Monitorovací výbor

Monitorovací výbor zasedá zpravidla dvakrát ročně, v případě potřeby častěji. Jednání nejsou veřejná a mají důvěrný charakter.

Úkoly Monitorovacího výboru

Monitorovací výbor se zabývá především následujícími úkoly:

 • Monitorovací výbor prověřuje a schvaluje uplatňovanou metodiku a kritéria výběru projektů.
 • Výběr projektů dle čl. 12 (1) nař. (EU) č. 1299/2013
 • Monitorovací výbor se zabývá všemi aspekty, které ovlivňují výkonnost programu, včetně závěrů v rámci přezkumů výkonnosti.
 • Monitorovací výbor prověřuje a schvaluje komunikační strategii pro program spolupráce a případné změny této strategie.
 • Prověřuje provádění komunikační strategie.
 • Monitorovací výbor prověřuje a schvaluje evaluační plán pro program spolupráce a případné změny tohoto plánu.
 • Monitorovací výbor prověřuje pokrok dosažený při provádění evaluačního plánu a opatření přijatá v návaznosti na závěry hodnocení.
 • Monitorovací výbor může sdělit připomínky k realizaci programu a jeho hodnocení, včetně opatření ke snížení administrativní zátěže příjemců. Monitorovací výbor sleduje opatření přijatá na základě jeho připomínek.
 • Monitorovací výbor prověřuje provádění společných akčních plánů.
 • Monitorovací výbor prověřuje opatření na podporu rovnosti mezi muži a ženami, rovných příležitostí a zákazu diskriminace, včetně přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením.
 • Monitorovací výbor prověřuje opatření na podporu udržitelného rozvoje.
 • Monitorovací výbor prověřuje a schvaluje výroční a závěrečné zprávy o realizaci programu.
 • Monitorovací výbor je konzultován a v případě potřeby vydává stanovisko v otázce jakýchkoli změn programu navrhovaných Řídícím orgánem.
 • Monitorovací výbor prověřuje a schvaluje jakýkoli návrh Řídicího orgánu na případnou změnu programu spolupráce.

Členové Monitorovacího výboru

Členové Monitorovacího výboru oprávněni k hlasování

Bavorská delegace

 • Bavorské státní ministerstvo hospodářství, regionálního rozvoje a energetiky (Řídící orgán, vedoucí delegace),
 • Bavorské státní ministerstvo životního prostředí a ochrany spotřebitelů,
 • Bavorské státní ministerstvo vzdělávání a kultu,
 • Bavorské státní ministerstvo vědy a umění,
 • Bavorské státní ministerstvo výživy, zemědělství a lesnictví,
 • Vláda Dolní Bavorsko,
 • Vláda Horní Falc,
 • Vláda Horní Franky,
 • Euregio Bavorský les – Šumava – Dolní Inn,
 • Euregio Egrensis.

Česká delegace

 • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor evropské územní spolupráce (Národní orgán, vedoucí delegace),
 • Ministerstvo životního prostředí ČR (funkce pověřence pro životní prostředí),
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR,
 • Karlovarský kraj,
 • Plzeňský kraj,
 • Jihočeský kraj,
 • Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy,
 • Regionální sdružení obcí a měst Euregio Egrensis.

Poradní členové Monitorovacího výboru

 • Zástupce Evropské komise,
 • Bavorská státní kancelář,
 • Ministerstvo financí ČR – odbor Auditní orgán,
 • Centrum pro regionální rozvoj ČR,
 • Společný sekretariát,
 • Certifikační orgán EU (EU/B),
 • Auditní orgán EU (EU/P),
 • Zástupce Českomoravské konfederace odborových svazů,
 • Zástupce Hospodářských komor Svobodného státu Bavorsko,
 • Zástupce za nevládní neziskové organizace ČR,
 • Zástupce pro rovné příležitosti a zákaz diskriminace (zastoupen prostřednictvím Bavorského státního ministerstva práce, sociálních věcí, pro rodinu a integraci).

