Aktuality

Srdečně Vás vítáme na internetových stránkách programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020.

Pozvánka na Výroční informační akci 2019 v Regensburgu

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na Výroční informační akci 2019 Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020, která se uskuteční dne              7. listopadu 2019 v prostorách Vlády Horní Falce v Regensburgu.

Program Cíl EÚS 2014-2020 podporuje projekty zaměřené na přeshraniční spolupráci. Pomáhá tak odstraňovat překážky, které ji omezují. Jednou z největších je jazyková bariéra. Představíme Vám proto úspěšné projekty z různých stupňů vzdělávání. Toto téma ještě prohloubíme v rámci následné diskuze.

Do Cíle Evropská územní spolupráce náleží rovněž programy orientující se na nadnárodní a na meziregionální spolupráci. Jejich provázanost s přeshraničními bychom rádi ilustrovali na příkladu odborného výzkumu chování rysa ostrovida.

Kromě toho bychom Vás chtěli informovat také o pokračování česko-bavorského programu po aktuálním programovém období, tedy po roce 2020.

Bude nás velmi těšit, když Vás budeme moci dne 7. listopadu 2019 v Regensburgu přivítat. Přihlásit se můžete e-mailem na následující adrese: Linda.Pospisilova[at]@reg-ofr.bayern[dot].de. Lhůta pro doručení přihlášky je ve čtvrtek 17. října 2019. V e-mailu uveďte následující údaje: Vaše jméno a příjmení a název instituce, kterou zastupujete.

Další informace k programu a příjezdu naleznete v přiloženém souboru níže.

Program PDF (1.67 MB)

Společný sekretariát

Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020

Tel.  : +49 921 604-1759
Linda.Pospisilova[at]@reg-ofr.bayern[dot].de
www.regierung.oberfranken.bayern.de

Byl vydán Metodický pokyn, který aktualizuje Příručku pro české příjemce

Aktualizace zvyšuje limity pro hodnotu zakázky, od nichž je partner povinen předkládat před vyhlášením zadávacího řízení dokumentaci ke kontrole. Aktualizace dále umožňuje nepředkládat výdaje nižší než 400 EUR, pokud spadají do kategorie výdajů „Náklady na externí odborné poradenství a na služby“ nebo „Výdaje na vybavení“. Kontrola těchto výdajů nově probíhá na vzorku.

Podrobný přehled změn je popsán v úvodu Metodického pokynu. 

Metodický pokyn naleznete v sekci Dokumenty -> Realizace projektů.

Bylo zveřejněno nové vydání Příručky pro české žadatele

Dne 9.9.2019 bylo zveřejněno 4. vydání Příručky pro české žadatele.

Podrobný přehled změn je k dispozici na konci každé kapitoly. 

Příručku včetně příloh naleznete v sekci Dokumenty -> Podávání žádostí. Starší verze dokumentů jsou k dispozici v sekci Dokumenty -> Archiv -> Podávání žádostí.

Bylo zveřejněno nové vydání Příručky pro české příjemce

Dne 1.8.2019 bylo zveřejněno 4. vydání Příručky pro české příjemce.

Hlavní změny:

 • Úprava postupu v případě změny projektu vyžadující souhlas Monitorovacího výboru (žádost se předkládá v dvojjazyčném vyhotovení a musí obsahovat popis změny a odůvodnění, lhůta pro podání žádosti je minimálně dva měsíce před zasedáním Monitorovacího výboru)
 • Kontrola zadávacích řízení byla doplněna o kontrolu dodatku ke smlouvě s dodavatelem, v případě že je uzavírán
 • Doplněn postup pro společné zadávání veřejných zakázek
 • Upřesnění k sankcím za nedodržení pravidel pro publicitu projektu
 • Upřesnění ke stížnostem proti rozhodnutí kontrolora
 • Aktualizace Tabulky odvodů, která stanovuje sankce při porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek

Podrobný přehled změn je k dispozici na konci každé kapitoly. 

