Aktuality

Srdečně Vás vítáme na internetových stránkách programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020.

Pozvánka na Výroční informační akci 2018

Dovolujeme si Vás pozvat na naši Výroční informační akci 2018, která se uskuteční ve dnech 14. a 15. září 2018 v Tachově.

V pátek, 14. září 2018, se bude konat odborná konference v Regionálním vzdělávacím a informačním středisku REVIS.

V sobotu, 15. září 2018, se můžete těšit na sportovní aktivity, při kterých zároveň poznáte naše podpořené projekty v regionech Tachov a Tirschenreuth. Tato část Výroční akce je svým obsahem zaměřena na širokou veřejnost a bude se konat ve sportovním areálu RYCHTA (viz pozvánka).

Jako bonus máme pro prvních 50 registrovaných účastníků v každé aktivitě připravenou malou pozornost. Na jednotlivé aktivity se můžete registrovat na e-mailové adrese, která je uvedena v přiloženém letáku.

Program Výroční informační akce 2018 naleznete zde:

Bylo zveřejněno 3. vydání Příručky pro české žadatele

Dne 23.07.2018 bylo zveřejněno 3. vydání Příručky pro české žadatele, které je závazné pro žádosti předkládané na 8. zasedání Monitorovacího výboru.

Hlavní změny:

 • Žadatelé, kteří mají nárok na spolufinancování ze státního rozpočtu (kapitola MMR) musí nově předložit zvláštní žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. Žádost se podává na základě Výzvy zveřejněné na webu programu, a to po schválení projektu Monitorovacím výborem a uzavření Rámcové smlouvy.
 • Výdaje v kategorii „Náklady na externí odborné poradenství a na služby“, které realizují partneři se sídlem v dotačním území, jsou považovány za výdaje v dotačním území.
 • Náklady, které jsou spojené s cestovními aktivitami (např. poplatky za účast na konferencích a událostech a výdaje na cestování a ubytování), musí být žadateli podrobně specifikovány v podrobném rozpočtu v poli pro komentář (zejména musí být uveden cíl  a účel cesty).
 • Byl aktualizován formulář Čestného prohlášení Vedoucího partnera a Projektového partnera. Prohlášení o vlastnické a ovládací struktuře musí nově vyplňovat všichni partneři.

Dále jsou v novém vydání zohledněny všechny Metodické pokyny k 2. vydání Příručky pro české žadatele. Podrobný přehled změn je k dispozici na konci každé kapitoly. 

Tento dokument a další dokumenty související s Podáváním žádosti naleznete v sekci Dokumenty -> Podávání žádostí. Starší verze dokumentů jsou k dispozici v sekci Dokumenty -> Archiv -> Podávání žádostí.

 

 

Důležité informace pro žadatele k projektům předkládaným na 8. zasedání Monitorovacího výboru

Také po 7. zasedání Monitorovacího výboru jsou v programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 (dále jen program) stále ještě k dispozici prostředky na podporu přeshraničních projektů. Při pohledu na čtyři prioritní osy (PO) programu musí být tato informace upřesněna takto:

 • Z důvodu chybějících prostředků EFRR nelze předkládat nové projektové žádosti do PO 1 "Výzkum, technologický rozvoj a inovace".

Další omezení při předkládání projektových žádostí pro nadcházející zasedání Monitorovacího výboru  vychází z aktuálních hodnot indikátorů výstupu, které si tento program stanovil za cíl.

 • Z aktuálního grafu o stavu indikátorů výstupu je zřejmé, že zejména v PO 2 jsou v investiční prioritě (IP) 6c vítány projekty, které přispívají ke splnění cílové hodnoty indikátoru výstupu "Počet podpořených objektů přírodního a kulturního dědictví". Aktuálně je tento indikátor splněn na 43 %. V absolutních číslech to znamená, že z avizovaných 44 objektů přírodního a kulturního dědictví, které mají být v rámci programu podpořeny, bylo doposud podpořeno pouze 19 objektů. Z toho důvodu se Monitorovací výbor mj. usnesl, že v rámci IP 6c bude projednávat pouze takové projektové žádosti, které přispívají minimálně hodnotou ve výši 1 k indikátoru výstupu "Počet podpořených objektů přírodního a kulturního dědictví". K druhému indikátoru výstupu v IP 6c mohou předkládané projekty rovněž příspívat

Cílové hodnoty jednotlivých indikátorů výstupu, které je nutno naplnit na úrovni programu, jsou uvedeny u příslušných investičních priorit v dokumentu Program spolupráce (viz Dokumenty > Program spolupráce). Při vyhotovení žádosti mají žadatelé k dispozici Pokyny k nakládání s indikátory výstupu v projektové žádosti (viz Dokumenty > Podávání žádostí > Další dokumenty).

