Aktuality

Srdečně Vás vítáme na internetových stránkách programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020.

Navýšení maximálních limitů pro základní typové pozice (personální náklady)

K 01.04.2018 byly navýšeny maximální limity pro základní typové pozice. Aktuální výši sazeb platných pro české partnery najdete na webu Centra pro regionální rozvoj ČR (http://www.crr.cz/cs/eus/mzdove-sazby-typovych-pozic).

Využití Maximálních limitů pro základní typové pozice se řídí kapitolou 4|6|1 Příručky pro české žadatele:

Maximální výše personálních nákladů

Osobní náklady nesmí přesáhnout obvyklou výši platnou v organizaci pro danou pozici. V případě, že se jedná o nově vytvořenou pozici, vychází se z výše osobních nákladů na obdobnou pracovní pozici. V případě že obdobná pozice v organizaci neexistuje, vychází se při stanovení výše maximálních osobních nákladů z obvyklé výše osobních nákladů v daném oboru, čase a místě. V tomto případě jsou stanoveny maximální limity pro základní typové pozice vztahující se na osoby, které jsou v přímém zaměstnaneckém poměru s příjemcem dotace nebo pro něj vykonávají práci na základě dohod mimo pracovní poměr. Maximální limity pro základní typové pozice jsou zveřejněny na adrese http://www.crr.cz/cs/eus/mzdove-sazby-typovych-pozic  Národní orgán může rozhodnout o případném zvýšení maximálních hodinových sazeb v závislosti na meziročním růstu průměrné nominální mzdy v ČR.

V souvislosti se změnou limitů byla k 01.04.2018 vypuštěna příloha 7 Příručky pro české žadatele („Maximální limity pro základní typové pozice“). Aktuální maximální limity pro základní typové pozice jsou nyní k dispozici výhradně na webu Centra pro regionální rozvoj ČR. Soubory v sekci Dokumenty byly příslušně aktualizovány.

Aktualizace 2. vydání Příručky pro české žadatele

Dne 22.01.2018 došlo k aktualizaci 2. vydání Příručky pro české žadatele prostřednictvím následujícího dokumentu:

Metodický pokyn č. 3 k 2. vydání Příručky pro české žadatele PDF (741 KB)Metodický pokyn č. 3 k 2. vydání Příručky pro české žadatele je platný od 22.01.2018.

Tento dokument a další dokumenty související s Podáváním žádosti naleznete v sekci Dokumenty > Podávání žádostí.

Příští zasedání Monitorovacího výboru a lhůta pro podání projektové žádosti

7. zasedání Monitorovacího výboru se uskuteční ve dnech 13. a 14. června 2018 v Karlovarském kraji. Lhůta pro podání žádosti (datum elektronického doručení) pro projednání žádosti na 7. zasedání Monitorovacího výboru je 21. únor 2018 do 23:59 hodin.

Upozorňujeme na to, že ani u žádostí, které budou předloženy včas, neexistuje právní nárok na projednání projektu na příštím zasedání Monitorovacího výboru, protože pracovní náročnost kontroly závisí především na druhu a kvalitě projektu a úplnosti předložených podkladů.

Další informace k podávání žádostí jsou uvedeny na stránce Dotace > Podávání žádostí.

6. zasedání Monitorovacího výboru

Ve dnech 07. a 08. prosince 2017 se v hornofalckém městě Rötz uskutečnilo 6. zasedání Monitorovacího výboru Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020.

Pro zasedání Monitorovacího výboru bylo předloženo celkem 27 projektových žádostí k projednání. Naplánováno bylo 20 projektů, které byly podpořeny prostředky ERDF ve výši 15,1 mil. eur. S doposud naplánovanými prostředky ERDF ve výši 65,3 mil. eur je v tomto okamžiku naplánováno 77,8 % celkové alokace programu pro stávající programové období.