Příručku včetně příloh naleznete v sekci Dokumenty -> Realizace projektů. Starší verze dokumentů jsou k dispozici v sekci Dokumenty -> Archiv -> Realizace projektů.

Příští zasedání Monitorovacího výboru a lhůta pro podání projektové žádosti

10. zasedání Monitorovacího výboru se uskuteční ve dnech 26. a 27. listopadu 2019 ve vládním obvodě Horní Franky. Lhůta pro podání žádosti (datum elektronického doručení) pro projednání žádosti na 10. zasedání Monitorovacího výboru je 21. srpen 2019 do 23:59 hodin.

Upozorňujeme na to, že ani u žádostí, které budou předloženy včas, neexistuje právní nárok na projednání projektu na příštím zasedání Monitorovacího výboru, protože pracovní náročnost kontroly závisí především na druhu a kvalitě projektu a úplnosti předložených podkladů.

Další informace k podávání žádostí jsou uvedeny na stránce Dotace > Podávání žádostí.

Důležité informace pro žadatele k projektům předkládaným na 10. zasedání Monitorovacího výboru

Také po 9. zasedání Monitorovacího výboru jsou v programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 (dále jen program) stále ještě k dispozici prostředky na podporu přeshraničních projektů. Při pohledu na čtyři prioritní osy (PO) programu musí být tato informace upřesněna takto:

 • Z důvodu chybějících prostředků EFRR nelze předkládat nové projektové žádosti do PO 1 "Výzkum, technologický rozvoj a inovace".

Další omezení při předkládání projektových žádostí pro nadcházející zasedání Monitorovacího výboru  vychází z aktuálních hodnot indikátorů výstupu, které si tento program stanovil za cíl.

 • Z aktuálního grafu o stavu indikátorů výstupu je zřejmé, že zejména v PO 2 jsou v investiční prioritě (IP) 6c potřeba projekty, které přispívají ke splnění cílové hodnoty indikátoru výstupu "Počet podpořených objektů přírodního a kulturního dědictví". Aktuálně je tento indikátor splněn na 59 %. V absolutních číslech to znamená, že z avizovaných 44 objektů přírodního a kulturního dědictví, které mají být v rámci programu podpořeny, bylo doposud podpořeno pouze 26 objektů. Z toho důvodu se Monitorovací výbor mj. usnesl, že v rámci IP 6c bude projednávat pouze takové projektové žádosti, které přispívají minimálně hodnotou ve výši 1 k indikátoru výstupu "Počet podpořených objektů přírodního a kulturního dědictví". K druhému indikátoru výstupu v IP 6c mohou předkládané projekty rovněž příspívat

 • Dále potřebujeme také předložené projekty do PO 2, investiční priority 6d, které přispívají ke splnění cílové hodnoty indikátoru výstupu "Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav z hlediska ochrany". Aktuálně je tento indikátor splněn na 61 %, což v absolutních číslech znamená, že z avizované cílové hodnoty 525 je doposud podpořena hodnota ve výši 318,15.

Cílové hodnoty jednotlivých indikátorů výstupu, které je nutno naplnit na úrovni programu, jsou uvedeny u příslušných investičních priorit v dokumentu Program spolupráce (viz Dokumenty > Program spolupráce). Při vyhotovení žádosti mají žadatelé k dispozici Pokyny k nakládání s indikátory výstupu v projektové žádosti (viz Dokumenty > Podávání žádostí > Další dokumenty).

Bez ohledu na výše uvedené platí, že kvalita předložených projektů, které se ucházejí o podporu, je pro rozhodnutí Monitorovacího výboru rozhodující.

Tisková zpráva MMR: Tři miliony EUR pro policisty, cestovní ruch i kulturu v česko-bavorském pohraničí

Tři miliony EUR poputují na sedm schválených projektů v Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020. Jde například o projekty Husova cesta nebo Rozšiřování odborných znalostí a vzájemné spolupráce policistů.

