Aktuality

Srdečně Vás vítáme na internetových stránkách programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020.

Příští zasedání Monitorovacího výboru, lhůta pro podání projektové žádosti a důležité informace pro žadatele k projektům předkládaným na příští (14.) zasedání Monitorovacího výboru

Ve dnech 1. a 2. prosince 2021 se uskutečnilo 13. zasedání Monitorovacího výboru Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020. Toto zasedání se kvůli stále trvající koronavirové pandemii opět konalo v digitální podobě. Členové české a bavorské delegace se virtuálně setkali v simultánně tlumočené videokonferenci.

Pro zasedání Monitorovacího výboru bylo předloženo celkem 5 projektových žádostí k projednání. Naplánováno bylo 5 projektů, které byly podpořeny prostředky EFRR ve výši 1 mil. eur. Dohromady s již navázanými prostředky EFRR a se zohledněním již přijatých vrácených prostředků z uzavřených projektů je tak v tomto okamžiku naplánováno celkem 101,9 mil. eur prostředků EFRR programu pro období 2014-2020.

V jednotlivých prioritních osách je po 13. zasedání Monitorovacího výboru stav prostředků následující:

1. Výzkum, technologický rozvoj a inovace

  • Naplánované prostředky EFRR: 18,6 mil. eur (100 %)
  • Prostředky EFRR momentálně k dispozici: 0,0 mil. eur

2. Ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů

  • Naplánované prostředky EFRR: 39,4 mil. eur (99 %)
  • Prostředky EFRR momentálně k dispozici: 330 tis. eur (1 %) + odhadované úspory z důvodu již uzavřených projektů: 0,8 mil. eur

=> předpokládané prostředky EFRR k dispozici pro 14. MV: 1,1 mil. eur

3. Investice do dovedností a vzdělávání

  • Naplánované prostředky EFRR: 11,4 mil. eur (96 %)
  • Prostředky EFRR momentálně k dispozici: 400 tis. eur (4 %) + odhadované úspory z důvodu již uzavřených projektů: 70 tis. eur

=> předpokládané prostředky EFRR k dispozici pro 14. MV: 0,5 mil. eur

4. Udržitelné sítě a institucionální spolupráce

  • Naplánované prostředky EFRR: 26,8 mil. eur (97 %)
  • Prostředky EFRR momentálně k dispozici: 870 tis. eur (3 %) + odhadované úspory z důvodu již uzavřených projektů: 2,7 mil. eur

=> předpokládané prostředky EFRR k dispozici pro 14. MV: 3,5 mil. eur

14. zasedání Monitorovacího výboru se podle aktuálního stavu uskuteční ve dnech 11. a 12. května 2022. Lhůta pro podání projektové žádosti pro projednání na 14. zasedání Monitorovacího výboru (datum elektronického doručení) je 9. únor 2022  do 23:59 hod. Další informace naleznete v sekci Dotace -> Podávání žádostí.

Důležité informace pro žadatele k projektům předkládaným na příští (14.) zasedání Monitorovacího výboru

Po naplánování dalších projektů v rámci 13. zasedání Monitorovacího výboru jsou v Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 stále ještě k dispozici prostředky na podporu přeshraničních projektů.

Z pohledu na volné prostředky EFRR a aktuální hodnoty indikátorů výstupu, které si dal Program za cíl (viz obrázek 1), vyplývají pro podávání žádostí na příští zasedání Monitorovacího výboru následující omezení:

  • Z důvodu chybějících prostředků EFRR nelze až do odvolání předkládat nové projektové žádosti do prioritní osy 1 "Posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací".
  • Ve specifickém cíli 6c „Zvýšení atraktivity dotačního území prostřednictvím zachování a zhodnocení společného kulturního a přírodního dědictví v udržitelné formě" v prioritní ose 2 bude stejně jako předtím rozhodovat Monitorovací výbor pouze o projektových žádostech, které přispívají minimálně hodnotou ve výši 1 ke splnění cílové hodnoty indikátoru výstupu "Počet podpořených objektů přírodního a kulturního dědictví". K druhému indikátoru výstupu v IP 6c mohou předkládané projekty rovněž přispívat.