O naplánování, pozastavení, odmítnutí a vyřazení projektů předložených
k projednání přijme Monitorovací výbor rozhodnutí samostatně a nezávisle. Zformuluje případné výhrady a uložené podmínky a stanoví výši podpory EU (dotační sazba).

Zasedání Monitorovacího výboru

11. zasedání Monitorovacího výboru

Ve dnech 24. a 25. listopadu 2020 se uskutečnilo 11. zasedání Monitorovacího výboru Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020. Toto zasedání se kvůli opatřením zavedeným proti šíření nemoci COVID-19 poprvé konalo kompletně v digitální podobě. Členové české a bavorské delegace se virtuálně setkali v simultánně tlumočené videokonferenci.

Pro zasedání Monitorovacího výboru bylo předloženo celkem 13 projektových žádostí k projednání a tři projektové žádosti pro informaci. Naplánováno bylo 9 projektů, které byly podpořeny prostředky EFRR ve výši 3,7 mil. EUR. Dohromady s již navázanými prostředky EFRR je tak v tomto okamžiku naplánovano celkem 98,9 mil. eur prostředků EFRR, což odpovídá 96 % celkové alokace programu pro programové období 2014-2020.

V jednotlivých prioritních osách je po 11. zasedání Monitorovacího výboru celkový stav prostředků následující:

1. Výzkum, technologický rozvoj a inovace

 • Naplánované prostředky EFRR: 17,3 mil. EUR (97 %)
 • Prostředky EFRR momentálně k dispozici: 0,5 mil. EUR (3 %) + odhadované úspory z důvodu již uzavřených projektů: 1,1 mil. EUR

=> předpokládané prostředky EFRR k dispozici pro 12. MV: 1,6 mil. EUR

2. Ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů

 • Naplánované prostředky EFRR: 37,8 mil. EUR (95 %)
 • Prostředky EFRR momentálně k dispozici: 1,8 mil. EUR (5 %) + odhadované úspory z důvodu již uzavřených projektů: 0,1 mil. EUR

=> předpokládané prostředky EFRR k dispozici pro 12. MV: 1,9 mil. EUR

3. Investice do dovedností a vzdělávání

 • Naplánované prostředky EFRR: 11,7 mil. EUR (99 %)
 • Prostředky EFRR momentálně k dispozici: 0,1 mil. EUR (1 %) + odhadované úspory z důvodu již uzavřených projektů: 0,7 mil. EUR

=> předpokládané prostředky EFRR k dispozici pro 12. MV: 0,8 mil. EUR

4. Udržitelné sítě a institucionální spolupráce

 • Naplánované prostředky EFRR: 25,8 mil. EUR (93 %)
 • Prostředky EFRR momentálně k dispozici: 2 mil. EUR (7 %)

=> předpokládané prostředky EFRR k dispozici pro 12. MV: 2 mil. EUR

12. zasedání Monitorovacího výboru se podle momentálního stavu plánování uskuteční ve dnech 4. a 5. května 2021 v Jihočeském kraji. Lhůta pro podání projektové žádosti pro projednání na 12. zasedání Monitorovacího výboru (datum elektronického doručení) je 19. leden 2021 do 23:59 hod

Indikátory výstupu

Také po 11. zasedání Monitorovacího výboru jsou v programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 (dále jen program) stále ještě k dispozici prostředky na podporu přeshraničních projektů.

Z pohledu na aktuální hodnoty indikátorů výstupu, které si dal Program za cíl (viz obrázek 1), vyplývají některá omezení při podávání žádostí pro příští zasedání Monitorovacího výboru pro několik specifických cílů prioritních os Programu:

 • Ve specifickém cíli 1a budou projednány od 12. zasedání Monitorovacího výboru pouze takové projekty, které (rovněž) přispívají k indikátoru výstupu OI1a "Počet výzkumných institucí a zprostředkujících institucí z oblasti výzkumu a inovací, které se účastní přeshraničních projektů".
 • Ve specifickém cíli 1b budou projednány od 12. zasedání Monitorovacího výboru pouze takové projekty, které (rovněž) přispívají k indikátoru výstupu CO41 "Počet podniků, které se účastní přeshraničních, nadnárodních nebo meziregionálních výzkumných projektů".
 • Ve specifickém cíli 6c bude stejně jako předtím rozhodovat Monitorovací výbor pouze o projektových žádostech, které přispívají minimálně hodnotou ve výši 1 ke splnění cílové hodnoty indikátoru výstupu "Počet podpořených objektů přírodního a kulturního dědictví". K druhému indikátoru výstupu v IP 6c mohou předkládané projekty rovněž příspívat.

