Informace a komunikace

Informační a komunikační povinnosti pro příjemce

Příjemci jsou v zásadě povinni informovat veřejnost o příslušném projektu, jakož i o podpoře Evropské unie v rámci Programu přeshraniční spolupráce Svobodný stát Bavorsko – Česká republika Cíl EÚS 2014–2020. Povinnosti příjemců dotace jsou přesněji definovány v bodu 2.2 přílohy XII obecného nařízení, jakož i v příslušném prováděcím nařízení: 

Příloha XII Obecného nařízení PDF (65 KB)

Výňatek z Prováděcího nařízení (EU) č. 821/2014 vč. Přílohy II PDF (339 KB)

Komunikační strategie PDF (890 KB)

Podrobná pravidla pro zajištění povinné publicity projektu naleznete v Příručce pro české žadatele (kapitola 3|5) zveřejněné v sekci Dokumenty. Němečtí příjemci naleznou podrobná pravidla pro zajištění povinné publicity v sekci Information und Kommunikation.

Evaluace Programu

V první polovině roku 2019 provedlo česko-německé konsorcium nezávislých hodnotitelů evaluaci Programu týkající se postupů a účinnosti. Podrobné výsledky této evaluace jsou uvedeny ve Zprávě o výsledku. Shrnutí výsledků evaluace se nachází na straně 9 v kapitole Policy Brief.

Zpráva o výsledku PDF (5.39 MB)

Výroční zpráva o realizaci programu (Výroční zpráva)

Článek 50 Nařízení (EU) č. 1303/2013 spolu s článkem 14 Nařízení o EÚS stanovuje, že programy EÚS musí zveřejnit Výroční zprávy o realizaci programu, jakož i (méně obsáhlé) Informace pro občany. Tyto dokumenty se musí předložit jednou ročně Komisi.

Výroční zpráva o realizaci programu a Informace pro občany 2020

Výroční zpráva o realizaci programu a Informace pro občany 2019

Výroční zpráva o realizaci programu a Informace pro občany 2018

Výroční zpráva o realizaci programu a Informace pro občany 2017

Výroční zpráva o realizaci programu a Informace pro občany 2016

Výroční zpráva o realizaci programu a Informace pro občany 2015

Výroční informační akce

Výroční informační akce 2020

Velmi úspěšným hostitelem letošní Výroční informační akce Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 se stala obec Kvilda. Akce se konala 1. srpna 2020, tentokrát s mottem „Sdílená krajina, sdílená historie". Ve spolupráci s obcí Kvilda, Euroregionem Šumava – jihozápadní Čechy a Jihočeským krajem se podařilo připravit atraktivní program pro veřejnost. Své projekty představili Správa Národního parku Šumava, Plzeňský kraj, Jihočeská centrála cestovního ruchu, Centrum umění Kvilda, Museum Fotoateliér Seidel, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Západočeská univerzita v Plzni, Úhlava, o. p. s. či Jazykové kompetenční centrum pro němčinu a češtinu při Euregio Bayerischer Wald – Böhmerwald – Unterer Inn.

V nově otevřeném muzeu mohli návštěvníci zhlédnout část společného kulturního dědictví – podmalby na skle, v Galerii Kvilda pak výstavy o zaniklých šumavských obcích a o poutních cestách v pohraničí. Úspěch slavily také ukázky jazyka sousední země pořádané Jazykovým kompetenčním centrem pro němčinu a češtinu i malířský workshop pro děti s malířkou Alenou Anderlovou v Centru umění Kvilda. Milovníci přírody se zúčastnili komentovaných vycházek za místní flórou a faunou nebo poznávali šumavské houby, to vše za odborné asistence pracovníků Správy NP Šumava. Představena byla také nejdelší a nejatraktivnější turistická stezka obou zemí a venkovský způsob života. K výborné česko-bavorské atmosféře přispěli také muzikanti z regionu, bavorské Trio Schleudergang a Mladá dudácká muzika ze Strakonic, kteří dokonce roztančili přihlížející publikum. Celkem přilákala akce zhruba 1 000 návštěvníků. Celým programem již tradičně provázeli maskoti našeho programu, český lev Václav a bavorský lev Leopold.