Doba realizace projektu pro nově podané projekty na 14. Monitorovací výbor je možná do 31. 3. 2023. Pro nositele projektů, kteří se rozhodnou ukončit své projekty v roce 2023, bude zároveň nutné zajistit bezproblémovou administraci závěrečného vyúčtování svých projektů. Jedině tak může být ze strany Evropské komise zajištěno proplacení způsobilých výdajů zúčastněným partnerům projektů a také celý Program Cíl EÚS může být vůči Evropské komisi včas uzavřen.

Usnesení je platné, dokud nebude Monitorovacím výborem zrušeno nebo změněno.

Cílové hodnoty jednotlivých indikátorů výstupu, které je nutno naplnit na úrovni programu, jsou uvedeny u příslušných investičních priorit v dokumentu Program spolupráce (viz Dokumenty > Program spolupráce). Při vyhotovení žádosti mají žadatelé k dispozici Pokyny k nakládání s indikátory výstupu v projektové žádosti (viz Dokumenty > Podávání žádostí > Další dokumenty).

Bez ohledu na výše uvedené platí, že kvalita předložených projektů, které se ucházejí o podporu, je pro rozhodování Monitorovacího výboru klíčová.

Těšíme se na zajímavé projektové žádosti a doufáme, že touto nabídkou také vytvoříme příležitost k rozvoji dobrých nápadů na realizaci pro příští dotační období.

Zveřejněno dne: 08.12.2021

Výroční informační akce 2021

Dne 11. listopadu 2021 poskytl Řídicí orgán z Ministerstva hospodářství v Mnichově společně s Národním orgánem z Ministerstva pro místní rozvoj v Praze informace o aktuálním programu přeshraniční spolupráce Svobodný stát Bavorsko – Česká republika Cíl EÚS 2014-2020. Kromě informací o aktuálním dotačním období se akce zaměřila na realizaci projektů v podmínkách koronaviru a směřování nového dotačního období.

Simultánně tlumočenou online akci zahájili Matthias Herderich, vedoucí Řídicího orgánu, a Jiří Horáček, vedoucí Národního orgánu. Oba připomněli význam přeshraniční spolupráce zejména v době koronavirové pandemie a poděkovali 187 účastníkům za jejich angažovanost a zájem. Prostřednictvím webových aplikací měli účastníci možnost se během akce aktivně zapojit a vyjádřit se k jednotlivým otázkám.

Dopolední část akce se věnovala stále ještě probíhajícímu dotačnímu programu Svobodný stát Bavorsko – Česká republika Cíl EÚS 2014-2020. Nejprve informoval vedoucí Společného sekretariátu Lukáš Kaňka o stavu čerpání prostředků v programu. Poté své projekty představili čtyři nositelé projektů z aktuálního programového období. Pan Wolf z Fraunhoferova institutu pro techniku životního prostředí, bezpečnosti a energetiky UMSICHT představil zajímavé poznatky o výsledcích výzkumu projektu 3D COVER: Kovové materiály v procesním řetězci aditivní výroby z prioritní osy 1 - Výzkum, technologický vývoj a inovace. Paní Holá a paní Máchalová Zemanová z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích představily výsledky a webové stránky projektu Flora Šumavy z prioritní osy 2 - Ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů. Pan Klostermeier-Stahlmann z Volkshochschule v zemském okresu Cham e.V. působivě popsal realizaci projektu Udržitelnost a ochrana životního prostředí ve škole, v práci a ve společnosti z prioritní osy 3 - Investice do kompetencí a vzdělávání. Na závěr pan Maurer z Bavorského červeného kříže v Chamu vylíčil pokrok v přeshraničních záchranných akcích Bavorsko-Česko z projektu prioritní osy 4 - Udržitelné sítě a institucionální spolupráce. Kromě tematické prezentace se nositelé projektů podělili o své zkušenosti z uplynulého koronavirového roku a o trvající dopady na realizaci svých projektů.