Usnesení je platné, dokud nebude Monitorovacím výborem zrušeno nebo změněno.

Cílové hodnoty jednotlivých indikátorů výstupu, které je nutno naplnit na úrovni programu, jsou uvedeny u příslušných investičních priorit v dokumentu Program spolupráce (viz Dokumenty > Program spolupráce). Při vyhotovení žádosti mají žadatelé k dispozici Pokyny k nakládání s indikátory výstupu v projektové žádosti (viz Dokumenty > Podávání žádostí > Další dokumenty).

Bez ohledu na výše uvedené platí, že kvalita předložených projektů, které se ucházejí o podporu, je pro rozhodnutí Monitorovacího výboru rozhodující.

Zveřejněno dne: 05.01.2021

10. zasedání Monitorovacího výboru

Ve dnech 26. a 27. listopadu 2019 se ve vládním obvodě Horní Franky uskutečnilo 10. zasedání Monitorovacího výboru Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020.

Pro zasedání Monitorovacího výboru bylo předloženo celkem 15 projektových žádostí k projednání a dvě projektové žádosti pro informaci. Naplánováno bylo 8 projektů, které byly podpořeny prostředky EFRR ve výši 4,5 mil. eur. S doposud naplánovanými prostředky EFRR ve výši 92,4 mil. eur je v tomto okamžiku naplánováno 94 % celkové alokace programu pro stávající programové období.

V jednotlivých prioritních osách je po 10. zasedání Monitorovacího výboru celkový stav prostředků následující:

1. Výzkum, technologický rozvoj a inovace

 • Naplánované prostředky EFRR: 17,9 mil. eur (100 %)
 • Prostředky EFRR k dispozici: 0,0 mil. eur (0 %)

 

2. Ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů

 • Naplánované prostředky EFRR: 35,8 mil. eur (91 %)
 • Prostředky EFRR k dispozici: 3,9 mil. eur (9 %)

3. Investice do dovedností a vzdělávání

 • Naplánované prostředky EFRR: 10,6 mil. eur (90 %)
 • Prostředky EFRR k dispozici: 1,2 mil. eur (10 %)

4. Udržitelné sítě a institucionální spolupráce

 • Naplánované prostředky EFRR: 26,5 mil. eur (95 %)
 • Prostředky EFRR k dispozici: 1,3 mil. eur (5 %)

11. zasedání Monitorovacího výboru se uskuteční ve dnech 24. a 25. listopadu 2020 v Jihočeském kraji. Lhůtu pro podání projektové žádosti pro projednání na 11. zasedání Monitorovacího výboru naleznete v sekci Dotace > Podávání žádostí.

Fotogalerie - 10. zasedání Monitorovacího výboru

Schliessen

  9. zasedání Monitorovacího výboru

  Ve dnech 5. a 6. června 2019 se v Plzeňském kraji uskutečnilo 9. zasedání Monitorovacího výboru Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020.

  Pro zasedání Monitorovacího výboru bylo předloženo celkem 10 projektových žádostí k projednání a jedna projektová žádost pro informaci. Naplánováno bylo 7 projektů, které byly podpořeny prostředky EFRR ve výši 3 mil. eur. S doposud naplánovanými prostřekdy EFRR ve výši 89,8 mil. eur je v tomto okamžiku naplánováno 90 % celkové alokace programu pro stávající programové období.

