Monitorovací výbor

Monitorovací výbor zasedá zpravidla dvakrát ročně, v případě potřeby častěji. Jednání nejsou veřejná a mají důvěrný charakter.

Úkoly Monitorovacího výboru

Monitorovací výbor se zabývá především následujícími úkoly:

 • Monitorovací výbor prověřuje a schvaluje uplatňovanou metodiku a kritéria výběru projektů.
 • Výběr projektů dle čl. 12 (1) nař. (EU) č. 1299/2013
 • Monitorovací výbor se zabývá všemi aspekty, které ovlivňují výkonnost programu, včetně závěrů v rámci přezkumů výkonnosti.
 • Monitorovací výbor prověřuje a schvaluje komunikační strategii pro program spolupráce a případné změny této strategie.
 • Prověřuje provádění komunikační strategie.
 • Monitorovací výbor prověřuje a schvaluje evaluační plán pro program spolupráce a případné změny tohoto plánu.
 • Monitorovací výbor prověřuje pokrok dosažený při provádění evaluačního plánu a opatření přijatá v návaznosti na závěry hodnocení.
 • Monitorovací výbor může sdělit připomínky k realizaci programu a jeho hodnocení, včetně opatření ke snížení administrativní zátěže příjemců. Monitorovací výbor sleduje opatření přijatá na základě jeho připomínek.
 • Monitorovací výbor prověřuje provádění společných akčních plánů.
 • Monitorovací výbor prověřuje opatření na podporu rovnosti mezi muži a ženami, rovných příležitostí a zákazu diskriminace, včetně přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením.
 • Monitorovací výbor prověřuje opatření na podporu udržitelného rozvoje.
 • Monitorovací výbor prověřuje a schvaluje výroční a závěrečné zprávy o realizaci programu.
 • Monitorovací výbor je konzultován a v případě potřeby vydává stanovisko v otázce jakýchkoli změn programu navrhovaných Řídícím orgánem.
 • Monitorovací výbor prověřuje a schvaluje jakýkoli návrh Řídicího orgánu na případnou změnu programu spolupráce.

Členové Monitorovacího výboru

Členové Monitorovacího výboru oprávněni k hlasování

Bavorská delegace

 • Bavorské státní ministerstvo hospodářství, regionálního rozvoje a energetiky (Řídící orgán, vedoucí delegace),
 • Bavorské státní ministerstvo životního prostředí a ochrany spotřebitelů,
 • Bavorské státní ministerstvo vzdělávání a kultu,
 • Bavorské státní ministerstvo vědy a umění,
 • Bavorské státní ministerstvo výživy, zemědělství a lesnictví,
 • Vláda Dolní Bavorsko,
 • Vláda Horní Falc,
 • Vláda Horní Franky,
 • Euregio Bavorský les – Šumava – Dolní Inn,
 • Euregio Egrensis.

Česká delegace

 • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor evropské územní spolupráce (Národní orgán, vedoucí delegace),
 • Ministerstvo životního prostředí ČR (funkce pověřence pro životní prostředí),
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR,
 • Karlovarský kraj,
 • Plzeňský kraj,
 • Jihočeský kraj,
 • Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy,
 • Regionální sdružení obcí a měst Euregio Egrensis.

Poradní členové Monitorovacího výboru

 • Zástupce Evropské komise,
 • Bavorská státní kancelář,
 • Ministerstvo financí ČR – odbor Auditní orgán,
 • Centrum pro regionální rozvoj ČR,
 • Společný sekretariát,
 • Certifikační orgán EU (EU/B),
 • Auditní orgán EU (EU/P),
 • Zástupce Českomoravské konfederace odborových svazů,
 • Zástupce Hospodářských komor Svobodného státu Bavorsko,
 • Zástupce za nevládní neziskové organizace ČR,
 • Zástupce pro rovné příležitosti a zákaz diskriminace (zastoupen prostřednictvím Bavorského státního ministerstva práce, sociálních věcí, pro rodinu a integraci).