„Česko-bavorská spolupráce dosahuje dlouhodobě výborných výsledků. Schváleno bylo celkem 134 projektů za 92,9 mil. EUR, což činí 90 % připravených peněz. Velmi úspěšně probíhá i navázání financí. Proto je již na více než 85 % alokace uzavřena smlouva či vydáno rozhodnutí. Proplaceno partnerům z obou stran hranice bylo 18,3 milionů EUR. U tohoto programu tak již bylo splněno pravidlo n+3 pro letošní rok,“ říká náměstek ministryně pro místní rozvoj Zdeněk Semorád.
 
Podpořena bude díky projektu „Rozšiřování odborných znalostí a vzájemné spolupráce policistů“ spolupráce českých a německých policistů při společném řešení mimořádných situací v pohraničí, potírání negativních celospolečenských jevů, zefektivnění činnosti útvarů policejních složek při společných zásazích a zefektivnění výměny informací. Pro zhruba 840 policistů se uskuteční výcvik se zaměřením na přeshraniční pronásledování, výcvik policistů nasazovaných do společných hlídek, speciální výcvik policejních instruktorů, srovnávací výcvik policistů pořádkových jednotek, srovnávací výcvik zásahových jednotek a školení k zákonu o mezinárodní justiční spolupráci.
 
Zahájen může být také společný projekt „Husova cesta - Plzeňský kraj a Horní Falc“, který rozvíjí kulturně-osvětové aktivity v česko-bavorském pohraničí a zavádí dálkové pěší turistické stezky odkazující na poslední životní cestu významného evropského učence Jana Husa z Čech do Kostnice, kde byl v červenci 1415 upálen. Dojde k vyznačení trasy (na české straně Kožlany - Kralovice - Rabštejn - Manětín - Bezdružice - Tachov) v terénu a k úpravě vybraných míst. Dále proběhne putovní výstava a vzniknou tematické venkovní paravány pro děti. Součástí projektu budou rovněž osvětové aktivity, setkávání a společné marketingové produkty.
 
Pokračovat bude rovněž spolupráce a hledání společné identity v idee Evropského města Aš – Selb v rámci projektu „Evropa – velmi blízko“. Zkušení fotografové spolu se studenty nafotí sousední město a výsledky budou prezentovat v rámci dvou výstav. Politici a odborníci se setkají se studenty na debatách o budoucnosti regionu a Evropské unie a dojde ke vzniku burzy nápadů. Především však proběhnou umělecké workshopy, v rámci nichž vzniknou dvě skulptury ve formě Kola Evropy (v Aši a v Selbu) a jedna instalace díla Podání ruky přes hranici. Třetí workshop bude zaměřen na rozvíjení nápadů studentů a žáků. Dále byly podpořeny následující projekty: Kulturní dědictví Zlaté stezky, Podpora moderních trendů ve výuce s ohledem na Best practice, Kultur | kontakt | kreativ a Voda - Wasser 2020

Zdroj: https://mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/MMR-Tri-miliony-EUR-pro-policisty,-cestovni-ruch

Tisková zpráva Bavorského státního ministerstva je k dispozici zde: https://www.stmwi.bayern.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung/pm/175-2019/

9. zasedání Monitorovacího výboru

 

Ve dnech 5. a 6. června 2019 se v Plzeňském kraji uskutečnilo 9. zasedání Monitorovacího výboru Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020.

Pro zasedání Monitorovacího výboru bylo předloženo celkem 10 projektových žádostí k projednání a jedna projektová žádost pro informaci. Naplánováno bylo 7 projektů, které byly podpořeny prostředky EFRR ve výši 3 mil. eur. S doposud naplánovanými prostřekdy EFRR ve výši 89,8 mil. eur je v tomto okamžiku naplánováno 90 % celkové alokace programu pro stávající programové období.

