničních regionech

    Evropská komise provedla online veřejnou konzultaci o překonání překážek v příhraničních regionech, která byla zahájena 21. září 2015 a trvala tři měsíce až do 21. prosince 2015. Průzkum zahrnoval regiony na vnitřních hranicích Evropské unie a také příhraniční regiony mezi zeměmi EU a zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a Evropského hospodářského prostoru (EHP). V rámci průzkumu byli občané, organizace, podniky a veřejné orgány v příhraničních regionech EU zváni k tomu, aby vyjádřili svůj názor na překážky, které stále zůstávají při přeshraničních kontaktech, a aby navrhli řešení pro jejich překonání. Online dotazník vyplnilo 623 respondentů. Výseldky této online veřejné konzultace jsou uvedeny v následující publikaci:

    Překonání překážek v příhraničních regionech PDF (710 KB)Bližší informace k tomuto tématu naleznete zde.

    Slavnostní zahájení

    Dne 19. června 2015 se v prostorách Vlády Horní Falce konalo Slavnostní zahájení programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020. Státní tajemník Bavorského státního ministerstva hospodářství Franz Josef Pschierer společně s náměstkem ministryně pro místní rozvoj České republiky Zdeňkem Semorádem otevřeli před cca 200 účastníky nové programové období 2014–2020.

    Evropská komise byla zastoupena panem Dr. Wolfgangem Streitenbergerem, Senior Adviser v Generálním ředitelství pro regionální a městskou politiku, který ve své řeči blíže objasnil reformu regionální politiky s ohledem na Strategii Evropa 2020 a s ní spojené požadavky týkající se tematické koncentrace.

    Orgány programu prezentovaly nové obsahy a struktury programu spolupráce a ukázaly možné projektové aktivity v rámci čtyř vybraných prioritních os programu. V novém programovém období je pro program k dispozici 103,4 mil. eur prostředků z ERDF. Projektové žádosti bude možné předkládat pravděpodobně od září 2015. Prezentace jsou ke stažení zde:

    Struktura a obsah programu PDF (0.94 MB)
    Program – obsah – příklady PDF (0.99 MB)Brožura "Shrnutí programu spolupráce" poskytuje přehled o možných projektových aktivitách a odkazuje na příslušné kontaktní osoby pro zájemce o projekt.

    Fotogalerie - Slavnostní zahájení

    Schliessen