GDPR

Zásady ochrany osobních údajů pro Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Následující informace podle článků 13 a 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále GDPR) vám představí vaše práva a nároky, které vám náleží dle pravidel pro ochranu osobních údajů a které se konkrétně vztahují na zpracování osobních údajů v rámci implementace programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020.

Kdo je správcem odpovědným za zpracování osobních údajů a na koho se můžete obrátit?

Na německé straně:

Na německé straně jsou společnými správci shromažďovaných osobních údajů ve smyslu čl. 26, odst. 1, věta 1 GDPR místně příslušné Místo zpracovávající žádost a Řídicí orgán. Tito společní správci jsou zodpovědní za zpracování vašich osobních údajů ve vazbě na účel uvedený v kapitole „K jakému účelu jsou osobní údaje zpracovávány?“.

Příslušné Místo zpracovávající žádost přebírá povinnost poskytnout informace dle článků 13 a 14 GDPR u osobních údajů, které jsou shromažďovány v rámci procesu poskytování dotací. Také další práva a povinnosti vyplývající z GDPR přebírá příslušné Místo zpracovávající žádost. Povinnost poskytnout informace dle čl. 13 a 14 GDPR je splněna tím, že je v Prohlášení o souhlasu odkázáno na internetovou stránku www.by-cz.eu/datenschutz (v němčině), resp. www.by-cz.eu/gdpr (v češtině).

Na české straně:

Na české straně jsou společnými správci shromažďovaných osobních údajů ve smyslu čl. 26, odst. 1, věta 1 GDPR Národní orgán a Řídicí orgán. Tito společní správci jsou zodpovědní za zpracování vašich osobních údajů ve vazbě na účel uvedený v kapitole „K jakému účelu jsou osobní údaje zpracovávány?“.

Místně příslušné kraje a Centrum pro regionální rozvoj České republiky jsou v České republice zpracovateli shromažďovaných osobních údajů ve smyslu čl. 4, bodu 8 GDPR.

Povinnost poskytnout informace dle článků 13 a 14 GDPR u osobních údajů, které jsou shromažďovány v rámci procesu poskytování dotací, přebírá Národní orgán. Také další práva a povinnosti vyplývající z GDPR přebírá Národní orgán. Povinnost poskytnout informace dle čl. 13 a 14 GDPR je splněna tím, že je v Prohlášení o souhlasu odkázáno na internetovou stránku www.by-cz.eu/datenschutz (v němčině), resp. www.by-cz.eu/gdpr (v češtině).

Správci:

Na německé straně:

V první řadě je vám příslušné Místo zpracovávající žádost, u něhož byla podána, kontrolována a hodnocena vaše projektová žádost.

Regierung von Niederbayern (Vláda Dolní Bavorsko)
Regierungsplatz 540
84028 Landshut
Telefon: +49 871 808-01
Fax: +49 871 808-1002
E-mail: poststelle[at]@reg-nb.bayern[dot].de

Regierung der Oberpfalz (Vláda Horní Falce)
Emmeramsplatz 8
93047 Regensburg
Telefon: +49 941 5680-0
Fax: +49 941 5680-1199
E-mail: poststelle[at]@reg-opf.bayern[dot].de

Regierung von Oberfranken (Vláda Horní Franky)
Ludwigstraße 20
95444 Bayreuth
Telefon: +49 921 604-0
Fax: +49 921 604-1258
E-mail: poststelle[at]@reg-ofr.bayern[dot].de

Nadřazené místo:

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie (Bavorské státní ministerstvo hospodářství, regionálního rozvoje a energetiky)
Prinzregentenstr. 28
80538 München
Telefon: +49 89 2162-0
Fax: +49 89 2162-2760
E-mail: info[at]@stmwi.bayern[dot].de

Na české straně:

Národní orgán
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor evropské územní spolupráce
Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
Telefon: 224 861 111 (ústředna)
E-mail: gdpr[at]@mmr[dot].cz
ID datové schránky: 26iaava

Kdo je kontaktní osobou ve věci zpracování vašich osobních údajů?

Na německé straně:

Na německé straně je kontaktní osobou ve věci zpracování vašich osobních údajů příslušný pověřenec pro ochranu osobních údajů na vládě, u níž byla podána, kontrolována a hodnocena vaše projektová žádost.