V jednotlivých prioritních osách je po 6. zasedání Monitorovacího výboru celkový stav prostředků následující:

1. Výzkum, technologický rozvoj a inovace

 • Naplánované prostředky ERDF: 17,9 mil. eur (100 %)
 • Prostředky ERDF k dispozici: 0,0 mil. eur (0 %)

2. Ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů

 • Naplánované prostředky ERDF: 28,7 mil. eur (72 %)
 • Prostředky ERDF k dispozici: 11,0 mil. eur (28 %)

3. Investice do dovedností a vzdělávání

 • Naplánované prostředky ERDF: 7,1 mil. eur (60 %)
 • Prostředky ERDF k dispozici: 4,7 mil. eur (40 %)

4. Udržitelné sítě a institucionální spolupráce

 • Naplánované prostředky ERDF: 20,6 mil. eur (74 %)
 • Prostředky ERDF k dispozici: 7,2 mil. eur (26 %)

7. zasedání Monitorovacího výboru se uskuteční ve dnech 13. a 14. června 2018 v Karlovarském kraji. Lhůta pro podání projektové žádosti pro projednání na 7. zasedání Monitorovacího výboru je uvedena na stránce Dotace > Podávání žádostí.

Fotogalerie - 6. zasedání Monitorovacího výboru

Schliessen

  Důležité informace pro žadatele k projektům předkládaným na 7. zasedání Monitorovacího výboru

  Také po 6. zasedání Monitorovacího výboru jsou v programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 (dále jen program) stále ještě k dispozici prostředky na podporu přeshraničních projektů. Při pohledu na čtyři prioritní osy (PO) programu musí být tato informace upřesněna takto:

  • Z důvodu chybějících prostředků EFRR nelze předkládat nové projektové žádosti do PO 1 "Výzkum, technologický rozvoj a inovace".

  Další omezení při předkládání projektových žádostí pro nadcházející zasedání Monitorovacího výboru (další informace o nadcházejícím zasedání Monitorovacího výboru k lhůtě pro podání projektových žádostí naleznete zde) vychází z aktuálních hodnot indikátorů výstupu, které si tento program stanovil za cíl.

  • Z aktuálního grafu o stavu indikátorů výstupu je zřejmé, že zejména v PO 2 jsou v investiční prioritě (IP) 6c vítány projekty, které přispívají ke splnění cílové hodnoty indikátoru výstupu "Počet podpořených objektů přírodního a kulturního dědictví". Aktuálně je tento indikátor splněn na 34 %. V absolutních číslech to znamená, že z avizovaných 44 objektů přírodního a kulturního dědictví, které mají být v rámci programu podpořeny, bylo doposud podpořeno pouze 15 objektů. Z toho důvodu se Monitorovací výbor mj. usnesl, že v rámci IP 6c bude projednávat pouze takové projektové žádosti, které přispívají k indikátoru výstupu "Počet podpořených objektů přírodního a kulturního dědictví" minimálně hodnotou ve výši 1. K druhému indikátoru výstupu v IP 6c mohou předkládané projekty rovněž přispívat.

  Cílové hodnoty jednotlivých indikátorů výstupu, které je nutno naplnit na úrovni programu, jsou uvedeny u příslušných investičních priorit v dokumentu Program spolupráce (viz Dokumenty > Program spolupráce). Při vyhotovení žádosti mají žadatelé k dispozici Pokyny k nakládání s indikátory výstupu v projektové žádosti (viz Dokumenty > Podávání žádostí > Další dokumenty).

  Bez ohledu na výše uvedené platí, že kvalita předložených projektů, které se ucházejí o podporu, je pro rozhodnutí Monitorovacího výboru rozhodující.