  V jednotlivých prioritních osách je po 9. zasedání Monitorovacího výboru celkový stav prostředků následující:

  1. Výzkum, technologický rozvoj a inovace

  • Naplánované prostředky EFRR: 17,9 mil. eur (100 %)
  • Prostředky EFRR k dispozici: 0,0 mil. eur (0 %)

  2. Ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů

  • Naplánované prostředky EFRR: 34,4 mil. eur (87 %)
  • Prostředky EFRR k dispozici: 5,3 mil. eur (13 %)

  3. Investice do dovedností a vzdělávání

  • Naplánované prostředky EFRR: 8,4 mil. eur (71 %)
  • Prostředky EFRR k dispozici: 3,4 mil. eur (29 %)

  4. Udržitelné sítě a institucionální spolupráce

  • Naplánované prostředky EFRR: 26 mil. eur (94 %)
  • Prostředky EFRR k dispozici: 1,8 mil. eur (6 %)

  Členové Monitorivacího výboru navštívili první den zasedání Environmentálním centrum v Krsech, aby se podívali jak probíhá projekt, který je podpořen z našeho Programu. Tento projekt se zabývá problematikou světelného znečištění a zachování přirozeného nočního prostředí včetně tmavé oblohy, k čemuž byla vytvořena interaktivní výstava. Kontaktní osoba vedoucího partnera, pan Vladislav Houda, představil doposud dosažené výsledky projektu. Jádrem projektu je vysvětlit důsledky světelného znečištění pro člověka a přírodu a zvyšování povědomí o tomto problému ve společnosti.

  Na druhém dni zasedání Monitorovacího výboru proběhl workshop k reflexi Programu v aktuálním programovém období s cílem vzít si ponaučení pro nadcházející programové období od roku 2021 a vytvořit tak Program ještě atraktivnější. Při této příležitosti představili externí evaluátoři Programu průběžné výsledky probíhající evaluace Programu.

  10. zasedání Monitorovacího výboru se uskuteční ve dnech 26. a 27. listopadu 2019 ve vládním obvodě Horní Franky. Lhůtu pro podání projektové žádosti pro projednání na 10. zasedání Monitorovacího výboru naleznete v sekci Dotace > Podávání žádostí.

  Fotogalerie - 9. zasedání Monitorovacího výboru

  Schliessen

   8. zasedání Monitorovacího výboru

   Ve dnech 5. a 6. prosince 2018 se ve Straubingu (vládní obvod Dolní Bavorsko) uskutečnilo 8. zasedání Monitorovacího výboru Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020.

   Pro zasedání Monitorovacího výboru bylo předloženo celkem 10 projektových žádostí k projednání a jedna projektová žádost pro informaci. Naplánováno bylo 6 projektů, které byly podpořeny prostředky EFRR ve výši 2,8 mil. eur. S doposud naplánovanými prostřekdy EFRR ve výši 87 mil. eur je v tomto okamžiku naplánováno 87 % celkové alokace programu pro stávající programové období.

   V jednotlivých prioritních osách je po 8. zasedání Monitorovacího výboru celkový stav prostředků následující:

   1. Výzkum, technologický rozvoj a inovace

   • Naplánované prostředky EFRR: 17,9 mil. eur (100 %)
   • Prostředky EFRR k dispozici: 0,0 mil. eur (0 %)

   2. Ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů

   • Naplánované prostředky EFRR: 33,3 mil. eur (84 %)
   • Prostředky EFRR k dispozici: 6,4 mil. eur (16 %)

   3. Investice do dovedností a vzdělávání

   • Naplánované prostředky EFRR: 7,9 mil. eur (67 %)
   • Prostředky EFRR k dispozici: 3,9 mil. eur (33 %)

   4. Udržitelné sítě a institucionální spolupráce

   • Naplánované prostředky EFRR: 24,8 mil. eur (89 %)
   • Prostředky EFRR k dispozici: 3 mil. eur (11 %)

   9. zasedání Monitorovacího výboru se uskuteční ve dnech 5. a 6. června 2019 v Plzeňském kraji. Lhůtu pro podání projektové žádosti pro projednání na 9. zasedání Monitorovacího výboru naleznete v sekci Dotace > Podávání žádostí.

   Fotogalerie - 8. zasedání Monitorovacího výboru

   Schliessen

    7. zasedání Monitorovacího výboru

    Ve dnech 13. a 14. června 2018 se v Mariánských Lázních (Karlovarský kraj) uskutečnilo 7. zasedání Monitorovacího výboru Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020.