Datenschutzbeauftragter (Pověřenec pro ochranu osobních údajů)
Regierung von Niederbayern (Vláda Dolní Bavorsko)
Regierungsplatz 540
84028 Landshut
Telefon: +49 871 808-1200
E-mail: datenschutz[at]@reg-nb.bayern[dot].de

Datenschutzbeauftragter (Pověřenec pro ochranu osobních údajů)
Regierung der Oberpfalz (Vláda Horní Falce)
Emmeramsplatz 8
93047 Regensburg
Telefon: +49 941 5680-1184
E-mail: datenschutz[at]@reg-opf.bayern[dot].de

Datenschutzbeauftragter (Pověřenec pro ochranu osobních údajů)
Regierung von Oberfranken (Vladá Horní Franky)
Ludwigstraße 20
95444 Bayreuth
Telefon: +49 921 604-1331
E-mail: datenschutzbeauftragter[at]@reg-ofr.bayern[dot].de

Nadřazené místo:

Datenschutzbeauftragter (Pověřenec pro ochranu osobních údajů)
Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie (Bavorské státní ministerstvo hospodářství, regionálního rozvoje a energetiky)
Prinzregentenstr. 28
80538 München
Telefon: +49 89 2162-2395
E-mail: datenschutz[at]@stmwi.bayern[dot].de

Na české straně:

Na české straně je kontaktní osobou ve věci zpracování vašich osobních údajů příslušný pověřenec pro ochranu osobních údajů na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
E-mail: poverenec[at]@mmr[dot].cz

Které údaje jsou zpracovávány?

Zpracovány jsou osobní údaje (čl. 4 čísl. 1 GDPR), které od Vás v rámci procesu žádání o dotace, jejich schválení a administrace obdrží příslušné místo zpracovávající žádost (Svobodný stát Bavorsko: vlády, Česká republika: kraje), kontroloři (Svobodný stát Bavorsko: vlády, Česká republika: Centrum pro regionální rozvoj České republiky), Bavorské státní ministerstvo hospodářství, regionálního rozvoje a energetiky (StMWi), Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR). Těmito údaji se v případě Vašeho uvedení jako kontaktní osoby myslí např. Vaše jméno.

Kromě toho jsou v případě potřeby zpracovány osobní údaje, které získala výše jmenovaná místa z veřejně přístupných zdrojů přípustným způsobem (např. katastr nemovitostí, obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, tisk, média) a která smějí být v rámci jejich pracovní náplně (podpora z Evropských strukturálních a investičních fondů) zpracovány.

Vaše údaje budou eventuálně předány příslušným dozorčím a kontrolním úřadům za účelem plnění jejich kontrolních práv.

Relevantní osobní údaje jsou personálie a legitimační údaje (např. údaje na dokladech) a údaje potřebné pro realizaci a administraci dotačního řízení (např. údaje k vyúčtování personálních nákladů nebo prezenční listiny).

Na jakém právním základě a k čemu budou Vaše údaje zpracovány?

Právní základ pro zpracování Vašich údajů vyplývá z čl. 4, odst. 1 bavorského zákona o ochraně osobních údajů (BayDSG), resp. § 5 českého zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů ve spojení s čl. 6, odst. 1, písm. c) a písm. e) GDPR. To znamená, že zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění právních povinností, které plynou z právních předpisů na úrovni EU a Svobodného státu Bavorsko, resp. České republiky, nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. Jde zejména o právní povinnosti plynoucí z následujících právních ustanovení:

-       Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu

-       Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce

-       Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 1042/2014 ze dne 25. července 2014 o určení odpovědných orgánů a jejich řídicí a kontrolní povinnosti a o postavení a povinnosti auditních orgánů

-       Svobodný stát Bavorsko: Různé dotační směrnice a rozpočtové předpisy k dotačním konzultacím, ke kontrole a zpracování žádostí o dotace, k rozhodnutí o poskytnutí dotací, k administraci schválených dotací (např. vyplácení, závěrečná kontrola), k administraci případného zpětného získávání, resp. vymáhání dotací, ke statistické dokumentaci dotací a příp. k evaluacím a ke kontrolám prováděným příslušnými dozorčími a kontrolními úřady za účelem vykonávání jejich kontrolních práv.

-       Svobodný stát Bavorsko: Zákonné požadavky, kterým podléhají místa navázání prostředků a místa vyplácející dotace, a právní předpisy bankovního dohledu (např. daňové zákony, správní řád, zákon proti praní špinavých peněz). Tyto zákony stanovují mj. zpracování údajů za účelem kontroly identity, prevence podvodu a prevence praní peněz nebo plnění daňových kontrol a oznamovací povinnosti.