V jednotlivých prioritních osách je po 9. zasedání Monitorovacího výboru celkový stav prostředků následující:

1. Výzkum, technologický rozvoj a inovace

 • Naplánované prostředky EFRR: 17,9 mil. eur (100 %)
 • Prostředky EFRR k dispozici: 0,0 mil. eur (0 %)

2. Ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů

 • Naplánované prostředky EFRR: 34,4 mil. eur (87 %)
 • Prostředky EFRR k dispozici: 5,3 mil. eur (13 %)

3. Investice do dovedností a vzdělávání

 • Naplánované prostředky EFRR: 8,4 mil. eur (71 %)
 • Prostředky EFRR k dispozici: 3,4 mil. eur (29 %)

4. Udržitelné sítě a institucionální spolupráce

 • Naplánované prostředky EFRR: 26 mil. eur (94 %)
 • Prostředky EFRR k dispozici: 1,8 mil. eur (6 %)

Členové Monitorivacího výboru navštívili první den zasedání Environmentálním centrum v Krsech, aby se podívali jak probíhá projekt, který je podpořen z našeho Programu. Tento projekt se zabývá problematikou světelného znečištění a zachování přirozeného nočního prostředí včetně tmavé oblohy, k čemuž byla vytvořena interaktivní výstava. Kontaktní osoba vedoucího partnera, pan Vladislav Houda, představil doposud dosažené výsledky projektu. Jádrem projektu je vysvětlit důsledky světelného znečištění pro člověka a přírodu a zvyšování povědomí o tomto problému ve společnosti.

Na druhém dni zasedání Monitorovacího výboru proběhl workshop k reflexi Programu v aktuálním programovém období s cílem vzít si ponaučení pro nadcházející programové období od roku 2021 a vytvořit tak Program ještě atraktivnější. Při této příležitosti představili externí evaluátoři Programu průběžné výsledky probíhající evaluace Programu.

10. zasedání Monitorovacího výboru se uskuteční ve dnech 26. a 27. listopadu 2019 ve vládním obvodě Horní Franky. Lhůtu pro podání projektové žádosti pro projednání na 10. zasedání Monitorovacího výboru naleznete v sekci Dotace > Podávání žádostí.

Fotogalerie - 9. zasedání Monitorovacího výboru

Schliessen

  Změny v postupu při provádění "Žádosti o změnu v systému eMS" pro vedoucí partnery

  Po provedeném updatu systému eMS dne 11.03.2019 došlo také ke změně postupu při provádění "Žádosti o změnu". Vyhotovili jsme krátký návod pro žadatele se screenshoty, jak změnu v projektové žádosti provést.

  Návod PDF (239 KB)V případě nejasností se na nás můžete kdykoliv obrátit.

  Děkujeme za pochopení a Vaši spolupráci.

  Byly aktualizované maximální hodinové sazby typových pozic

  Na webu Centra pro regionální rozvoj ČR byly zveřejněné aktualizované maximální hodinové sazby typových pozic: http://www.crr.cz/cs/eus/mzdove-sazby-typovych-pozic/. Aktualizace proběhla s ohledem na růst hrubé nominální mzdy v roce 2018 a je platná pro české partnery.

  Maximální hodinové sazby se použijí v případě, kdy je pro projekt nově vytvořená pracovní pozice a výše osobních nákladů nemůže být stavena podle obdobných pozic v organizaci. Podrobné informace k maximálním hodinovým sazbám jsou k dispozici v Příručce pro české žadatele (ke stažení v Dokumentech).

  Tisková zpráva: Přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Bavorskem bude pokračovat

  Náměstek ministryně pro místní rozvoj Zdeněk Semorád a státní tajemník bavorského Státního ministerstva hospodářství Roland Weigert podepsali dne 22.01.2019 v Černínském paláci prohlášení o spolupráci a pokračování programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko. Deklarovali tak záměr podporovat konkurenceschopnost, soudržnost a atraktivitu společného přeshraničního území i v letech 2021-2027.