  Výroční informační akce 2017

  Dne 26. října 2017 se na pobočce Bavorského zemského úřadu pro životní prostředí v Kulmbachu konala Výroční informační akce 2017. Letošní Výroční informační akce byla zaměřena na prioritní osu 2 „Ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů“. Po přivítání panem Matthiasem Herderichem (vedoucí Řídícího orgánu) a panem Jiřím Horáčkem (vedoucí Národního orgánu) podali paní Veronika Beranová (zástupkyně Národního orgánu) a pan Julian Dieler (zástupce Řídícího orgánu) informace o aktuálním stavu programu. Především se věnovali čerpání prostředků a potřebám podpory v jednotlivých prioritních osách.

  Následně vystoupili pan Manfred Scheidler (Vyšší úřad pro ochranu přírody u Vlády Horní Franky) a pan Franz Leibl (Ředitel Národního parku Bavorský les) s přednáškou na téma "Potenciály v oblasti ochrany přírody a účinného využívání zdrojů v česko-bavorském příhraničí".

  Jak přednášky, tak i následná prezentace projektů z prioritní osy 2 jsou důkazem toho, že přehraniční spolupráce není důležitá jen pro srůstání příhraničí, ale je také důležitá pro využívání různých synergetických efektů ve společných projektech českých a bavorských partnerů projektů.

  Cca 50 účastníků, kteří se zúčastnili Výroční informační akce v Kulmbachu, měli možnost získat informace o možnostech podpory v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko v oblasti životního prostředí a informace o nutnosti realizace projektů zaměřených na oblast ochrany životního prostředí v programovém území.

  Fotogalerie - Výroční informační akce 2017

  Schliessen

   Archiv

   Spuštění modulu pro vyúčtování projektu

   Modul pro vyúčtování projektu byl spuštěn.

   Projekty, u kterých byl na obou stranách uzavřen 2. stupeň navázání prostředků, mohou v eMS začít s vyúčtováním projektu a podáváním zpráv. 2. stupeň navázání prostředků se považuje za uzavřený, pokud všichni partneři, kteří se podílí na projektu a mají nárok na dotaci z EFRR, obdrželi Rozhodnutí o poskytnutí prostředků (bavorští partneři), resp. Smlouvu o podmínkách realizace projektu (čeští partneři).

   Bližší informace naleznete v sekci Vyúčtování projektu.

   Delegace z Mecklenburg-Vorpommern (Meklenbursko-Přední Pomořansko) a z Brandenburg (Braniborsko) navštívila česko-bavorské příhraničí

   Ve dnech 21.-22.02.2017 navštívil státní sekretář Ministerstva hospodářství, práce a zdraví (Mecklenburg-Vorpommern) pan Dr. Rudolph společně s delegací česko-bavorské příhraničí. V průběhu cesty probíhaly diskuze se zástupci Vlády Dolního Bavorska, Horní Falce a Horních Franků jakož i zemských okresů Freyung-Grafenau a Tirschenreuth. Rovněž navštívili úspěšné projekty muzeum "Adalberta Stiftera v Rosenberger Gut" v Neureichenau a "Historický park Bärnau-Tachov" v Bärnau.

   Dále se uskutečnil otevřený rozhovor s jednateli Euregio Bavorský les-Šumava-Dolní Inn a Euregio Egrensis.

   Pro obě strany bylo setkání velkým přínosem, neboť mohly čerpat ze zkušeností z oblastí administrativní struktury a procesů v různých programech EÚS.