-       Česká republika: Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

-       Česká republika: Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Kdo obdrží Vaše údaje?

Vaše údaje obdrží v rámci místně příslušné vlády a Bavorského ministerstva hospodářství, regionálního rozvoje a energetiky (Svobodný stát Bavorsko), resp. místně příslušného kraje, Centra pro regionální rozvoj České republiky a Ministerstva pro místní rozvoj (Česká republika) a v rámci Evropské komise ta místa, která tyto údaje potřebují k plnění svých konkrétních úloh spojených s dotacemi a právními závazky.

S ohledem na předávání údajů příjemcům mimo výše jmenovaná místa je třeba nejprve upozornit na to, že tato místa jsou vázána povinností mlčenlivosti o všech skutečnostech a posouzeních vztahujících se k žádosti. Osobní údaje se předávají pouze, je-li to nezbytně nutné k plnění úloh spojených s dotacemi nebo je-li to nařízeno zákonem, příp. předpisy týkající se veřejné podpory, nebo pokud jsou výše jmenovaná místa povinna udělit informaci.

V rámci kontrol projektů nebo auditu systému je dodatečně možné předat údaje na následující místa:

 •    Auditní orgán EU sídlící na Bavorském státním ministerstvu hospodářství, regionálního rozvoje a energetiky,
 •    Kontrolní místo sídlící na Ministerstvu financí České republiky,
 •    Evropská komise,
 •    Evropský účetní dvůr,
 •    Externí místa pověřená Auditním orgánem EU provádějící kontroly, např. poradenské a auditorské firmy a
 •    Evropskou komisí pověřená externí místa provádějící kontroly.

V souvislosti s úkoly jako administrace vyplácení dotací, vyžádání prostředků nebo plnění povinnosti podávání zpráv Evropské komisi se předávají údaje na konkrétní místa:

 •    Certifikační orgán EU sídlící na Bavorském státním ministerstvu hospodářství, regionálního rozvoje a energetiky a
 •    Společný sekretariát

V souvislosti s úkoly jako řízení programu, plnění povinnosti podávání zpráv Evropské komisi, administrace programu nebo schvalování a administrace projektů se předávají údaje na další následující místa:

 •     Řídící orgán sídlící na Bavorském státním ministerstvu hospodářství, regionálního rozvoje a energetiky,
 •     Národní orgán sídlící na Ministerstvu pro regionální rozvoj ČR,
 •     Zprostředkující subjekty (bavorské vlády, české kraje, Centrum pro regionální rozvoj České republiky) a
 •      Hodnotitelé žádostí na bavorských ministerstvech (Svobodný stát Bavorsko), resp. hodnotitelé jmenovaní Národním orgánem (Česká republika)

V souvislosti s úkoly jako monitorování a podpora dotačního programu je možné předat údaje na následující místa:

 •     Monitorovací výbor programu a
 •     externí poradenské firmy nebo instituce

V souvislosti s úkoly jako vypracování studií k programu je možné předat údaje na následující místa:

 •      Evropskou unií pověřené instituce provádějící studie a
 •      externí poradenské firmy nebo instituce

V případě spolupráce s externími poradenskými firmami zpracovávají tyto firmy osobní údaje jako zpracovatel ve smyslu čl. 4, odst. 1, čísl. 8 GDPR.

Údaje mohou být dále předány v souvislosti s dotazy vznesenými parlamentem, německým Spolkem, vládou, EU a dalšími institucemi. Zpravidla se ale jedná o agregované údaje na úrovni měst / okresů nebo vládních obvodů (Svobodný stát Bavorsko), resp. na úrovni krajů (Česká republika).

Seznam se všemi podpořenými projekty (jen právnické osoby) se každých šest měsíců zveřejňuje na internetové stránce www.by-cz.eu.

Aby se v Bavorsku zabránilo ohrožení bezpečnosti v oblasti informačních technologií, mohou být protokolární údaje předány Zemskému úřadu pro bezpečnost v informačních technologiích (Landesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) na základě čl. 12 bavorského zákona o
e-Governmentu (zákon o komunikaci s institucemi státní a veřejné správy v elektronické podobě).

Kde a jak dlouho budou Vaše osobní údaje uloženy?