V odpolední části akce programové orgány informovaly o zaměření nového programu INTERREG Bavorsko – Česko 2021-2027. Program je rozdělen do následujících 5 priorit:

1 - Výzkum, vývoj a inovace

2 - Změna klimatu a ochrana životního prostředí

3 - Vzdělávání

4 - Kultura a udržitelný cestovní ruch

5 - Lepší spolupráce Interreg

Byly vysvětleny také aktivity zahrnuté do jednotlivých priorit a změny oproti dosud běžícímu dotačímu programu Svobodný stát Bavorsko –  Česká republika Cíl EÚS 2014-2020. Kromě toho bylo představeno plánované zjednodušení administrativy, zejména rozšíření používání zjednodušených možností vykazování nákladů. Ke konci byla představena nová podoba domovské stránky programu.

Poté nastala příležitost pro dotazy od účastníků týkající se zaměření budoucího programu INTERREG Bavorsko – Česko. Budoucí nositele projektů zajímal zejména harmonogram první výzvy k předkládání projektů a pravidla způsobilosti. Tyto informace budou včas oznámeny prostřednictvím internetových stránek a míst zpracovávajících žádost na bavorských zemských vládách a českých krajských úřadech.

Zveřejněno dne: 22. 11. 2021

Tisková zpráva MMR ČR: "Nové projekty v česko-bavorském programu míří na podporu cestovního ruchu"

Česko-bavorský program přeshraniční spolupráce hlásí šestnáct nově schválených projektů za 5,5 mil. EUR. Velká část z těchto peněz míří na podporu cestovního ruchu, který trpí pandemií nejvíce. Od počátku programového období tak bylo rozděleno více než 99 % alokace.

„Společné projekty nám pomáhají s překonáváním negativních dopadů pandemie, která zasáhla do setkávání lidí z obou stran našich hranic. S Bavorskem finišujeme podobu nového programu, pro který se nám podařilo zajistit prostředky ve výši 99 mil. EUR,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. S ohledem na charakter společného pohraničí se budeme i nadále koncentrovat na oblast cestovního ruchu, která je pro tuto oblast dominantní. Významného navýšení se dočkají oblasti životního prostředí a vzdělávání. Pokračovat však budeme i v podpoře výzkumu a v síťování obyvatel z obou stran hranice.
 
V oblasti cestovního ruchu rozšíří nabídku atraktivit v česko-bavorském pohraničí projekty: „Prezentace hornictví a moderního výzkumu horninového prostředí v oblasti Šumavy a Bavorského lesa“ a „Kulturní dědictví bavorsko-českého hraničního pohoří, Bavorského lesa a Šumavy, v zrcadle odkazu Karla Klostermanna a Paula Friedla“. V rámci prvního projektu bude veřejnosti populárně naučnou formou představeno horninové prostředí, historie a příroda Šumavy a Bavorského lesa. V Návštěvnickém centru Štola Kristina nedaleko města Kašperské Hory bude zrekonstruována bývalá seismická stanice. Centrum bude dále rozšířeno o dvě expozice a o tři vzdělávací programy pro návštěvníky. Na bavorské straně bude Granitzentrum rozšířeno o jednu expozici a o dva programy a Arberland o jednu expozici. Druhý projekt představuje spisovatele patřící k nejvýznamnějším autorům česko-bavorské oblasti se zaměřením na pohraniční pohoří Šumavy a Bavorského lesa. Cílem projektu je pak prozkoumat a následně poutavě zpřístupnit jejich biografie. Na české straně bude proto v bývalé faře v obci Srní vybudován Dům Karla Klostermana s moderní expozicí. A na bavorské straně bude zřízena speciální výstava o Paulu Friedlovi ve skanzenu ve Finsterau.
 