  „Ministerstvo pro místní rozvoj tímto podpisem navázalo na předcházející prohlášení o vůli pokračovat v programech přeshraniční spolupráce v dalších letech, které byly koncem roku 2018 podepsány mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko a mezi Českou republikou a Rakouskem,“ potvrdil náměstek Zdeněk Semorád.
   
  Program patří mezi nejdůležitější nástroje podpory česko-bavorské spolupráce od vstupu České republiky do EU. Financované projekty jsou realizovány společně partnery z obou zemí a mají pozitivní dopad na celé společné území. V dosavadním sedmiletém období bylo k dispozici cca 100 mil. euro na projekty v oblasti výzkumu a inovací, cestovního ruchu, životního prostředí či vzdělávání. Významná část financí podpořila spolupráci institucí a setkávání občanů přes hranici.
   
  Příkladem podpory je spolupráce záchranných služeb mezi Bayerisches Rotes Kreuz a Zdravotnickou záchrannou službou Plzeňského kraje. Do projektu se zapojily rovněž Fakulta zdravotních studií Západočeské univerzity v Plzni a Fakulta aplikovaných zdravotních věd na Technische Hochschule Deggendorf. Projekt podporuje společná cvičení, stáže, školení, semináře a vzdělávání, konference, setkání a workshopy. V rámci projektu bylo vybudováno Koordinační a kooperační centrum v Chamu a pořízen simulátor sanitního vozu

  Zdroj: https://www.mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/Preshranicni-spoluprace-mezi-Ceskou-republikou-a-B

  Fotogalerie - podpis prohlášení o spolupráci

  Schliessen

   Tisková zpráva: Přeshraniční spolupráce na česko-německé hranici je vzorem pro ostatní programy

   Další projekty byly schváleny v přeshraničních programech se Spolkovou republikou Německo. Dotací se tak dočká například město Domažlice, ale také Muzeum Českého lesa v Tachově. Přeshraniční programy se Svobodným státem Sasko a se Svobodným státem Bavorsko jsou vzorem pro ostatní.

   „Oba programy fungují výborně a mají už téměř všechny finanční prostředky rozdělené na konkrétní projekty. Těch bylo v obou případech schváleno shodně 127, což u česko-saského programu činí téměř 99 % alokovaných prostředků a u česko-bavorského programu přesně 87 %,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová,
    
   Velmi úspěšně se daří i navazující procesy, které souvisejí s realizací podpořených projektů, tj. uzavírání smluv, kontrola výdajů a jejich proplácení. U obou programů dochází k několikanásobnému překročení minimálního limitu stanoveného Evropskou komisí pro splnění pravidla n+3 za rok 2018. S více než ročním předstihem je pak toto pravidlo u obou programů splněno také již na rok 2019.
    
   Nově byly schváleny mimo jiné projekty, které jsou důležité pro kulturní dědictví obou národů. Partnerská města Domažlice a Furth im Wald v rámci projektu „Muzeum společného dědictví regionu Domažlice - Furth im Wald“ s příspěvkem z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 534 tisíc EUR připraví dvě expozice (jednu stálou s edukativními prvky v Domažlicích a druhou multimediální ve Furth im Waldu) se zaměřením na tradiční řemesla a folklorní zvyklosti a tradice. Součástí projektu budou rovněž speciální dvojjazyčné programy pro školy koncipované hravou formou.
    
   Muzejnictví je věnován také projekt „Do muzeí – poznávat, setkávat se, porozumět si“ mezi Muzeem Českého lesa v Tachově a městem Weiden in der Oberpfalz s příspěvkem z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 123 tisíc EUR. Cílem projektu je vznik expozice historie regionu Tachovsko - Horní Falc v muzeu v Tachově. Věnovat se bude dále přípravě a instalaci dvou ročních výstav, tvorbě dvojjazyčného průvodce muzeem ve Weidenu, přípravě a výrobě prezentačních panelů a realizaci česko-německé muzejní noci v muzeu ve Weidenu.