O naplánování, pozastavení, odmítnutí a vyřazení projektů předložených
k projednání přijme Monitorovací výbor rozhodnutí samostatně a nezávisle. Zformuluje případné výhrady a uložené podmínky a stanoví výši podpory EU (dotační sazba).

Zasedání Monitorovacího výboru

10. zasedání Monitorovacího výboru

Ve dnech 26. a 27. listopadu 2019 se ve vládním obvodě Horní Franky uskutečnilo 10. zasedání Monitorovacího výboru Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020.

Pro zasedání Monitorovacího výboru bylo předloženo celkem 15 projektových žádostí k projednání a dvě projektové žádosti pro informaci. Naplánováno bylo 8 projektů, které byly podpořeny prostředky EFRR ve výši 4,5 mil. eur. S doposud naplánovanými prostředky EFRR ve výši 92,4 mil. eur je v tomto okamžiku naplánováno 94 % celkové alokace programu pro stávající programové období.

V jednotlivých prioritních osách je po 10. zasedání Monitorovacího výboru celkový stav prostředků následující:

1. Výzkum, technologický rozvoj a inovace

 • Naplánované prostředky EFRR: 17,9 mil. eur (100 %)
 • Prostředky EFRR k dispozici: 0,0 mil. eur (0 %)

2. Ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů

 • Naplánované prostředky EFRR: 35,8 mil. eur (91 %)
 • Prostředky EFRR k dispozici: 3,9 mil. eur (9 %)

3. Investice do dovedností a vzdělávání

 • Naplánované prostředky EFRR: 10,6 mil. eur (90 %)
 • Prostředky EFRR k dispozici: 1,2 mil. eur (10 %)

4. Udržitelné sítě a institucionální spolupráce

 • Naplánované prostředky EFRR: 26,5 mil. eur (95 %)
 • Prostředky EFRR k dispozici: 1,3 mil. eur (5 %)

11. zasedání Monitorovacího výboru se uskuteční ve dnech 24. a 25. listopadu 2020 v Jihočeském kraji. Lhůtu pro podání projektové žádosti pro projednání na 11. zasedání Monitorovacího výboru naleznete v sekci Dotace > Podávání žádostí.

Fotogalerie - 10. zasedání Monitorovacího výboru

Schliessen

  9. zasedání Monitorovacího výboru

  Ve dnech 5. a 6. června 2019 se v Plzeňském kraji uskutečnilo 9. zasedání Monitorovacího výboru Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020.

  Pro zasedání Monitorovacího výboru bylo předloženo celkem 10 projektových žádostí k projednání a jedna projektová žádost pro informaci. Naplánováno bylo 7 projektů, které byly podpořeny prostředky EFRR ve výši 3 mil. eur. S doposud naplánovanými prostřekdy EFRR ve výši 89,8 mil. eur je v tomto okamžiku naplánováno 90 % celkové alokace programu pro stávající programové období.

  V jednotlivých prioritních osách je po 9. zasedání Monitorovacího výboru celkový stav prostředků následující:

  1. Výzkum, technologický rozvoj a inovace

  • Naplánované prostředky EFRR: 17,9 mil. eur (100 %)
  • Prostředky EFRR k dispozici: 0,0 mil. eur (0 %)

  2. Ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů

  • Naplánované prostředky EFRR: 34,4 mil. eur (87 %)
  • Prostředky EFRR k dispozici: 5,3 mil. eur (13 %)

  3. Investice do dovedností a vzdělávání

  • Naplánované prostředky EFRR: 8,4 mil. eur (71 %)
  • Prostředky EFRR k dispozici: 3,4 mil. eur (29 %)

  4. Udržitelné sítě a institucionální spolupráce

  • Naplánované prostředky EFRR: 26 mil. eur (94 %)
  • Prostředky EFRR k dispozici: 1,8 mil. eur (6 %)

  Členové Monitorivacího výboru navštívili první den zasedání Environmentálním centrum v Krsech, aby se podívali jak probíhá projekt, který je podpořen z našeho Programu. Tento projekt se zabývá problematikou světelného znečištění a zachování přirozeného nočního prostředí včetně tmavé oblohy, k čemuž byla vytvořena interaktivní výstava. Kontaktní osoba vedoucího partnera, pan Vladislav Houda, představil doposud dosažené výsledky projektu. Jádrem projektu je vysvětlit důsledky světelného znečištění pro člověka a přírodu a zvyšování povědomí o tomto problému ve společnosti.