Zveřejněno dne: 7.8.2020

Fotogalerie - Výroční informační akce 2020

Schliessen

  Výroční informační akce 2019

  Bavorské státní ministerstvo hospodářství, regionálního rozvoje a energetiky informovalo dne 7. listopadu 2019 o probíhajícím Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020. Kromě informací o aktuálním programovém období a o tom, jak bude Program mezi Bavorskem a Českem pokračovat v příštím programovém období od roku 2021, se akce letos zaměřila na témata odbourávání jazykových bariér a propojení dotačních programů EU. 

  Vládní prezident Horní Falce, pan Axel Bartelt, přivítal téměř 150 hostů v Zrcadlovém sále Vlády. Připomněl odvahu Čechů před 30 lety a ocenil příspěvky projektů INTERREG k propojování a srůstání regionu od pádu železné opony. Dopoledne bylo ve znamení informací pro potenciální žadatele. Programové orgány informovaly o různých možnostech financování v rámci Evropské územní spolupráce jako dílčího fondu Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

  Odpoledne bylo věnováno samotným prezentacím podpořených projektů. Nejprve byl prezentován působivý „Výzkum rysa ostrovida", jak nejmodernější metody zaznamenávají na česko-bavorské hranici populace rysa a jak jsou zkoumány jeho zvyky. Vývoj projektu současně demonstruje, jak se z malého, přeshraničního projektu může stát transnacioonální projekt zapojující několik zemí.

  Poté představily tři rozdílné projekty z oblasti jazykové podpory jejich výsledky a úspěchy. Rozmanitost projektů od „Jazykového kompetenčního centra pro němčinu a češtinu", které nabízí jazykovou výuku školkám a školám a s tím spojenou možnost setkání, přes umělecký projekt „Chceme být spolu – umění je cesta", který spojuje české a německé žáky v rámci uměleckých projektů, až po studijní obor Západočeské univerzity v Plzni „Interdisciplinární bavorská studia (Plzeň – Řezno)" byla tak názorně představena.

  Na závěr proběhla živá panelová diskuze k tématu „odbourávání jazykových bariér". Na pódiu seděli m. j. zástupkyně Evropské komise, zástupce Bavorského státního ministerstva pro výuku a kulturu a také zastupkyně a zástupce institucí podporujících jazykovou výuku a síťování. Výsledkem zůstalo, že je podpora jazyků nadále považována také pro příští programové období od roku 2021 za důležitou a relevantní. Výzvou bude, aby se dosavadní příjemci plošně zapojili do koordinace a spolupráce.

  Fotogalerie - Výroční informační akce 2019

  Schliessen

   Výroční informační akce 2018

   Velmi úspěšným hostitelem letošní Výroční akce česko-bavorského programu se stalo město Tachov. Nejprve proběhla v pátek 14. září 2018 odborná konference za účasti 60 aktérů přeshraniční spolupráce. Zástupci města Tachov seznámili přítomné se svými úspěšnými přeshraničními projekty. Bavorské partnery zastupovala prezentace Historického parku Bärnau – Tachov. Účastníci konference se však rovněž dozvěděli zajímavé informace o přeshraniční spolupráci mezi Plzeňským krajem a Horní Falcí, o historii programů přeshraniční spolupráce v České republice či o aktuální situaci v česko-bavorském programu.

   Na odbornou konferenci navázaly v sobotu 15. září 2018 aktivity určené pro širokou veřejnost v areálu Rychta, který byl vybudován v rámci projektu „Zlepšení podmínek pro celoroční cestovní ruch v česko-bavorském příhraničí“ v uplynulém programovém období. Nabízené aktivity byly různorodé. Počínaje sportovními aktivitami jako střelba z luku a střelba ze vzduchové pistole, běžeckým závodem na vrchol Vysoká, vyjížďkou a cyklistickým závodem na vrchol Havran, přes atraktivní populárně-naučnou prezentaci Historického parku Bärnau-Tachov, až k představení projektů Střední průmyslové školy Tachov, města Tachov, MAS Zlaté cesty a Muzea Českého lesa. Celkem přilákala akce do sportovního areálu Rychta zhruba 400 zájemců. Celým programem provázeli maskoti, český lev Václav a bavorský lev Leopold, kteří také navštívili se zástupci programu Dožínky Plzeňského kraje probíhající na nedalekém náměstí Republiky. Jejich tamější představení přeshraničních projektů, které se v okresech Tachov a Tirschenreuth realizovaly a realizují, sledovalo cca 3 000 návštěvníků slavností.