Pokud je to nezbytné, budou Vaše osobní údaje zpracovány a uloženy po dobu administrace projektu. Přitom je potřeba vzít na vědomí, že dotační vztah trvá zpravidla více let.

Kromě toho existují různé povinnosti ve vedení a uchovávání záznamů, které vyplývají mj. z nařízení EU, z bavorského finančního nařízení, z bavorského zákona o dohledu nad úvěrovými institucemi, z dokumentace programu a z právních předpisů týkajících se veřejné podpory. Lhůty pro uchování dat, příp. dokumentace uvedené v těchto předpisech činí až 10 let.

Uloženy budou následující osobní údaje ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů v elektronickém monitorovacím systému (eMS) programu:

 •     Jméno nositele projektu,
 •     adresa,
 •     bankovní spojení,
 •     kontaktní osoba(y) s telefonním číslem a e-mailovou adresou,
 •     finanční plán a rozpočet projektu,
 •     údaje o projektu (název projektu a popis projektu),
 •     údaje k žádosti o proplacení, k závěrečné kontrole, k vymáhání prostředků, zpětnému získávání a ke kontrolám projektů.

Technickou správu této databáze zajišťuje:

GECKO mbH
Deutsche-Med-Platz 2
18057 Rostock
E-mail: info[at]@gecko[dot].de
info[at]@gecko[dot].de
Telefon:
+49 381 45488-0

Technický provoz systémů pro zpracování údajů zajišťuje:

Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung (Zemský úřad pro digitalizaci, širokopásmové připojení a zeměměřictví)
IT-Dienstleistungszentrum des Freistaats Bayern  
St.-Martin-Straße 47, 81541 München        
E-mail: poststelle[at]@ldbv.bayern[dot].de
Telefon: +49 89 2119-0

Jaká práva v oblasti ochrany údajů máte vy?

Pokud místa uvedená v kapitole "Kdo obdrží Vaše údaje?" zpracují Vaše údaje, máte nárok na následující práva:

§  Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovány, máte právo obdržet informaci o uložených údajích vztahujících se k Vaší osobě (čl. 15 GDPR).

§  Pokud jsou zpracovány nesprávné osobní údaje, máte nárok na opravu (čl. 16 GDPR).

§  Pokud existují právní předpoklady, můžete požadovat vymazání nebo omezení zpracování údajů (čl. 17, 18 GDPR).

Podrobné informace k těmto právům Vám sdělí také úřední pověřenec pro ochranu údajů.

Kromě toho existuje také právo podat stížnosti u bavorského zemského pověřence pro ochranu údajů (Svobodný stát Bavorsko), resp. u Úřadu pro ochranu osobních údajů (Česká republika).

Jejich kontaktní údaje jsou:

Bavorský zemský pověřenec pro ochranu údajů
Doručovací adresa: Postfach 22 12 19, 80502 München   

Adresa: Wagmüllerstraße 18, 80538 München
Telefon: +49 89 212672-0
Telefax: +49 89 212672-50
E-mail: poststelle[at]@datenschutz-bayern[dot].de

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
Telefon: 234 665 125
E-mail:
posta[at]@uoou[dot].cz
ID datové schránky: qkbaa2n

Máte povinnost poskytnout osobní údaje?

V rámci dotačního vztahu musíte poskytnout osobní údaje, které jsou nutné pro konzultaci žádosti, zpracování žádosti a pro realizaci projektu, resp. pro administraci dotace nebo k jejichž shromažďování jsou zavázány příslušné subjekty zapojené do dotačního procesu.

Pokud tyto údaje nejsou poskytnuty, musí být podaná žádost o dotaci odmítnuta nebo, pokud již dotace byla schválena, musí být dotace zrušena, příp. zpětně vymáhána.

Informace o Vašem právu vznést námitku podle čl. 21 GDPR

Z důvodů, které vyplývají z Vaší mimořádné situace, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě čl. 6, odst. 1, písm. e) GDPR ve spojení s čl. 4, odst. 1 bavorského zákona na ochranu údajů (BayDSG), resp. § 5 českého zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Podáte-li námitku, Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovány, nebudou-li prokázány závažné legitimní důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, základními právy a svobodami nebo zpracování slouží pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Podáte-li námitku, bude to mít důsledky na dotační řízení (viz kapitola „Máte povinnost poskytnout osobní údaje?“).