    Pro zasedání Monitorovacího výboru bylo předloženo celkem 15 projektových žádostí k projednání a jedna projektová žádost pro negativní usnesení. Naplánováno bylo 10 projektů, které byly podpořeny prostředky EFRR ve výši 6,3 mil. eur. S doposud naplánovanými prostřekdy EFRR ve výši 80,9 mil. eur je v tomto okamžiku naplánováno 84,4 % celkové alokace programu pro stávající programové období.

    Tiskovou zprávu o 7. zasedání Monitorovacího výboru naleznete na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

    V jednotlivých prioritních osách je po 7. zasedání Monitorovacího výboru celkový stav prostředků následující:

    1. Výzkum, technologický rozvoj a inovace

    • Naplánované prostředky EFRR: 17,9 mil. eur (100 %)
    • Prostředky EFRR k dispozici: 0,0 mil. eur (0 %)

    2. Ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů

    • Naplánované prostředky EFRR: 32 mil. eur (80,5 %)
    • Prostředky EFRR k dispozici: 7,7 mil. eur (19,5 %)

    3. Investice do dovedností a vzdělávání

    • Naplánované prostředky EFRR: 7,9 mil. eur (67 %)
    • Prostředky EFRR k dispozici: 3,9 mil. eur (33 %)

    4. Udržitelné sítě a institucionální spolupráce

    • Naplánované prostředky EFRR: 23,3 mil. eur (83,9 %)
    • Prostředky EFRR k dispozici: 4,4 mil. eur (16,1 %)

    8. zasedání Monitorovacího výboru se uskuteční ve dnech 05. a 06. prosince 2018 ve vládním obvodě Dolní Bavorsko. Lhůta pro podání projektové žádosti pro projednání na 8. zasedání Monitorovacího výboru je uvedena na stránce Dotace > Podávání žádostí.

    Fotogalerie - 7. zasedání Monitorovacího výboru

    Schliessen

     6. zasedání Monitorovacího výboru

     Ve dnech 07. a 08. prosince 2017 se v hornofalckém městě Rötz uskutečnilo 6. zasedání Monitorovacího výboru Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020.

     Pro zasedání Monitorovacího výboru bylo předloženo celkem 27 projektových žádostí k projednání. Naplánováno bylo 20 projektů, které byly podpořeny prostředky ERDF ve výši 15,1 mil. eur. S doposud naplánovanými prostředky ERDF ve výši 65,3 mil. eur je v tomto okamžiku naplánováno 77,8 % celkové alokace programu pro stávající programové období.

     V jednotlivých prioritních osách je po 6. zasedání Monitorovacího výboru celkový stav prostředků následující:

     1. Výzkum, technologický rozvoj a inovace

     • Naplánované prostředky ERDF: 17,9 mil. eur (100 %)
     • Prostředky ERDF k dispozici: 0,0 mil. eur (0 %)

     2. Ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů

     • Naplánované prostředky ERDF: 28,7 mil. eur (72 %)
     • Prostředky ERDF k dispozici: 11,0 mil. eur (28 %)

     3. Investice do dovedností a vzdělávání

     • Naplánované prostředky ERDF: 7,1 mil. eur (60 %)
     • Prostředky ERDF k dispozici: 4,7 mil. eur (40 %)

     4. Udržitelné sítě a institucionální spolupráce

     • Naplánované prostředky ERDF: 20,6 mil. eur (74 %)
     • Prostředky ERDF k dispozici: 7,2 mil. eur (26 %)

     7. zasedání Monitorovacího výboru se uskuteční ve dnech 13. a 14. června 2018 v Karlovarském kraji. Lhůta pro podání projektové žádosti pro projednání na 7. zasedání Monitorovacího výboru je uvedena na stránce Dotace > Podávání žádostí.

     Fotogalerie - 6. zasedání Monitorovacího výboru

     Schliessen

      5. zasedání Monitorovacího výboru

      Ve dnech 29. a 30. května 2017 se v Hluboké nad Vltavou uskutečnilo
      5. zasedání Monitorovacího výboru Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020.

