Aktuality

Srdečně Vás vítáme na internetových stránkách programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020.

Vydařená prezentace výsledků česko-bavorské spolupráce na Tachovsku

Velmi úspěšným hostitelem letošní Výroční akce česko-bavorského programu se stalo město Tachov. Nejprve proběhla v pátek 14. září 2018 odborná konference za účasti 60 aktérů přeshraniční spolupráce. Zástupci města Tachov seznámili přítomné se svými úspěšnými přeshraničními projekty. Bavorské partnery zastupovala prezentace Historického parku Bärnau – Tachov. Účastníci konference se však rovněž dozvěděli zajímavé informace o přeshraniční spolupráci mezi Plzeňským krajem a Horní Falcí, o historii programů přeshraniční spolupráce v České republice či o aktuální situaci v česko-bavorském programu.

Na odbornou konferenci navázaly v sobotu 15. září 2018 aktivity určené pro širokou veřejnost v areálu Rychta, který byl vybudován v rámci projektu „Zlepšení podmínek pro celoroční cestovní ruch v česko-bavorském příhraničí“ v uplynulém programovém období. Nabízené aktivity byly různorodé. Počínaje sportovními aktivitami jako střelba z luku a střelba ze vzduchové pistole, běžeckým závodem na vrchol Vysoká, vyjížďkou a cyklistickým závodem na vrchol Havran, přes atraktivní populárně-naučnou prezentaci Historického parku Bärnau-Tachov, až k představení projektů Střední průmyslové školy Tachov, města Tachov, MAS Zlaté cesty a Muzea Českého lesa. Celkem přilákala akce do sportovního areálu Rychta zhruba 400 zájemců. Celým programem provázeli maskoti, český lev Václav a bavorský lev Leopold, kteří také navštívili se zástupci programu Dožínky Plzeňského kraje probíhající na nedalekém náměstí Republiky. Jejich tamější představení přeshraničních projektů, které se v okresech Tachov a Tirschenreuth realizovaly a realizují, sledovalo cca 3 000 návštěvníků slavností.

Schliessen

  Nové postupy pro žádost o dotaci ze státního rozpočtu ČR

  Žadatelé definovaní v Příručce pro české žadatele mohou při schválení projektu v rámci česko-bavorského programu získat kromě dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj také 5% dotaci ze státního rozpočtu ČR na spolufinancování projektu.

  Pro všechny projekty předložené na 8. zasedání Monitorovacího výboru a později platí, že žádost o dotaci ze státního rozpočtu se předkládá samostatně (tj. nikoliv v rámci žádosti o prostředky EFRR). Žádost se předkládá na základě „Výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektů schválených v rámci programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020“ zveřejněné na webu programu.

  Žádost o spolufinancování ze státního rozpočtu ČR se předkládá po schválení Monitorovacího výboru (resp. po uzavření Rámcové smlouvy pro projekt), nejpozději však před předložením prvních výdajů ke kontrole.

  Text Výzvy najdete v sekci Dotace nebo v Dokumentech.

  Bylo zveřejněno 3. vydání Příručky pro české žadatele

  Dne 23.07.2018 bylo zveřejněno 3. vydání Příručky pro české žadatele, které je závazné pro žádosti předkládané na 8. zasedání Monitorovacího výboru.

  Hlavní změny:

  • Žadatelé, kteří mají nárok na spolufinancování ze státního rozpočtu (kapitola MMR) musí nově předložit zvláštní žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. Žádost se podává na základě Výzvy zveřejněné na webu programu, a to po schválení projektu Monitorovacím výborem a uzavření Rámcové smlouvy.
  • Výdaje v kategorii „Náklady na externí odborné poradenství a na služby“, které realizují partneři se sídlem v dotačním území, jsou považovány za výdaje v dotačním území.
  • Náklady, které jsou spojené s cestovními aktivitami (např. poplatky za účast na konferencích a událostech a výdaje na cestování a ubytování), musí být žadateli podrobně specifikovány v podrobném rozpočtu v poli pro komentář (zejména musí být uveden cíl  a účel cesty).
  • Byl aktualizován formulář Čestného prohlášení Vedoucího partnera a Projektového partnera. Prohlášení o vlastnické a ovládací struktuře musí nově vyplňovat všichni partneři.

  Dále jsou v novém vydání zohledněny všechny Metodické pokyny k 2. vydání Příručky pro české žadatele. Podrobný přehled změn je k dispozici na konci každé kapitoly. 

  Tento dokument a další dokumenty související s Podáváním žádosti naleznete v sekci Dokumenty -> Podávání žádostí. Starší verze dokumentů jsou k dispozici v sekci Dokumenty -> Archiv -> Podávání žádostí.

   

   

  Důležité informace pro žadatele k projektům předkládaným na 8. zasedání Monitorovacího výboru

  Také po 7. zasedání Monitorovacího výboru jsou v programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 (dále jen program) stále ještě k dispozici prostředky na podporu přeshraničních projektů. Při pohledu na čtyři prioritní osy (PO) programu musí být tato informace upřesněna takto:

  • Z důvodu chybějících prostředků EFRR nelze předkládat nové projektové žádosti do PO 1 "Výzkum, technologický rozvoj a inovace".