Bez ohledu na výše uvedené platí, že kvalita předložených projektů, které se ucházejí o podporu, je pro rozhodnutí Monitorovacího výboru rozhodující.

7. zasedání Monitorovacího výboru

 

Ve dnech 13. a 14. června 2018 se v Mariánských Lázních (Karlovarský kraj) uskutečnilo 7. zasedání Monitorovacího výboru Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020.

Pro zasedání Monitorovacího výboru bylo předloženo celkem 15 projektových žádostí k projednání a jedna projektová žádost pro negativní usnesení. Naplánováno bylo 10 projektů, které byly podpořeny prostředky EFRR ve výši 6,3 mil. eur. S doposud naplánovanými prostřekdy EFRR ve výši 87,3 mil. eur je v tomto okamžiku naplánováno 84,4 % celkové alokace programu pro stávající programové období.

Tiskovou zprávu o 7. zasedání Monitorovacího výboru naleznete na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

V jednotlivých prioritních osách je po 7. zasedání Monitorovacího výboru celkový stav prostředků následující:

1. Výzkum, technologický rozvoj a inovace

 • Naplánované prostředky EFRR: 17,9 mil. eur (100 %)
 • Prostředky EFRR k dispozici: 0,0 mil. eur (0 %)

2. Ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů

 • Naplánované prostředky EFRR: 32 mil. eur (80,5 %)
 • Prostředky EFRR k dispozici: 7,7 mil. eur (19,5 %)

3. Investice do dovedností a vzdělávání

 • Naplánované prostředky EFRR: 7,8 mil. eur (66,7 %)
 • Prostředky EFRR k dispozici: 3,9 mil. eur (33,3 %)

4. Udržitelné sítě a institucionální spolupráce

 • Naplánované prostředky EFRR: 23,3 mil. eur (83,9 %)
 • Prostředky EFRR k dispozici: 4,4 mil. eur (16,1 %)

8. zasedání Monitorovacího výboru se uskuteční ve dnech 05. a 06. prosince 2018 ve vládním obvodě Dolní Bavorsko. Lhůta pro podání projektové žádosti pro projednání na 8. zasedání Monitorovacího výboru je uvedena na stránce Dotace > Podávání žádostí.

Fotogalerie - 7. zasedání Monitorovacího výboru

Schliessen

  Zveřejnění Výroční zprávy o realizaci programu za rok 2017

  Výroční zpráva o realizaci programu (včetně "Informace pro občany") byla 28.05.2018 schválena Monitorovacím výborem. Dne 29.05.2018 byl dokument doručen Evropské komisi přes systém SFC a následně - po příslušné kontrole - Komisí 06.07.2018 schválen. Výroční zpráva o realizaci programu a "Informace pro občany" se dle čl. 50 odst. 9 Nař. (EU) č. 1303/2013 zveřejňují na naší homepage v sekci Informace a komunikace.

  Příští zasedání Monitorovacího výboru a lhůta pro podání projektové žádosti

  8. zasedání Monitorovacího výboru se uskuteční ve dnech 05. a 06. prosince 2018 ve vládním obvodě Dolní Bavorsko. Lhůta pro podání žádosti (datum elektronického doručení) pro projednání žádosti na 8. zasedání Monitorovacího výboru je 22. srpen 2018 do 23:59 hodin.

  Upozorňujeme na to, že ani u žádostí, které budou předloženy včas, neexistuje právní nárok na projednání projektu na příštím zasedání Monitorovacího výboru, protože pracovní náročnost kontroly závisí především na druhu a kvalitě projektu a úplnosti předložených podkladů.

  Další informace k podávání žádostí jsou uvedeny na stránce Dotace > Podávání žádostí.

  Archiv

  Navýšení maximálních limitů pro základní typové pozice (personální náklady)

  K 01.04.2018 byly navýšeny maximální limity pro základní typové pozice. Aktuální výši sazeb platných pro české partnery najdete na webu Centra pro regionální rozvoj ČR (http://www.crr.cz/cs/eus/mzdove-sazby-typovych-pozic).