Cestovního ruchu se nepřímo dotýká i projekt „Kreativní příhraničí“ z oblasti síťování. Vznikne síť spolupracujících subjektů z území Jihočeského kraje a z Dolního Bavorska zabývajících se tématem kulturního a kreativního průmyslu a jejich propojování s organizacemi a s firmami z oblasti cestovního ruchu. Díky projektu „Hrajte s námi! Česko-bavorský restart v mládežnickém fotbale po pandemii“ bude obnoven úspěšný model poznávání obyvatel z druhé strany hranice při oblíbené aktivitě. Dojde tak k propojení dvou osvědčených aktivit (fotbalových tréninků Česko-německé fotbalové školy a jazykových animací Tandemu a Goethe Institutu) pro restart mládežnického fotbalu.
 
Seznam schválených projektů naleznete zde

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Nové projekty v česko-bavorském programu míří na podporu cestovního ruchu (mmr.cz)

Zveřejněno dne: 21.05.2021

Upozornění pro české projektové partnery (zadávání veřejných zakázek)

V souvislosti s novelou zákona o zadávání veřejných zakázek v ČR bychom Vás chtěli upozornit, že tzv. nové zásady odpovědného zadávání veřejných zakázek musí zadavatel zohlednit u všech zadávacích řízení zadaných od 1.1.2021. Více informací k tomuto tématu je zveřejněno na portálu veřejných zakázek:

https://portal-vz.cz/metodiky-stanoviska/metodiky-k-zakonu-c-134-2016-sb-o-zadavani-verejnych-zakazek/metodicka-stanoviska/

K tématu odpovědného zadávání veřejných zakázek byla v rámci MPSV zřízena celá skupina odborníků, na kterou se můžete obrátit v případě detailnějších dotazů k této problematice, viz https://www.sovz.cz/

Zveřejněno dne: 10.05.2021

Archiv

Bylo zveřejněno nové vydání příručky pro české příjemce

Dne 16. 3. 2021 bylo zveřejněno 5. vydání Příručky pro české příjemce.

Podrobný přehled změn je k dispozici na konci každé kapitoly. 

Příručku včetně příloh naleznete v sekci Dokumenty -> Realizace projektů. Starší verze dokumentů jsou k dispozici v sekci Dokumenty -> Archiv -> Realizace projektů.

Zveřejněno dne: 16. 3. 2021

Byl zveřejněn vzor Zprávy o udržitelnosti (aktualizace Příručky pro české příjemce)

Dne 16.07.2020 byl formou Metodického pokynu zveřejněn nový vzor Zprávy o udržitelnosti. Zprávu o udržitelnosti předkládají partneři ukončených projektů, kterým byla tato povinnost stanovena ve Smlouvě o podmínkách realizace projektu.

Zprávy o udržitelnosti se předkládají podle Harmonogramu předkládání zpráv o udržitelnosti, který stanovuje Kontrolor v rámci kontroly závěrečné zprávy za partnera. Zpráva o udržitelnosti je Kontrolorovi předkládána zpravidla jedenkrát ročně, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů od konce stanoveného monitorovacího období. Zpráva je Kontrolorovi předkládána e-mailem ve formátu pdf (dokument podepsaný zaručeným elektronickým podpisem nebo scan).

Metodický pokyn a nový vzor naleznete v sekci Dokumenty > Realizace projektů.

Zveřejněno dne: 16.07.2020

Informace pro příjemce v souvislosti s pandemií COVID-19 (aktualizováno 09.04.2020)

Řídicí orgán a Národní orgán chápou, že vzhledem k současným opatřením mohou projektovým partnerům nastat komplikace při realizaci projektových aktivit a dodržení stanoveného harmonogramu projektu. Proto prosíme, aby projektoví partneři, kteří se dostanou do komplikací s realizací aktivit v důsledku opatření přijatých proti šíření COVID-19, kontaktovali především Vedoucího partnera, případně svého kontrolora nebo Společný sekretariát a domluvili se na dalším postupu. Ke každému projektu bude přistupováno individuálně ve snaze co nejvíce pomoci s řešením daného problému.

S ohledem na současnou situaci vydává Řídicí orgán se souhlasem Národního orgánu následující stanovisko:

1) Aktivity, které nemohou být zrealizovány z důvodu stanovených bezpečnostních opatření v souvislosti s koronavirem. V tomto případě je nutné individuálně posoudit, zda je daná aktivita nezbytná k dosažení účelu, resp. indikátorů výstupu projektu. Jestliže ano, pak by měla být případně podána žádost o prodloužení doby realizace projektu.