  Další omezení při předkládání projektových žádostí pro nadcházející zasedání Monitorovacího výboru  vychází z aktuálních hodnot indikátorů výstupu, které si tento program stanovil za cíl.

  • Z aktuálního grafu o stavu indikátorů výstupu je zřejmé, že zejména v PO 2 jsou v investiční prioritě (IP) 6c vítány projekty, které přispívají ke splnění cílové hodnoty indikátoru výstupu "Počet podpořených objektů přírodního a kulturního dědictví". Aktuálně je tento indikátor splněn na 43 %. V absolutních číslech to znamená, že z avizovaných 44 objektů přírodního a kulturního dědictví, které mají být v rámci programu podpořeny, bylo doposud podpořeno pouze 19 objektů. Z toho důvodu se Monitorovací výbor mj. usnesl, že v rámci IP 6c bude projednávat pouze takové projektové žádosti, které přispívají minimálně hodnotou ve výši 1 k indikátoru výstupu "Počet podpořených objektů přírodního a kulturního dědictví". K druhému indikátoru výstupu v IP 6c mohou předkládané projekty rovněž příspívat

  Cílové hodnoty jednotlivých indikátorů výstupu, které je nutno naplnit na úrovni programu, jsou uvedeny u příslušných investičních priorit v dokumentu Program spolupráce (viz Dokumenty > Program spolupráce). Při vyhotovení žádosti mají žadatelé k dispozici Pokyny k nakládání s indikátory výstupu v projektové žádosti (viz Dokumenty > Podávání žádostí > Další dokumenty).

  Bez ohledu na výše uvedené platí, že kvalita předložených projektů, které se ucházejí o podporu, je pro rozhodnutí Monitorovacího výboru rozhodující.

  7. zasedání Monitorovacího výboru

   

  Ve dnech 13. a 14. června 2018 se v Mariánských Lázních (Karlovarský kraj) uskutečnilo 7. zasedání Monitorovacího výboru Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020.

  Pro zasedání Monitorovacího výboru bylo předloženo celkem 15 projektových žádostí k projednání a jedna projektová žádost pro negativní usnesení. Naplánováno bylo 10 projektů, které byly podpořeny prostředky EFRR ve výši 6,3 mil. eur. S doposud naplánovanými prostřekdy EFRR ve výši 87,3 mil. eur je v tomto okamžiku naplánováno 84,4 % celkové alokace programu pro stávající programové období.

  Tiskovou zprávu o 7. zasedání Monitorovacího výboru naleznete na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

  V jednotlivých prioritních osách je po 7. zasedání Monitorovacího výboru celkový stav prostředků následující:

  1. Výzkum, technologický rozvoj a inovace

  • Naplánované prostředky EFRR: 17,9 mil. eur (100 %)
  • Prostředky EFRR k dispozici: 0,0 mil. eur (0 %)

  2. Ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů

  • Naplánované prostředky EFRR: 32 mil. eur (80,5 %)
  • Prostředky EFRR k dispozici: 7,7 mil. eur (19,5 %)

  3. Investice do dovedností a vzdělávání

  • Naplánované prostředky EFRR: 7,8 mil. eur (66,7 %)
  • Prostředky EFRR k dispozici: 3,9 mil. eur (33,3 %)

  4. Udržitelné sítě a institucionální spolupráce

  • Naplánované prostředky EFRR: 23,3 mil. eur (83,9 %)
  • Prostředky EFRR k dispozici: 4,4 mil. eur (16,1 %)

  8. zasedání Monitorovacího výboru se uskuteční ve dnech 05. a 06. prosince 2018 ve vládním obvodě Dolní Bavorsko. Lhůta pro podání projektové žádosti pro projednání na 8. zasedání Monitorovacího výboru je uvedena na stránce Dotace > Podávání žádostí.

  Fotogalerie - 7. zasedání Monitorovacího výboru

  Schliessen

   Zveřejnění Výroční zprávy o realizaci programu za rok 2017

   Výroční zpráva o realizaci programu (včetně "Informace pro občany") byla 28.05.2018 schválena Monitorovacím výborem. Dne 29.05.2018 byl dokument doručen Evropské komisi přes systém SFC a následně - po příslušné kontrole - Komisí 06.07.2018 schválen. Výroční zpráva o realizaci programu a "Informace pro občany" se dle čl. 50 odst. 9 Nař. (EU) č. 1303/2013 zveřejňují na naší homepage v sekci Informace a komunikace.

   Příští zasedání Monitorovacího výboru a lhůta pro podání projektové žádosti

   8. zasedání Monitorovacího výboru se uskuteční ve dnech 05. a 06. prosince 2018 ve vládním obvodě Dolní Bavorsko. Lhůta pro podání žádosti (datum elektronického doručení) pro projednání žádosti na 8. zasedání Monitorovacího výboru je 22. srpen 2018 do 23:59 hodin.