   Zdroj: https://mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/Preshranicni-spoluprace-na-cesko-nemecke-hranici-j

   Tisková zpráva Bavorska je k dispozici zde: https://www.stmwi.bayern.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung/pm/199-2018/

   Archiv

   Nové postupy pro žádost o dotaci ze státního rozpočtu ČR

   Žadatelé definovaní v Příručce pro české žadatele mohou při schválení projektu v rámci česko-bavorského programu získat kromě dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj také 5% dotaci ze státního rozpočtu ČR na spolufinancování projektu.

   Pro všechny projekty předložené na 8. zasedání Monitorovacího výboru a později platí, že žádost o dotaci ze státního rozpočtu se předkládá samostatně (tj. nikoliv v rámci žádosti o prostředky EFRR). Žádost se předkládá na základě „Výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektů schválených v rámci programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020“ zveřejněné na webu programu.

   Žádost o spolufinancování ze státního rozpočtu ČR se předkládá po schválení Monitorovacího výboru (resp. po uzavření Rámcové smlouvy pro projekt), nejpozději však před předložením prvních výdajů ke kontrole.

   Text Výzvy najdete v sekci Dotace nebo v Dokumentech.

   Bylo zveřejněno 3. vydání Příručky pro české žadatele

   Dne 23.07.2018 bylo zveřejněno 3. vydání Příručky pro české žadatele, které je závazné pro žádosti předkládané na 8. zasedání Monitorovacího výboru.

   Hlavní změny:

   • Žadatelé, kteří mají nárok na spolufinancování ze státního rozpočtu (kapitola MMR) musí nově předložit zvláštní žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. Žádost se podává na základě Výzvy zveřejněné na webu programu, a to po schválení projektu Monitorovacím výborem a uzavření Rámcové smlouvy.
   • Výdaje v kategorii „Náklady na externí odborné poradenství a na služby“, které realizují partneři se sídlem v dotačním území, jsou považovány za výdaje v dotačním území.
   • Náklady, které jsou spojené s cestovními aktivitami (např. poplatky za účast na konferencích a událostech a výdaje na cestování a ubytování), musí být žadateli podrobně specifikovány v podrobném rozpočtu v poli pro komentář (zejména musí být uveden cíl  a účel cesty).
   • Byl aktualizován formulář Čestného prohlášení Vedoucího partnera a Projektového partnera. Prohlášení o vlastnické a ovládací struktuře musí nově vyplňovat všichni partneři.

   Dále jsou v novém vydání zohledněny všechny Metodické pokyny k 2. vydání Příručky pro české žadatele. Podrobný přehled změn je k dispozici na konci každé kapitoly. 

   Starší verze dokumentů jsou k dispozici v sekci Dokumenty -> Archiv -> Podávání žádostí.

   Navýšení maximálních limitů pro základní typové pozice (personální náklady)

   K 01.04.2018 byly navýšeny maximální limity pro základní typové pozice. Aktuální výši sazeb platných pro české partnery najdete na webu Centra pro regionální rozvoj ČR (http://www.crr.cz/cs/eus/mzdove-sazby-typovych-pozic).

   Využití Maximálních limitů pro základní typové pozice se řídí kapitolou 4|6|1 Příručky pro české žadatele:

   Maximální výše personálních nákladů

   Osobní náklady nesmí přesáhnout obvyklou výši platnou v organizaci pro danou pozici. V případě, že se jedná o nově vytvořenou pozici, vychází se z výše osobních nákladů na obdobnou pracovní pozici. V případě že obdobná pozice v organizaci neexistuje, vychází se při stanovení výše maximálních osobních nákladů z obvyklé výše osobních nákladů v daném oboru, čase a místě. V tomto případě jsou stanoveny maximální limity pro základní typové pozice vztahující se na osoby, které jsou v přímém zaměstnaneckém poměru s příjemcem dotace nebo pro něj vykonávají práci na základě dohod mimo pracovní poměr. Maximální limity pro základní typové pozice jsou zveřejněny na adrese http://www.crr.cz/cs/eus/mzdove-sazby-typovych-pozic  Národní orgán může rozhodnout o případném zvýšení maximálních hodinových sazeb v závislosti na meziročním růstu průměrné nominální mzdy v ČR.