  Na druhém dni zasedání Monitorovacího výboru proběhl workshop k reflexi Programu v aktuálním programovém období s cílem vzít si ponaučení pro nadcházející programové období od roku 2021 a vytvořit tak Program ještě atraktivnější. Při této příležitosti představili externí evaluátoři Programu průběžné výsledky probíhající evaluace Programu.

  10. zasedání Monitorovacího výboru se uskuteční ve dnech 26. a 27. listopadu 2019 ve vládním obvodě Horní Franky. Lhůtu pro podání projektové žádosti pro projednání na 10. zasedání Monitorovacího výboru naleznete v sekci Dotace > Podávání žádostí.

  Fotogalerie - 9. zasedání Monitorovacího výboru

  Schliessen

   8. zasedání Monitorovacího výboru

   Ve dnech 5. a 6. prosince 2018 se ve Straubingu (vládní obvod Dolní Bavorsko) uskutečnilo 8. zasedání Monitorovacího výboru Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020.

   Pro zasedání Monitorovacího výboru bylo předloženo celkem 10 projektových žádostí k projednání a jedna projektová žádost pro informaci. Naplánováno bylo 6 projektů, které byly podpořeny prostředky EFRR ve výši 2,8 mil. eur. S doposud naplánovanými prostřekdy EFRR ve výši 87 mil. eur je v tomto okamžiku naplánováno 87 % celkové alokace programu pro stávající programové období.

   V jednotlivých prioritních osách je po 8. zasedání Monitorovacího výboru celkový stav prostředků následující:

   1. Výzkum, technologický rozvoj a inovace

   • Naplánované prostředky EFRR: 17,9 mil. eur (100 %)
   • Prostředky EFRR k dispozici: 0,0 mil. eur (0 %)

   2. Ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů

   • Naplánované prostředky EFRR: 33,3 mil. eur (84 %)
   • Prostředky EFRR k dispozici: 6,4 mil. eur (16 %)

   3. Investice do dovedností a vzdělávání

   • Naplánované prostředky EFRR: 7,9 mil. eur (67 %)
   • Prostředky EFRR k dispozici: 3,9 mil. eur (33 %)

   4. Udržitelné sítě a institucionální spolupráce

   • Naplánované prostředky EFRR: 24,8 mil. eur (89 %)
   • Prostředky EFRR k dispozici: 3 mil. eur (11 %)

   9. zasedání Monitorovacího výboru se uskuteční ve dnech 5. a 6. června 2019 v Plzeňském kraji. Lhůtu pro podání projektové žádosti pro projednání na 9. zasedání Monitorovacího výboru naleznete v sekci Dotace > Podávání žádostí.

   Fotogalerie - 8. zasedání Monitorovacího výboru

   Schliessen

    7. zasedání Monitorovacího výboru

    Ve dnech 13. a 14. června 2018 se v Mariánských Lázních (Karlovarský kraj) uskutečnilo 7. zasedání Monitorovacího výboru Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020.

    Pro zasedání Monitorovacího výboru bylo předloženo celkem 15 projektových žádostí k projednání a jedna projektová žádost pro negativní usnesení. Naplánováno bylo 10 projektů, které byly podpořeny prostředky EFRR ve výši 6,3 mil. eur. S doposud naplánovanými prostřekdy EFRR ve výši 80,9 mil. eur je v tomto okamžiku naplánováno 84,4 % celkové alokace programu pro stávající programové období.

