Zur Navigation springenZum Inhalt springenZur Fußzeile springen

Oblasti podpory

1

Prio 1

Priorita 1: Výzkum a přenos znalostí

Specifický cíl (RSO1.1): Rozvoj a posilování výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií

 • Podpora přeshraničních výzkumných projektů zaměřených na aplikovaný výzkum v oblastech důležitých pro hospodářství regionu
 • Rozvoj společných kapacit pro přenos praktických výsledků výzkumu do hospodářských struktur
 • Posilování inovačního prostředí v přeshraničním regionu podporou přeshraničních inovačních sítí a zprostředkovatelů (podnikatelské inkubátory, technologická centra atd.) v oblasti přenosu znalostí, zlepšení viditelnosti a budování kapacit
 • Rozvoj kanálů pro přenos znalostí a technologií z výzkumných institucí k regionálním hospodářským subjektům
Priorita 1

Display YouTube content

Data will be transmitted to YouTube.
Read more

2

Prio 2

Priorita 2: Přizpůsobení se změně klimatu a ochrana životního prostředí

Specifický cíl (RSO2.4): Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim, s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům

 • Adaptace přeshraničních ekosystémů (suchozemských a vodních) v chráněných oblastech a kulturní krajině měnícím se klimatickým podmínkám
 • Opatření ke koordinaci a zpracování společného managementu vody, aby bylo možné koordinovaně reagovat na sucho a přívalové srážky
 • Vytváření a realizace opatření pro společné řízení ekologických katastrof způsobených změnami klimatu
 • Vytváření společných systémů včasného varování, spolupráce a koordinace relevantních složek integrovaného záchranného systému

 

Specifický cíl (RSO2.7): Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a omezování všech forem znečištění

 • Spolupráce v oblasti ochrany přírody a krajiny zaměřená např. na přeshraniční management chráněných území, mokřadů atd. (např. slaďování přístupů k ochraně a managementu, vytváření společných plánů péče o chráněná území, mokřady)
 • Zhodnocení zelené infrastruktury za účelem zlepšení ekosystémových služeb a propojování biotopů
 • Přeshraniční ochrana druhů (flóry a fauny) formou koordinovaných koncepcí ochrany druhů a jejich realizací
 • Spolupráce mezi zemědělstvím, lesnictvím a vodním hospodářstvím a subjekty z oblasti ochrany přírody s cílem rozvíjet udržitelné přístupy v oblasti ochrany přírody a životního prostředí
Video k Prioritě 2

Display YouTube content

Data will be transmitted to YouTube.
Read more

3

Prio 3

Priorita 3: Vzdělávání

Specifický cíl (RSO4.2):  Zlepšení rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje přístupné infrastruktury, mimo jiné posilováním odolnosti pro distanční a online vzdělávání a odbornou přípravu

 • Vytvoření společné nabídky jazykového vzdělávání
 • Vývoj a realizace přeshraniční výuky a společných odborných kurzů, resp. studijních programů
 • Výměna informací a zkušeností (například mezi aktéry českého a bavorského vzdělávacího systému, mezi aktéry z oblasti vzdělávání a trhu práce včetně podniků, které poskytují vzdělání, mezi aktéry z oblasti neformálního vzdělávání)
 • Společné profesní vzdělávání (např. společné duální vzdělávací programy, stáže nebo praxe ve firmách)
 • Vývoj společných konceptů a realizace nabídek neformálního vzdělávání např. v oblasti sportu, hudby, životního prostředí
 • Společné nabídky neformálního vzdělávání pro dospělé v oblastech environmentálního vzdělávání a získávání společenských nebo sociokulturních kompetencí, které zlepšují, propojují a rozšiřují stávající nabídky
Video k Prioritě 3

Display YouTube content

Data will be transmitted to YouTube.
Read more

4

Prio 4

Priorita 4: Kultura a udržitelný cestovní ruch

Specifický cíl (RSO4.6): Posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích

 • Zhodnocení atraktivit a pamětihodností pro udržitelný cestovní ruch v pohraničí
 • Koordinace služeb mobility pro turisty (zahrnuje zejména koordinaci služeb a dalších neinfrastrukturních opatření v oblasti veřejné osobní hromadné dopravy pro účely přeshraničního zpřístupnění turistických destinací
 • Koordinace a služby pro společný marketing turistických atraktivit a pamětihodností
Video k Prioritě 4

Display YouTube content

Data will be transmitted to YouTube.
Read more

5

Prio 5

Priorita 5: Lepší správa spolupráce

Specifický cíl (ISO6.2): Zvýšení efektivnosti veřejné správy podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany, aktéry občanské společnosti a orgány, zejména s cílem vyřešit právní a jiné překážky v příhraničních regionech

 • Vytváření kapacit pro přeshraniční spolupráci institucí veřejné správy a poskytovatelů veřejných služeb za účelem udržitelného zvyšování efektivity těchto institucí
 • Odbourávání právních, administrativních a sociokulturních překážek, například v oblastech přeshraničních veřejných služeb a nabídek (např. záchranné složky nebo veřejná osobní doprava), trhu práce a v dalších relevantních oblastech
 • Podpora a vytváření sítí a platforem, které nejsou obsaženy v prioritách 1-4 a které propojují příslušné zapojené aktéry za účelem dosažení lepší koordinace a větší efektivity jednotlivých opatření přeshraniční spolupráce.

 

Specifický cíl (ISO6.3): Budování vzájemné důvěry, zejména podporou akcí "people-to-people"

 • Spolupráce mezi občany a institucemi v rámci tzv. projektů people-to-people za účelem lépe poznat sousedy z druhé strany hranice, porozumět jim a jejich sociokulturnímu zázemí
Video k Prioritě 5

Display YouTube content

Data will be transmitted to YouTube.
Read more