   V souvislosti se změnou limitů byla k 01.04.2018 vypuštěna příloha 7 Příručky pro české žadatele („Maximální limity pro základní typové pozice“). Aktuální maximální limity pro základní typové pozice jsou nyní k dispozici výhradně na webu Centra pro regionální rozvoj ČR. Soubory v sekci Dokumenty byly příslušně aktualizovány.

   Aktualizace 2. vydání Příručky pro české žadatele

   Dne 22.01.2018 došlo k aktualizaci 2. vydání Příručky pro české žadatele prostřednictvím následujícího dokumentu:

   Metodický pokyn č. 3 k 2. vydání Příručky pro české žadatele PDF (741 KB)Metodický pokyn č. 3 k 2. vydání Příručky pro české žadatele je platný od 22.01.2018.

   Tento dokument a další dokumenty související s Podáváním žádosti naleznete v sekci Dokumenty > Podávání žádostí.

   Online veřejná konzultace o překonání překážek v příhraničních regionech

   Evropská komise provedla online veřejnou konzultaci o překonání překážek v příhraničních regionech, která byla zahájena 21. září 2015 a trvala tři měsíce až do 21. prosince 2015. Průzkum zahrnoval regiony na vnitřních hranicích Evropské unie a také příhraniční regiony mezi zeměmi EU a zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a Evropského hospodářského prostoru (EHP). V rámci průzkumu byli občané, organizace, podniky a veřejné orgány v příhraničních regionech EU zváni k tomu, aby vyjádřili svůj názor na překážky, které stále zůstávají při přeshraničních kontaktech, a aby navrhli řešení pro jejich překonání. Online dotazník vyplnilo 623 respondentů. Výseldky této online veřejné konzultace jsou uvedeny v následující publikaci:

   Překonání překážek v příhraničních regionech PDF (710 KB)Bližší informace k tomuto tématu naleznete zde.

   Slavnostní zahájení

   Dne 19. června 2015 se v prostorách Vlády Horní Falce konalo Slavnostní zahájení programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020. Státní tajemník Bavorského státního ministerstva hospodářství Franz Josef Pschierer společně s náměstkem ministryně pro místní rozvoj České republiky Zdeňkem Semorádem otevřeli před cca 200 účastníky nové programové období 2014–2020.

   Evropská komise byla zastoupena panem Dr. Wolfgangem Streitenbergerem, Senior Adviser v Generálním ředitelství pro regionální a městskou politiku, který ve své řeči blíže objasnil reformu regionální politiky s ohledem na Strategii Evropa 2020 a s ní spojené požadavky týkající se tematické koncentrace.

   Orgány programu prezentovaly nové obsahy a struktury programu spolupráce a ukázaly možné projektové aktivity v rámci čtyř vybraných prioritních os programu. V novém programovém období je pro program k dispozici 103,4 mil. eur prostředků z ERDF. Projektové žádosti bude možné předkládat pravděpodobně od září 2015. Prezentace jsou ke stažení zde:

   Struktura a obsah programu PDF (0.94 MB)
   Program – obsah – příklady PDF (0.99 MB)Brožura "Shrnutí programu spolupráce" poskytuje přehled o možných projektových aktivitách a odkazuje na příslušné kontaktní osoby pro zájemce o projekt.

   Fotogalerie - Slavnostní zahájení

   Schliessen