    Tiskovou zprávu o 7. zasedání Monitorovacího výboru naleznete na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

    V jednotlivých prioritních osách je po 7. zasedání Monitorovacího výboru celkový stav prostředků následující:

    1. Výzkum, technologický rozvoj a inovace

    • Naplánované prostředky EFRR: 17,9 mil. eur (100 %)
    • Prostředky EFRR k dispozici: 0,0 mil. eur (0 %)

    2. Ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů

    • Naplánované prostředky EFRR: 32 mil. eur (80,5 %)
    • Prostředky EFRR k dispozici: 7,7 mil. eur (19,5 %)

    3. Investice do dovedností a vzdělávání

    • Naplánované prostředky EFRR: 7,9 mil. eur (67 %)
    • Prostředky EFRR k dispozici: 3,9 mil. eur (33 %)

    4. Udržitelné sítě a institucionální spolupráce

    • Naplánované prostředky EFRR: 23,3 mil. eur (83,9 %)
    • Prostředky EFRR k dispozici: 4,4 mil. eur (16,1 %)

    8. zasedání Monitorovacího výboru se uskuteční ve dnech 05. a 06. prosince 2018 ve vládním obvodě Dolní Bavorsko. Lhůta pro podání projektové žádosti pro projednání na 8. zasedání Monitorovacího výboru je uvedena na stránce Dotace > Podávání žádostí.

    Fotogalerie - 7. zasedání Monitorovacího výboru

    Schliessen

     6. zasedání Monitorovacího výboru

     Ve dnech 07. a 08. prosince 2017 se v hornofalckém městě Rötz uskutečnilo 6. zasedání Monitorovacího výboru Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020.

     Pro zasedání Monitorovacího výboru bylo předloženo celkem 27 projektových žádostí k projednání. Naplánováno bylo 20 projektů, které byly podpořeny prostředky ERDF ve výši 15,1 mil. eur. S doposud naplánovanými prostředky ERDF ve výši 65,3 mil. eur je v tomto okamžiku naplánováno 77,8 % celkové alokace programu pro stávající programové období.

     V jednotlivých prioritních osách je po 6. zasedání Monitorovacího výboru celkový stav prostředků následující:

     1. Výzkum, technologický rozvoj a inovace

     • Naplánované prostředky ERDF: 17,9 mil. eur (100 %)
     • Prostředky ERDF k dispozici: 0,0 mil. eur (0 %)

     2. Ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů

     • Naplánované prostředky ERDF: 28,7 mil. eur (72 %)
     • Prostředky ERDF k dispozici: 11,0 mil. eur (28 %)

     3. Investice do dovedností a vzdělávání

     • Naplánované prostředky ERDF: 7,1 mil. eur (60 %)
     • Prostředky ERDF k dispozici: 4,7 mil. eur (40 %)

     4. Udržitelné sítě a institucionální spolupráce

     • Naplánované prostředky ERDF: 20,6 mil. eur (74 %)
     • Prostředky ERDF k dispozici: 7,2 mil. eur (26 %)

     7. zasedání Monitorovacího výboru se uskuteční ve dnech 13. a 14. června 2018 v Karlovarském kraji. Lhůta pro podání projektové žádosti pro projednání na 7. zasedání Monitorovacího výboru je uvedena na stránce Dotace > Podávání žádostí.

     Fotogalerie - 6. zasedání Monitorovacího výboru

     Schliessen

      5. zasedání Monitorovacího výboru

      Ve dnech 29. a 30. května 2017 se v Hluboké nad Vltavou uskutečnilo
      5. zasedání Monitorovacího výboru Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020.

      V rámci třetího kola předkládání projektových žádostí bylo předloženo celkem 32 projektových žádostí k projednání. 18 projektů bylo naplánováno, z toho šest projektů s výhradou.

