Informace a komunikace

Informační a komunikační povinnosti pro příjemce

Příjemci jsou v zásadě povinni informovat veřejnost o příslušném projektu, jakož i o podpoře Evropské unie v rámci Programu přeshraniční spolupráce Svobodný stát Bavorsko – Česká republika Cíl EÚS 2014–2020. Povinnosti příjemců dotace jsou přesněji definovány v bodu 2.2 přílohy XII obecného nařízení, jakož i v příslušném prováděcím nařízení: 

Příloha XII Obecného nařízení PDF (65 KB)

Výňatek z Prováděcího nařízení (EU) č. 821/2014 vč. Přílohy II PDF (339 KB)

Podrobná pravidla pro zajištění povinné publicity projektu naleznete v Příručce pro české žadatele (kapitola 3|5) zveřejněné v sekci Dokumenty. Němečtí příjemci naleznou podrobná pravidla pro zajištění povinné publicity v sekci Information und Kommunikation.

Výroční zpráva o provádění programu (Výroční zpráva)

Článek 50 Nařízení (EU) č. 1303/2013 spolu s článkem 14 Nařízení o EÚS stanovuje, že programy EÚS musí zveřejnit Výroční zprávy o provádění programu, jakož i (méně obsáhlé) Informace pro občany. Tyto dokumenty se musí předložit jednou ročně Komisi.

Výroční zpráva o provádění programu a Informace pro občany 2016

Výroční zpráva o provádění programu a Informace pro občany 2015

Seznam projektů (operací) dle čl. 115 odst. 2 Nař. (EU) č. 1303/2013

Ve článku 115 odst. 2 Nařízení (EU) č. 1303/2013 je stanoveno, že programy EÚS zveřejní seznam projektů pro zajištění transparentnosti týkající se podpory z Fondů:

Seznam projektů