   Fotogalerie – Cesta delegace

   Schliessen

    Výroční akce 2016

    Hlavním cílem a smyslem výroční akce bylo představit veřejnosti vhodnou formou projekty podpořené v rámci daného programu. Nejprve se uskutečnila dne 27.09.2016 v prostorách Spolkového domu v Modravě konference pro odbornou veřejnost. Zúčastnili se jí zástupci českých a bavorských ministerstev, českých krajů, euroregionů a municipalit z obou stran hranice (foto č. 01-04). Přítomné přivítali starosta obce Modrava pan Antonín Schubert (foto č. 05) a jednatel euroregionu Bavorský les – Šumava – Dolní Inn pan Kaspar Sammer (foto č. 06). Poté zástupci Řídícího orgánu pan Matthias Herderich (foto č. 07) a Národního orgánu pan Tomáš Fiala (foto č. 08) přednesli detailní informaci o aktuální situaci a očekávaném nejbližším vývoji společného přeshraničního programu. Následovaly prezentace paní Ilony Šnebergerové (foto č. 09) z Krajského úřadu Plzeňského kraje k projektu „Zlatá stezka – síť turistických cest na Zelené střeše Evropy“, paní Martiny Vohnoutové (foto č. 10) z Jihočeské univerzity k projektu „PhotoStruk – Analýza historických FOTOgrafií pro virtuální rekonSTRUKci kulturního dědictví v česko-bavorském příhraničí“ a pana Jaroslava Tachovského (foto č. 11) z Mikroregionu Šumava-západ k projektu „Putování bez hranic srdcem Evropy“.

    Tento projekt byl následující den představen populárně naučnou formou při dvou tematických výletech „Podél řeky Vydry“ (foto č. 12-16) a „Pancířským hřbetem“ (foto č. 17-21), které pro veřejnost připravily obec Modrava a město Železná Ruda.

    Fotogalerie - Výroční akce 2016

    Schliessen

     Elektronické podávání žádostí

     V rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 je možné elektronické podávání žádostí. Všechny důležité informace naleznete v sekci Podávání žádostí.

     Online veřejná konzultace o překonání překážek v příhraničních regionech

     Evropská komise provedla online veřejnou konzultaci o překonání překážek v příhraničních regionech, která byla zahájena 21. září 2015 a trvala tři měsíce až do 21. prosince 2015. Průzkum zahrnoval regiony na vnitřních hranicích Evropské unie a také příhraniční regiony mezi zeměmi EU a zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a Evropského hospodářského prostoru (EHP). V rámci průzkumu byli občané, organizace, podniky a veřejné orgány v příhraničních regionech EU zváni k tomu, aby vyjádřili svůj názor na překážky, které stále zůstávají při přeshraničních kontaktech, a aby navrhli řešení pro jejich překonání. Online dotazník vyplnilo 623 respondentů. Výseldky této online veřejné konzultace jsou uvedeny v následující publikaci:

     Překonání překážek v příhraničních regionech PDF (710 KB)Bližší informace k tomuto tématu naleznete zde.

     Slavnostní zahájení

     Dne 19. června 2015 se v prostorách Vlády Horní Falce konalo Slavnostní zahájení programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020. Státní tajemník Bavorského státního ministerstva hospodářství Franz Josef Pschierer společně s náměstkem ministryně pro místní rozvoj České republiky Zdeňkem Semorádem otevřeli před cca 200 účastníky nové programové období 2014–2020.

     Evropská komise byla zastoupena panem Dr. Wolfgangem Streitenbergerem, Senior Adviser v Generálním ředitelství pro regionální a městskou politiku, který ve své řeči blíže objasnil reformu regionální politiky s ohledem na Strategii Evropa 2020 a s ní spojené požadavky týkající se tematické koncentrace.

     Orgány programu prezentovaly nové obsahy a struktury programu spolupráce a ukázaly možné projektové aktivity v rámci čtyř vybraných prioritních os programu. V novém programovém období je pro program k dispozici 103,4 mil. eur prostředků z ERDF. Projektové žádosti bude možné předkládat pravděpodobně od září 2015. Prezentace jsou ke stažení zde:

     Struktura a obsah programu PDF (0.94 MB)
     Program – obsah – příklady PDF (0.99 MB)Brožura "Shrnutí programu spolupráce" poskytuje přehled o možných projektových aktivitách a odkazuje na příslušné kontaktní osoby pro zájemce o projekt.

     Fotogalerie - Slavnostní zahájení

     Schliessen