      V jednotlivých prioritních osách je po 5. zasedání Monitorovacího výboru celkový stav prostředků následující:

      1. Výzkum, technologický rozvoj a inovace

      • Naplánované prostředky ERDF: 14,9 mil. eur (83 %)
      • Prostředky ERDF k dispozici: 3,0 mil. eur (17 %)

      2. Ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů

      • Naplánované prostředky ERDF: 18,7 mil. eur (47 %)
      • Prostředky ERDF k dispozici: 21,0 mil. eur (53 %)

      3. Investice do dovedností a vzdělávání

      • Naplánované prostředky ERDF: 6,8 mil. eur (58 %)
      • Prostředky ERDF k dispozici: 5,0 mil. eur (42 %)

      4. Udržitelné sítě a institucionální spolupráce

      • Naplánované prostředky ERDF: 19,2 mil. eur (69 %)
      • Prostředky ERDF k dispozici: 8,6 mil. eur (31 %)

      Dále bylo schváleno zásadní usnesení "Postup v případě hrozícícho nebo nastalého vyčerpání rozpočtu jednotlivých investičních priorit". Monitorovací výbor byl informován rovněž o stavu plnění indikátorů výstupu a o aktuální stavu v oblasti "Informování a komunikace".

      6. zasedání Monitorovacího výboru se uskuteční ve dnech 07. a 08. prosince 2017 v Horní Falci. Lhůta pro podání projektové žádosti pro projednání na 6. zasedání Monitorovacího výboru je uvedena na stránce Podávání žádostí.

      Fotogalerie - 5. zasedání Monitorovacího výboru

      Schliessen

       4. zasedání Monitorovacího výboru

       Ve dnech 13. a 14. prosince 2016 se v Plzni uskutečnilo 4. zasedání Monitorovacího výboru Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020.

       V rámci druhého kola předkládání projektových žádostí bylo předloženo celkem 39 projektových žádostí k projednání. 21 projektů bylo naplánováno, z toho 6 projektů s výhradou.

       V jednotlivých prioritních osách je po 4. zasedání Monitorovacího výboru celkový stav prostředků následující:

       1. Výzkum, technologický rozvoj a inovace

       • Naplánované prostředky ERDF: 14,3 mil. eur (80 %)
       • Prostředky ERDF k dispozici: 3,6 mil. eur (20 %)

       2. Ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů

       • Naplánované prostředky ERDF: 12,5 mil. eur (31 %)
       • Prostředky ERDF k dispozici: 27,2 mil. eur (69 %)

       3. Investice do dovedností a vzdělávání

       • Naplánované prostředky ERDF: 6,1 mil. eur (52 %)
       • Prostředky ERDF k dispozici: 5,7 mil. eur (48 %)

       4. Udržitelné sítě a institucionální spolupráce

       • Naplánované prostředky ERDF: 17,2 mil. eur (62 %)
       • Prostředky ERDF k dispozici: 10,6 mil. eur (38 %)

       Dále byl schválen "Postup hodnocení projektů" v aktualizovaném znění a "Přílohy I a II" ke "Společným pravidlům o způsobilosti výdajů". Monitorovací výbor byl informován o stavu plnění indikátorů výstupu.

       5. zasedání Monitorovacího výboru proběhne ve dnech 29. a 30. května 2017 v Jihočeském kraji. Lhůta pro podání projektové žádosti pro projednání na 5. zasedání Monitorovacího výboru je uvedena na stránce Podávání žádostí.

       Fotogalerie - 4. zasedání Monitorovacího výboru

       Schliessen

        3. zasedání Monitorovacího výboru

        Ve dnech 21. a 22. června 2016 se v obci Bischofsgrün v zemském okrese Bayreuth uskutečnilo 3. zasedání Monitorovacího výboru Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020.

        V prvním kole předkládání projektových žádostí byl zaznamenán velký zájem ze strany žadatelů. Předloženo bylo celkem 75 projektových žádostí. Monitorovací výbor tak mohl poprvé schvalovat projekty v programovém období 2014–2020. Naplánováno bylo 35 projektů, z toho 15 projektů bylo naplánováno s výhradou.