      V rámci třetího kola předkládání projektových žádostí bylo předloženo celkem 32 projektových žádostí k projednání. 18 projektů bylo naplánováno, z toho šest projektů s výhradou.

      V jednotlivých prioritních osách je po 5. zasedání Monitorovacího výboru celkový stav prostředků následující:

      1. Výzkum, technologický rozvoj a inovace

      • Naplánované prostředky ERDF: 14,9 mil. eur (83 %)
      • Prostředky ERDF k dispozici: 3,0 mil. eur (17 %)

      2. Ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů

      • Naplánované prostředky ERDF: 18,7 mil. eur (47 %)
      • Prostředky ERDF k dispozici: 21,0 mil. eur (53 %)

      3. Investice do dovedností a vzdělávání

      • Naplánované prostředky ERDF: 6,8 mil. eur (58 %)
      • Prostředky ERDF k dispozici: 5,0 mil. eur (42 %)

      4. Udržitelné sítě a institucionální spolupráce

      • Naplánované prostředky ERDF: 19,2 mil. eur (69 %)
      • Prostředky ERDF k dispozici: 8,6 mil. eur (31 %)

      Dále bylo schváleno zásadní usnesení "Postup v případě hrozícícho nebo nastalého vyčerpání rozpočtu jednotlivých investičních priorit". Monitorovací výbor byl informován rovněž o stavu plnění indikátorů výstupu a o aktuální stavu v oblasti "Informování a komunikace".

      6. zasedání Monitorovacího výboru se uskuteční ve dnech 07. a 08. prosince 2017 v Horní Falci. Lhůta pro podání projektové žádosti pro projednání na 6. zasedání Monitorovacího výboru je uvedena na stránce Podávání žádostí.

      Fotogalerie - 5. zasedání Monitorovacího výboru

      Schliessen

       4. zasedání Monitorovacího výboru

       Ve dnech 13. a 14. prosince 2016 se v Plzni uskutečnilo 4. zasedání Monitorovacího výboru Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020.

       V rámci druhého kola předkládání projektových žádostí bylo předloženo celkem 39 projektových žádostí k projednání. 21 projektů bylo naplánováno, z toho 6 projektů s výhradou.

       V jednotlivých prioritních osách je po 4. zasedání Monitorovacího výboru celkový stav prostředků následující:

       1. Výzkum, technologický rozvoj a inovace

       • Naplánované prostředky ERDF: 14,3 mil. eur (80 %)
       • Prostředky ERDF k dispozici: 3,6 mil. eur (20 %)

       2. Ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů

       • Naplánované prostředky ERDF: 12,5 mil. eur (31 %)
       • Prostředky ERDF k dispozici: 27,2 mil. eur (69 %)

       3. Investice do dovedností a vzdělávání

       • Naplánované prostředky ERDF: 6,1 mil. eur (52 %)
       • Prostředky ERDF k dispozici: 5,7 mil. eur (48 %)

       4. Udržitelné sítě a institucionální spolupráce

       • Naplánované prostředky ERDF: 17,2 mil. eur (62 %)
       • Prostředky ERDF k dispozici: 10,6 mil. eur (38 %)

       Dále byl schválen "Postup hodnocení projektů" v aktualizovaném znění a "Přílohy I a II" ke "Společným pravidlům o způsobilosti výdajů". Monitorovací výbor byl informován o stavu plnění indikátorů výstupu.

       5. zasedání Monitorovacího výboru proběhne ve dnech 29. a 30. května 2017 v Jihočeském kraji. Lhůta pro podání projektové žádosti pro projednání na 5. zasedání Monitorovacího výboru je uvedena na stránce Podávání žádostí.

       Fotogalerie - 4. zasedání Monitorovacího výboru

       Schliessen

        3. zasedání Monitorovacího výboru

        Ve dnech 21. a 22. června 2016 se v obci Bischofsgrün v zemském okrese Bayreuth uskutečnilo 3. zasedání Monitorovacího výboru Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020.

