Informace a komunikace

Informační a komunikační povinnosti pro příjemce

Příjemci jsou v zásadě povinni informovat veřejnost o příslušném projektu, jakož i o podpoře Evropské unie v rámci Programu přeshraniční spolupráce Svobodný stát Bavorsko – Česká republika Cíl EÚS 2014–2020. Povinnosti příjemců dotace jsou přesněji definovány v bodu 2.2 přílohy XII obecného nařízení, jakož i v příslušném prováděcím nařízení: 

Příloha XII Obecného nařízení PDF (65 KB)

Výňatek z Prováděcího nařízení (EU) č. 821/2014 vč. Přílohy II PDF (339 KB)

Komunikační strategie PDF (890 KB)

Podrobná pravidla pro zajištění povinné publicity projektu naleznete v Příručce pro české žadatele (kapitola 3|5) zveřejněné v sekci Dokumenty. Němečtí příjemci naleznou podrobná pravidla pro zajištění povinné publicity v sekci Information und Kommunikation.

Evaluace Programu

V první polovině roku 2019 provedlo česko-německé konsorcium nezávislých hodnotitelů evaluaci Programu týkající se postupů a účinnosti. Podrobné výsledky této evaluace jsou uvedeny ve Zprávě o výsledku. Shrnutí výsledků evaluace se nachází na straně 9 v kapitole Policy Brief.

Zpráva o výsledku PDF (5.39 MB)

Výroční zpráva o realizaci programu (Výroční zpráva)

Článek 50 Nařízení (EU) č. 1303/2013 spolu s článkem 14 Nařízení o EÚS stanovuje, že programy EÚS musí zveřejnit Výroční zprávy o realizaci programu, jakož i (méně obsáhlé) Informace pro občany. Tyto dokumenty se musí předložit jednou ročně Komisi.

Výroční zpráva o realizaci programu a Informace pro občany 2018

Výroční zpráva o realizaci programu a Informace pro občany 2017

Výroční zpráva o realizaci programu a Informace pro občany 2016

Výroční zpráva o realizaci programu a Informace pro občany 2015

Výroční informační akce

Výroční informační akce 2018

Velmi úspěšným hostitelem letošní Výroční akce česko-bavorského programu se stalo město Tachov. Nejprve proběhla v pátek 14. září 2018 odborná konference za účasti 60 aktérů přeshraniční spolupráce. Zástupci města Tachov seznámili přítomné se svými úspěšnými přeshraničními projekty. Bavorské partnery zastupovala prezentace Historického parku Bärnau – Tachov. Účastníci konference se však rovněž dozvěděli zajímavé informace o přeshraniční spolupráci mezi Plzeňským krajem a Horní Falcí, o historii programů přeshraniční spolupráce v České republice či o aktuální situaci v česko-bavorském programu.

Na odbornou konferenci navázaly v sobotu 15. září 2018 aktivity určené pro širokou veřejnost v areálu Rychta, který byl vybudován v rámci projektu „Zlepšení podmínek pro celoroční cestovní ruch v česko-bavorském příhraničí“ v uplynulém programovém období. Nabízené aktivity byly různorodé. Počínaje sportovními aktivitami jako střelba z luku a střelba ze vzduchové pistole, běžeckým závodem na vrchol Vysoká, vyjížďkou a cyklistickým závodem na vrchol Havran, přes atraktivní populárně-naučnou prezentaci Historického parku Bärnau-Tachov, až k představení projektů Střední průmyslové školy Tachov, města Tachov, MAS Zlaté cesty a Muzea Českého lesa. Celkem přilákala akce do sportovního areálu Rychta zhruba 400 zájemců. Celým programem provázeli maskoti, český lev Václav a bavorský lev Leopold, kteří také navštívili se zástupci programu Dožínky Plzeňského kraje probíhající na nedalekém náměstí Republiky. Jejich tamější představení přeshraničních projektů, které se v okresech Tachov a Tirschenreuth realizovaly a realizují, sledovalo cca 3 000 návštěvníků slavností.

Schliessen

  Výroční informační akce 2017

  Dne 26. října 2017 se na pobočce Bavorského zemského úřadu pro životní prostředí v Kulmbachu konala Výroční informační akce 2017. Letošní Výroční informační akce byla zaměřena na prioritní osu 2 „Ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů“. Po přivítání panem Matthiasem Herderichem (vedoucí Řídícího orgánu) a panem Jiřím Horáčkem (vedoucí Národního orgánu) podali paní Veronika Beranová (zástupkyně Národního orgánu) a pan Julian Dieler (zástupce Řídícího orgánu) informace o aktuálním stavu programu. Především se věnovali čerpání prostředků a potřebám podpory v jednotlivých prioritních osách.

  Následně vystoupili pan Manfred Scheidler (Vyšší úřad pro ochranu přírody u Vlády Horní Franky) a pan Franz Leibl (Ředitel Národního parku Bavorský les) s přednáškou na téma "Potenciály v oblasti ochrany přírody a účinného využívání zdrojů v česko-bavorském příhraničí".

  Jak přednášky, tak i následná prezentace projektů z prioritní osy 2 jsou důkazem toho, že přehraniční spolupráce není důležitá jen pro srůstání příhraničí, ale je také důležitá pro využívání různých synergetických efektů ve společných projektech českých a bavorských partnerů projektů.

  Cca 50 účastníků, kteří se zúčastnili Výroční informační akce v Kulmbachu, měli možnost získat informace o možnostech podpory v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko v oblasti životního prostředí a informace o nutnosti realizace projektů zaměřených na oblast ochrany životního prostředí v programovém území.

  Fotogalerie - Výroční informační akce 2017

  Schliessen

   Výroční informační akce 2016

   Hlavním cílem a smyslem výroční akce bylo představit veřejnosti vhodnou formou projekty podpořené v rámci daného programu. Nejprve se uskutečnila dne 27.09.2016 v prostorách Spolkového domu v Modravě konference pro odbornou veřejnost. Zúčastnili se jí zástupci českých a bavorských ministerstev, českých krajů, euroregionů a municipalit z obou stran hranice. Přítomné přivítali starosta obce Modrava pan Antonín Schubert a jednatel euroregionu Bavorský les – Šumava – Dolní Inn pan Kaspar Sammer. Poté zástupci Řídícího orgánu pan Matthias Herderich a Národního orgánu pan Tomáš Fiala přednesli detailní informaci o aktuální situaci a očekávaném nejbližším vývoji společného přeshraničního programu. Následovaly prezentace paní Ilony Šnebergerové z Krajského úřadu Plzeňského kraje k projektu „Zlatá stezka – síť turistických cest na Zelené střeše Evropy“, paní Martiny Vohnoutové z Jihočeské univerzity k projektu „PhotoStruk – Analýza historických FOTOgrafií pro virtuální rekonSTRUKci kulturního dědictví v česko-bavorském příhraničí“ a pana Jaroslava Tachovského z Mikroregionu Šumava-západ k projektu „Putování bez hranic srdcem Evropy“.

   Tento projekt byl následující den představen populárně naučnou formou při dvou tematických výletech „Podél řeky Vydry“ a „Pancířským hřbetem“, které pro veřejnost připravily obec Modrava a město Železná Ruda.

   Fotogalerie - Výroční informační akce 2016

   Schliessen

    Seznam podpořených projektů 2014-2020

    Ve článku 115 odst. 2 Nařízení (EU) č. 1303/2013 je stanoveno, že programy EÚS zveřejní seznam projektů pro zajištění transparentnosti týkající se podpory z Fondů:

    Seznam projektů - Stav k: 29.02.2020

    Seznam projektů XLSX (388 KB)