Zur Navigation springenZum Inhalt springenZur Fußzeile springen

Podpora z Programu

V sekci Podpora z Programu Vám poskytneme informace týkající se dotace v Programu INTERREG Bavorsko – Česko 2021-2027:

 

Přehled všech podkladů nalezente v sekci Dokumenty.

Typický cyklus projektu je znázorněn na následující vizualizaci:

Příprava

Nápad a hledání partnera

Na začátku je nápad na Váš projekt. Identifikovali jste v česko-bavorském příhraničí výzvu? Máte nápad, jak tento problém vyřešit? Pak už stačí jen najít vhodného partnera. V této fázi se obraťte na Vaše příslušné Místo zpracovávající žádost a představte zde Váš projektový záměr.

Podání žádosti

Žádost připravujete společně se svými partnery. Žádosti se podávají v našem monitorovacím systému Jems. Nejprve si v systému Jems vytvořte účet. Informace k podávání žádostí najdete zde.

Důležité je, aby byl jasně vypracován přeshraniční charakter projektu. Proto se na vývoji a realizaci projektu musí společně podílet alespoň jeden bavorský a jeden český projektový partner. V případě bavorských projektových partnerů mohou žádat následující typy partnerů: veřejné instituce, výzkumné instituce, vzdělávací instituce, instituce veřejné správy (obec, orgány regionální či místní samosprávy atd.), sdružení / svazy, komory / odborové svazy, ESÚS, malé a střední podniky / podniky a další. Pro české projektové partnery jsou způsobilé následující typy: výzkumné instituce, univerzity a vysoké školy, vzdělávací instituce, subjekty veřejné správy (stát, kraj, obec, organizace zřizované/zakládané státem, kraji, obcemi), neziskové organizace, komory, sdružení a ESÚS.

Kromě toho musí projekt přispívat k cílům Programu a mít přeshraniční dopad v programovém území.

Schválení

Po podání je Vaše projektová žádost nejprve zkontrolována pomocí tří checklistů (formální kontrola, kontrola přijatelnosti a kontrola souladu s Programem).

Poté může být Vaše projektová žádost hodnocena. Hodnotí se čtyři části: (1) přeshraniční spolupráce, (2) přeshraniční dopad, (3) kvalita obsahu a (4) přínos k cílům Programu.
Poslední krok kontroly projektové žádosti je závěrečná kontrola žádosti.
V rámci hodnocení žádosti lze získat celkem 100 bodů. Od 70 bodů jsou projekty předloženy Monitorovacímu výboru k rozhodnutí. Monitorovací výbor projedná projekty a rozhodne, které projekty budou financovány.
 

Navázání prostředků

Poté, co Monitorovací výbor žádost naplánuje, obdržíte jako Vedoucí partner Rámcovou smlouvu (první stupeň navázání prostředků). Následně obdrží čeští partneři projektu Smlouvu o podmínkách realizace projektu a bavorští partneři projektu Rozhodnutí o poskytnutí prostředků od svého Místa navázání prostředků (druhý stupeň navázání prostředků). V Bavorsku zastupuje tuto úlohu příslušná vláda, u které byla již žádost spravována. V Česku plní tuto úlohu Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které může některé úkoly delegovat na Centrum pro regionální rozvoj ČR.

Realizace

Začátek projektu

Čeští partneři projektu mohou zahájit realizaci své části projektu na vlastní riziko po obdržení e-mailu o podání žádosti a bavorští partneři projektu po obdržení Souhlasu s předčasným zahájením projektu. Vezměte prosím na vědomí, že v tuto chvíli neexistuje žádný právní nárok na schválení Vaší projektové žádosti ani na vyplacení konkrétní dotační částky. Informace o schválení projektové žádosti Monitorovacím výborem a právním navázání prostředků budou poskytnuty později.

Realizace a podávání zpráv

O realizaci Vašeho projektu nám podáváte zprávy v dohodnutých termínech prostřednictvím monitorovacího systému Jems. Zde můžete vytvářet zprávy o průběhu projektu a předkládat vzniklé způsobilé výdaje.

Ukončení projektu

Posledním krokem je ukončení projektu. V závěrečné zprávě se ohlédnete za celou realizací projektu a popíšete, jak bylo dosaženo formulovaných výsledků a výstupů projektu.

Jako Program Vám přejeme, abyste i po ukončení projektu pokračovali v úspěšné společné přeshraniční spolupráci a těšíme se na výsledky Vašich projektů v programovém území.