        V prvním kole předkládání projektových žádostí byl zaznamenán velký zájem ze strany žadatelů. Předloženo bylo celkem 75 projektových žádostí. Monitorovací výbor tak mohl poprvé schvalovat projekty v programovém období 2014–2020. Naplánováno bylo 35 projektů, z toho 15 projektů bylo naplánováno s výhradou.

        V jednotlivých prioritních osách je po 3. zasedání Monitorovacího výboru celkový stav prostředků následující:

        1. Výzkum, technologický rozvoj a inovace

        • Naplánované prostředky ERDF: 9,3 mil. eur (52 %)
        • Prostředky ERDF k dispozici: 8,6 mil. eur (48 %)

        2. Ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů

        • Naplánované prostředky ERDF: 6,4 mil. eur (16 %)
        • Prostředky ERDF k dispozici: 33,3 mil. eur (84 %)

        3. Investice do dovedností a vzdělávání

        • Naplánované prostředky ERDF: 3,5 mil. eur (29 %)
        • Prostředky ERDF k dispozici: 8,3 mil. eur (71 %)

        4. Udržitelné sítě a institucionální spolupráce

        • Naplánované prostředky ERDF: 15,6 mil. eur (56 %)
        • Prostředky ERDF k dispozici: 12,2 mil. eur (44 %)

        Dále bylo schváleno zásadní usnesení "Předkládání projektů Monitorovacímu výboru" upravující postup u projektů, které v rámci Hodnocení projektu obdržely méně než 70 bodů a které byly Monitorovacímu výboru předloženy pouze pro informaci. V tomto případě dává postup vedoucímu partnerovi tři možnosti, o kterých bude vedoucí partner písemně informován prostřednictvím Společného sektretariátu:

        1. Projekt přepracovat a znovu předložit ke kontrole a hodnocení.
        2. Projekt ponechat do termínu pro předložení nových projektových žádostí beze změny.
        3. Projekt stáhnout.

        4. zasedání Monitorovacího výboru proběhne ve dnech 13. a 14. prosince 2016 v Plzeňském kraji. Lhůta pro podání projektové žádosti pro projednání na 4. zasedání Monitorovacího výboru je uvedena na stránce Podávání žádostí.

        Fotogalerie - 3. zasedání Monitorovacího výboru

        Schliessen

         2. zasedání Monitorovacího výboru

         Dne 09. a 10. prosicnce 2015 se v Karlových Varech konalo 2. zasedání  Monitorovacího výboru Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020.

         V rámci tohoto zasedání byly Monitorovacím výborem schváleny následující dokumenty, které jsou k dispozici ke stažení zde:

         Evaluační plán PDF (863 KB) Společná pravidla pro projekty vytvářející příjmy PDF (435 KB) Vysvětlení k Obecnému nařízení o blokových výjimkách PDF (440 KB) Třetí zasedání Monitorovacího výboru se bude konat ve dnech 21. a 22. června 2016 v Horních Francích.

         Fotogalerie - 2. zasedání Monitorovacího výboru

         Schliessen

          1. zasedání Monitorovacího výboru

          Dne 16. a 17. března 2015 byl ve Straubingu ustanoven společný česko-bavorský  Monitorovací výbor Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020. Po oficiálním přivítání 2. starostkou města Straubing, paní Marií Stelzl, učinil Monitorovací výbor schválením Jednacího řádu  základní rozhodnutí pro pracovní postupy binacionálně obsazeného grémia v novém programovém období.

          Dále byla na tomto prvním zasedání Monitorovacím výborem stanovena také maximální výše podpory pro program Cíl EÚS 2014–2020. Stanovením dotační sazby až do výše 85 % byly pro dotační území zcela využity možnosti podle Nařízení o EÚS. Schválením Komunikační strategie již byla odsouhlasena informační a komunikační opatření pro následující roky, aby tvůrci veřejného mínění a potenciální žadatelé byli dostatečně informováni o možnostech podpory a aby se zvýšil obecný stupeň povědomí o programu Cíl EÚS. Slavnostní zahájení programu pro nové programové období je plánovano na 19. června 2015 v Řeznu. 

          Fotogalerie - 1. zasedání Monitorovacího výboru

          Schliessen