   Upozorňujeme na to, že ani u žádostí, které budou předloženy včas, neexistuje právní nárok na projednání projektu na příštím zasedání Monitorovacího výboru, protože pracovní náročnost kontroly závisí především na druhu a kvalitě projektu a úplnosti předložených podkladů.

   Další informace k podávání žádostí jsou uvedeny na stránce Dotace > Podávání žádostí.

   Archiv

   Navýšení maximálních limitů pro základní typové pozice (personální náklady)

   K 01.04.2018 byly navýšeny maximální limity pro základní typové pozice. Aktuální výši sazeb platných pro české partnery najdete na webu Centra pro regionální rozvoj ČR (http://www.crr.cz/cs/eus/mzdove-sazby-typovych-pozic).

   Využití Maximálních limitů pro základní typové pozice se řídí kapitolou 4|6|1 Příručky pro české žadatele:

   Maximální výše personálních nákladů

   Osobní náklady nesmí přesáhnout obvyklou výši platnou v organizaci pro danou pozici. V případě, že se jedná o nově vytvořenou pozici, vychází se z výše osobních nákladů na obdobnou pracovní pozici. V případě že obdobná pozice v organizaci neexistuje, vychází se při stanovení výše maximálních osobních nákladů z obvyklé výše osobních nákladů v daném oboru, čase a místě. V tomto případě jsou stanoveny maximální limity pro základní typové pozice vztahující se na osoby, které jsou v přímém zaměstnaneckém poměru s příjemcem dotace nebo pro něj vykonávají práci na základě dohod mimo pracovní poměr. Maximální limity pro základní typové pozice jsou zveřejněny na adrese http://www.crr.cz/cs/eus/mzdove-sazby-typovych-pozic  Národní orgán může rozhodnout o případném zvýšení maximálních hodinových sazeb v závislosti na meziročním růstu průměrné nominální mzdy v ČR.

   V souvislosti se změnou limitů byla k 01.04.2018 vypuštěna příloha 7 Příručky pro české žadatele („Maximální limity pro základní typové pozice“). Aktuální maximální limity pro základní typové pozice jsou nyní k dispozici výhradně na webu Centra pro regionální rozvoj ČR. Soubory v sekci Dokumenty byly příslušně aktualizovány.

   Aktualizace 2. vydání Příručky pro české žadatele

   Dne 22.01.2018 došlo k aktualizaci 2. vydání Příručky pro české žadatele prostřednictvím následujícího dokumentu:

   Metodický pokyn č. 3 k 2. vydání Příručky pro české žadatele PDF (741 KB)Metodický pokyn č. 3 k 2. vydání Příručky pro české žadatele je platný od 22.01.2018.

   Tento dokument a další dokumenty související s Podáváním žádosti naleznete v sekci Dokumenty > Podávání žádostí.

   Online veřejná konzultace o překonání překážek v příhraničních regionech

   Evropská komise provedla online veřejnou konzultaci o překonání překážek v příhraničních regionech, která byla zahájena 21. září 2015 a trvala tři měsíce až do 21. prosince 2015. Průzkum zahrnoval regiony na vnitřních hranicích Evropské unie a také příhraniční regiony mezi zeměmi EU a zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a Evropského hospodářského prostoru (EHP). V rámci průzkumu byli občané, organizace, podniky a veřejné orgány v příhraničních regionech EU zváni k tomu, aby vyjádřili svůj názor na překážky, které stále zůstávají při přeshraničních kontaktech, a aby navrhli řešení pro jejich překonání. Online dotazník vyplnilo 623 respondentů. Výseldky této online veřejné konzultace jsou uvedeny v následující publikaci:

   Překonání překážek v příhraničních regionech PDF (710 KB)Bližší informace k tomuto tématu naleznete zde.

   Slavnostní zahájení

   Dne 19. června 2015 se v prostorách Vlády Horní Falce konalo Slavnostní zahájení programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020. Státní tajemník Bavorského státního ministerstva hospodářství Franz Josef Pschierer společně s náměstkem ministryně pro místní rozvoj České republiky Zdeňkem Semorádem otevřeli před cca 200 účastníky nové programové období 2014–2020.

   Evropská komise byla zastoupena panem Dr. Wolfgangem Streitenbergerem, Senior Adviser v Generálním ředitelství pro regionální a městskou politiku, který ve své řeči blíže objasnil reformu regionální politiky s ohledem na Strategii Evropa 2020 a s ní spojené požadavky týkající se tematické koncentrace.

   Orgány programu prezentovaly nové obsahy a struktury programu spolupráce a ukázaly možné projektové aktivity v rámci čtyř vybraných prioritních os programu. V novém programovém období je pro program k dispozici 103,4 mil. eur prostředků z ERDF. Projektové žádosti bude možné předkládat pravděpodobně od září 2015. Prezentace jsou ke stažení zde:

   Struktura a obsah programu PDF (0.94 MB)
   Program – obsah – příklady PDF (0.99 MB)Brožura "Shrnutí programu spolupráce" poskytuje přehled o možných projektových aktivitách a odkazuje na příslušné kontaktní osoby pro zájemce o projekt.

   Fotogalerie - Slavnostní zahájení

   Schliessen