  Využití Maximálních limitů pro základní typové pozice se řídí kapitolou 4|6|1 Příručky pro české žadatele:

  Maximální výše personálních nákladů

  Osobní náklady nesmí přesáhnout obvyklou výši platnou v organizaci pro danou pozici. V případě, že se jedná o nově vytvořenou pozici, vychází se z výše osobních nákladů na obdobnou pracovní pozici. V případě že obdobná pozice v organizaci neexistuje, vychází se při stanovení výše maximálních osobních nákladů z obvyklé výše osobních nákladů v daném oboru, čase a místě. V tomto případě jsou stanoveny maximální limity pro základní typové pozice vztahující se na osoby, které jsou v přímém zaměstnaneckém poměru s příjemcem dotace nebo pro něj vykonávají práci na základě dohod mimo pracovní poměr. Maximální limity pro základní typové pozice jsou zveřejněny na adrese http://www.crr.cz/cs/eus/mzdove-sazby-typovych-pozic  Národní orgán může rozhodnout o případném zvýšení maximálních hodinových sazeb v závislosti na meziročním růstu průměrné nominální mzdy v ČR.

  V souvislosti se změnou limitů byla k 01.04.2018 vypuštěna příloha 7 Příručky pro české žadatele („Maximální limity pro základní typové pozice“). Aktuální maximální limity pro základní typové pozice jsou nyní k dispozici výhradně na webu Centra pro regionální rozvoj ČR. Soubory v sekci Dokumenty byly příslušně aktualizovány.

  Aktualizace 2. vydání Příručky pro české žadatele

  Dne 22.01.2018 došlo k aktualizaci 2. vydání Příručky pro české žadatele prostřednictvím následujícího dokumentu:

  Metodický pokyn č. 3 k 2. vydání Příručky pro české žadatele PDF (741 KB)Metodický pokyn č. 3 k 2. vydání Příručky pro české žadatele je platný od 22.01.2018.

  Tento dokument a další dokumenty související s Podáváním žádosti naleznete v sekci Dokumenty > Podávání žádostí.

  Online veřejná konzultace o překonání překážek v příhraničních regionech

  Evropská komise provedla online veřejnou konzultaci o překonání překážek v příhraničních regionech, která byla zahájena 21. září 2015 a trvala tři měsíce až do 21. prosince 2015. Průzkum zahrnoval regiony na vnitřních hranicích Evropské unie a také příhraniční regiony mezi zeměmi EU a zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a Evropského hospodářského prostoru (EHP). V rámci průzkumu byli občané, organizace, podniky a veřejné orgány v příhraničních regionech EU zváni k tomu, aby vyjádřili svůj názor na překážky, které stále zůstávají při přeshraničních kontaktech, a aby navrhli řešení pro jejich překonání. Online dotazník vyplnilo 623 respondentů. Výseldky této online veřejné konzultace jsou uvedeny v následující publikaci:

  Překonání překážek v příhraničních regionech PDF (710 KB)Bližší informace k tomuto tématu naleznete zde.

  Slavnostní zahájení

  Dne 19. června 2015 se v prostorách Vlády Horní Falce konalo Slavnostní zahájení programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020. Státní tajemník Bavorského státního ministerstva hospodářství Franz Josef Pschierer společně s náměstkem ministryně pro místní rozvoj České republiky Zdeňkem Semorádem otevřeli před cca 200 účastníky nové programové období 2014–2020.

  Evropská komise byla zastoupena panem Dr. Wolfgangem Streitenbergerem, Senior Adviser v Generálním ředitelství pro regionální a městskou politiku, který ve své řeči blíže objasnil reformu regionální politiky s ohledem na Strategii Evropa 2020 a s ní spojené požadavky týkající se tematické koncentrace.

  Orgány programu prezentovaly nové obsahy a struktury programu spolupráce a ukázaly možné projektové aktivity v rámci čtyř vybraných prioritních os programu. V novém programovém období je pro program k dispozici 103,4 mil. eur prostředků z ERDF. Projektové žádosti bude možné předkládat pravděpodobně od září 2015. Prezentace jsou ke stažení zde:

  Struktura a obsah programu PDF (0.94 MB)
  Program – obsah – příklady PDF (0.99 MB)Brožura "Shrnutí programu spolupráce" poskytuje přehled o možných projektových aktivitách a odkazuje na příslušné kontaktní osoby pro zájemce o projekt.

  Fotogalerie - Slavnostní zahájení

  Schliessen