   Fotogalerie - Výroční informační akce 2018

   Schliessen

    Výroční informační akce 2017

    Dne 26. října 2017 se na pobočce Bavorského zemského úřadu pro životní prostředí v Kulmbachu konala Výroční informační akce 2017. Letošní Výroční informační akce byla zaměřena na prioritní osu 2 „Ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů“. Po přivítání panem Matthiasem Herderichem (vedoucí Řídícího orgánu) a panem Jiřím Horáčkem (vedoucí Národního orgánu) podali paní Veronika Beranová (zástupkyně Národního orgánu) a pan Julian Dieler (zástupce Řídícího orgánu) informace o aktuálním stavu programu. Především se věnovali čerpání prostředků a potřebám podpory v jednotlivých prioritních osách.

    Následně vystoupili pan Manfred Scheidler (Vyšší úřad pro ochranu přírody u Vlády Horní Franky) a pan Franz Leibl (Ředitel Národního parku Bavorský les) s přednáškou na téma "Potenciály v oblasti ochrany přírody a účinného využívání zdrojů v česko-bavorském příhraničí".

    Jak přednášky, tak i následná prezentace projektů z prioritní osy 2 jsou důkazem toho, že přehraniční spolupráce není důležitá jen pro srůstání příhraničí, ale je také důležitá pro využívání různých synergetických efektů ve společných projektech českých a bavorských partnerů projektů.

    Cca 50 účastníků, kteří se zúčastnili Výroční informační akce v Kulmbachu, měli možnost získat informace o možnostech podpory v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko v oblasti životního prostředí a informace o nutnosti realizace projektů zaměřených na oblast ochrany životního prostředí v programovém území.

    Fotogalerie - Výroční informační akce 2017

    Schliessen

     Výroční informační akce 2016

     Hlavním cílem a smyslem výroční akce bylo představit veřejnosti vhodnou formou projekty podpořené v rámci daného programu. Nejprve se uskutečnila dne 27.09.2016 v prostorách Spolkového domu v Modravě konference pro odbornou veřejnost. Zúčastnili se jí zástupci českých a bavorských ministerstev, českých krajů, euroregionů a municipalit z obou stran hranice. Přítomné přivítali starosta obce Modrava pan Antonín Schubert a jednatel euroregionu Bavorský les – Šumava – Dolní Inn pan Kaspar Sammer. Poté zástupci Řídícího orgánu pan Matthias Herderich a Národního orgánu pan Tomáš Fiala přednesli detailní informaci o aktuální situaci a očekávaném nejbližším vývoji společného přeshraničního programu. Následovaly prezentace paní Ilony Šnebergerové z Krajského úřadu Plzeňského kraje k projektu „Zlatá stezka – síť turistických cest na Zelené střeše Evropy“, paní Martiny Vohnoutové z Jihočeské univerzity k projektu „PhotoStruk – Analýza historických FOTOgrafií pro virtuální rekonSTRUKci kulturního dědictví v česko-bavorském příhraničí“ a pana Jaroslava Tachovského z Mikroregionu Šumava-západ k projektu „Putování bez hranic srdcem Evropy“.

     Tento projekt byl následující den představen populárně naučnou formou při dvou tematických výletech „Podél řeky Vydry“ a „Pancířským hřbetem“, které pro veřejnost připravily obec Modrava a město Železná Ruda.

     Fotogalerie - Výroční informační akce 2016

     Schliessen

      Seznam podpořených projektů 2014-2020

      Článek 115 odst. 2 Nařízení (EU) č. 1303/2013 stanovuje, že programy EÚS zveřejní seznam projektů pro zajištění transparentnosti týkající se podpory z Fondů:

      Seznam projektů - Stav k: 31.08.2021

      Seznam projektů XLSX (397 KB)