V souvislosti s koronavirem byl zaveden zjednodušený postup k prodloužení doby realizace projektu. Pokud žádost o prodloužení doby realizace projektu splňuje následující podmínky:

- žádost nemá vliv na zvýšení nákladů projektu,
- žádost se týká prodloužení doby realizace projektu o maximálně 6 měsíců,
- žádost byla podána v období od 12.03.2020 do 31.12.2020,
- žádost je odůvodněna tím, že aktivity nemohou být realizovány z důvodu bezpečnostních opatření stanovených kvůli koronaviru a že tyto aktivy jsou nutné k dosažení cíle projektu a/nebo ke splnění indikátorů výstupu,

pak bude výjimečně schválena Místem navázání prostředků vedoucího partnera i v případě prodloužení nad 3 roky. To znamená, že v tomto případě není nutné orientovat se podle termínů zasedání Monitorovacího výboru.

Vedoucí partner podá min. 6 týdnů před ukončením projektu písemně podepsanou dvojjazyčnou žádost o prodloužení doby realizace projektu s podpisem u příslušného Místa navázání prostředků (ČR: přes příslušné oddělení Centra pro regionální rozvoj).  V případě, že vedoucí partner disponuje zaručeným elektronickým podpisem, může být žádost předložena e-mailem. Žádost o změnu musí obsahovat seznam nerealizovaných opatření a zdůvodnění.

V případě dotazů se prosím obraťte na Vaše Místo navázání prostředků (ČR: příslušné oddělení Centra pro regionální rozvoj).

2) Způsobilost výdajů spojených s rušením těchto aktivit. Rozhodující je, zda by tyto výdaje byly způsobilé, pokud by aktivity byly zrealizovány. Příjemce musí prokázat, že vzniklé výdaje byly minimalizované (storno), resp. že vynaložené výdaje nebylo možné získat zpět.

V případě dotazů se prosím obraťte na svého kontrolora.

Výzva k projevení předběžného zájmu ke strategickému posuzování vlivů na životní prostředí (SEA)

Program vypisuje v rámci přípravy operačního programu Interreg Česko – Bavorsko 2021-2027 strategické posuzování vlivů na životní prostředí (SEA). Pokud máte zájem o provedení SEA, můžete ho vyjádřit v rámci dnes spuštěné výzvy k projevení předběžného zájmu o účast v uvedené veřejné zakázce. Další informace naleznete na následujícím odkazu: https://www.bayvebe.bayern.de//files/bek/073acd78-953d-48e7-9dcd-0cfce1203388

Výzva k projevení předběžného zájmu trvá do 6. 11. 2020, do 12:00 hod.

Zveřejněno dne: 30. 10. 2020

Informace k ochraně osobních údajů

Vážené dámy, vážení pánové,

v rámci provádění obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) jsme na webu Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 přizpůsobili Zásady ochrany osobních údajů.

Naleznete je na následujícím odkazu: https://www.by-cz.eu/cz/gdpr/ (viz také screenshot)

Ujistěte se prosím, že pokud jsou v rámci dotace předávány osobní údaje třetí strany, budou Zásady ochrany osobních údajů programu této třetí straně dle čl. 13, 14 GDPR ve vhodné formě poskytnuty.

Děkujeme za Vaši spolupráci.

Společný sekretariát
Cíl EÚS Česk
á republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020

Změny v postupu při provádění "Žádosti o změnu v systému eMS" pro vedoucí partnery

Po provedeném updatu systému eMS dne 11.03.2019 došlo také ke změně postupu při provádění "Žádosti o změnu". Vyhotovili jsme krátký návod pro žadatele se screenshoty, jak změnu v projektové žádosti provést.

Návod PDF (239 KB) V případě nejasností se na nás můžete kdykoliv obrátit.

Děkujeme za pochopení a Vaši spolupráci.