        V jednotlivých prioritních osách je po 3. zasedání Monitorovacího výboru celkový stav prostředků následující:

        1. Výzkum, technologický rozvoj a inovace

        • Naplánované prostředky ERDF: 9,3 mil. eur (52 %)
        • Prostředky ERDF k dispozici: 8,6 mil. eur (48 %)

        2. Ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů

        • Naplánované prostředky ERDF: 6,4 mil. eur (16 %)
        • Prostředky ERDF k dispozici: 33,3 mil. eur (84 %)

        3. Investice do dovedností a vzdělávání

        • Naplánované prostředky ERDF: 3,5 mil. eur (29 %)
        • Prostředky ERDF k dispozici: 8,3 mil. eur (71 %)

        4. Udržitelné sítě a institucionální spolupráce

        • Naplánované prostředky ERDF: 15,6 mil. eur (56 %)
        • Prostředky ERDF k dispozici: 12,2 mil. eur (44 %)

        Dále bylo schváleno zásadní usnesení "Předkládání projektů Monitorovacímu výboru" upravující postup u projektů, které v rámci Hodnocení projektu obdržely méně než 70 bodů a které byly Monitorovacímu výboru předloženy pouze pro informaci. V tomto případě dává postup vedoucímu partnerovi tři možnosti, o kterých bude vedoucí partner písemně informován prostřednictvím Společného sektretariátu:

        1. Projekt přepracovat a znovu předložit ke kontrole a hodnocení.
        2. Projekt ponechat do termínu pro předložení nových projektových žádostí beze změny.
        3. Projekt stáhnout.

        4. zasedání Monitorovacího výboru proběhne ve dnech 13. a 14. prosince 2016 v Plzeňském kraji. Lhůta pro podání projektové žádosti pro projednání na 4. zasedání Monitorovacího výboru je uvedena na stránce Podávání žádostí.

        Fotogalerie - 3. zasedání Monitorovacího výboru

        Schliessen

         2. zasedání Monitorovacího výboru

         Dne 09. a 10. prosicnce 2015 se v Karlových Varech konalo 2. zasedání  Monitorovacího výboru Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020.

         V rámci tohoto zasedání byly Monitorovacím výborem schváleny následující dokumenty, které jsou k dispozici ke stažení zde:

         Evaluační plán PDF (863 KB) Společná pravidla pro projekty vytvářející příjmy PDF (435 KB) Vysvětlení k Obecnému nařízení o blokových výjimkách PDF (440 KB) Třetí zasedání Monitorovacího výboru se bude konat ve dnech 21. a 22. června 2016 v Horních Francích.

         Fotogalerie - 2. zasedání Monitorovacího výboru

         Schliessen

          1. zasedání Monitorovacího výboru

          Dne 16. a 17. března 2015 byl ve Straubingu ustanoven společný česko-bavorský  Monitorovací výbor Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020. Po oficiálním přivítání 2. starostkou města Straubing, paní Marií Stelzl, učinil Monitorovací výbor schválením Jednacího řádu  základní rozhodnutí pro pracovní postupy binacionálně obsazeného grémia v novém programovém období.

          Dále byla na tomto prvním zasedání Monitorovacím výborem stanovena také maximální výše podpory pro program Cíl EÚS 2014–2020. Stanovením dotační sazby až do výše 85 % byly pro dotační území zcela využity možnosti podle Nařízení o EÚS. Schválením Komunikační strategie již byla odsouhlasena informační a komunikační opatření pro následující roky, aby tvůrci veřejného mínění a potenciální žadatelé byli dostatečně informováni o možnostech podpory a aby se zvýšil obecný stupeň povědomí o programu Cíl EÚS. Slavnostní zahájení programu pro nové programové období je plánovano na 19. června 2015 v Řeznu. 

          Fotogalerie - 1. zasedání Monitorovacího výboru

          Schliessen