Zur Navigation springenZum Inhalt springenZur Fußzeile springen

Projekty 2014-2020

Na této stránce naleznete výběr projektů z dotač. období 2014-2020.

Chtěli byste zde také prezentovat svůj projekt z období 2014-2020? Pak se obraťte na Společný sekretariát.

Výzkum, technologický rozvoj a inovace
Ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů
Investice do dovedností a vzdělávání
Udržitelné sítě a institucionální spolupráce
Udržitelné sítě
Přeshraniční zdravotnická záchranná služba Bavorsko / Čechy
Projekt v jedné větě
Celkovým cílem projektu je praktická přeshraniční spolupráce všech pomáhajících organizací zapojených do záchranných prací, přenos znalostí, snížení jazykových bariér a vytvoření společné strategie a její další rozvoj.
Ochrana živ. prostředí
Květena Šumavy
Projekt v jedné větě
Obsahem projektu je shromáždit dostupné údaje o rozšíření cévnatých rostlin na české a bavorské straně Šumavy, propojit národní nálezové databáze a prezentovat síťové mapy rozšíření a komentáře k výskytu jednotlivých druhů na dvojjazyčné veřejné webové stránce, a dále přípravit společný červený seznam nejcennějších ohrožených druhů na tomto území a vymezit aktivní opatření k jejich ochraně.
Vzdělávání
Udržitelnost a ochrana životního prostředí ve škole, v práci a ve společnosti
Projekt v jedné větě
Cílovou skupinou projektu jsou mladí lidé a mladí dospělí ve fázi přechodu ze školy do zaměstnání a jejich školitelé/učitelé. Cílem projektu je zprostředkovat přeshraniční pracovní zkušenosti, překonat jazykové bariéry, seznámit mladé lidi s různými systémy odborného vzdělávání a sociokulturními výhradami a také vypracovat a realizovat opatření na podporu udržitelnosti a ochrany životního prostředí v práci, ve škole a ve společnosti, což je hlavní průřezový cíl.
Výzkum
Vybudování znalostního i technologického transferu v příhraničním prostoru dolního Bavorska a Jihočeského kraje
Projekt v jedné větě
Přeshraniční technologický transfer
Ochrana živ. prostředí
Slatěmi a pláněmi Šumavy a Bavorského lesa.
Projekt v jedné větě
Zvýšení atraktivity území vybudováním přeshraniční naučné cyklostezky. Kromě sportovního vyžití i přiblížení přírodních i kulturních fenoménů oblasti.
Ochrana živ. prostředí
Výskyt rizikových prvků a látek v nivních půdách na historických územích těžby rud ve východním Bavorsku a v České republice.
Projekt v jedné větě
Projekt měl za cíl zmapování výskytu rizikových prvků v nivních půdách na historických územích těžby rud ve východním Bavorsku a v České republice. Vývoj, ověření a validaci nové metody pro rychlé a levné stanovení rizikových prvků a látek v aluviálních půdách prostřednictvím mobilního XRF přístroje pro kvalitativní nebo semikvantitativní stanovení prvků.
Udržitelné sítě
Udržitelný venkov v česko-bavorském příhraničí
Projekt v jedné větě
Podpora rozvoje a zatraktivnění příhraničního venkovského regionu (Plzeňský kraj a okres Cham) prostřednictvím aktivit síťových partnerů a partnerských organizací působících v oblasti lokální zemědělské a řemeslné produkce.
Výzkum
Síť pro transfer technologií mezi MSP v česko-bavorském příhraničním regionu v oblasti pokročilých výrobních technologií
Projekt v jedné větě
Projekt je založen na myšlence vzájemného poznávání a budování udržitelných vztahů mezi MSP v přeshraničním regionu, a tím přispění k propojení obou trhů, vybudování udržitelných kooperačních vztahů mezi podniky a výzkumnými institucemi.
Vzdělávání
Zvyšování kvalifikace studentů gastronomických oborů
Projekt v jedné větě
Projekt si klade za cíl zvýšit konkurenceschopnost studentů středních gastronomických škol a motivovat je pro práci v oboru.
Vzdělávání
Budoucnost utváříme společně - kulturní a profesní výměny v regionu Sušice - Cham
Projekt v jedné větě
Společné vzdělání českých a bavorských žáků v řemeslných oborech a v oborech služeb s odborným dohledem formou dvoudenních profesních workshopů, tematických pobytů a dlouhodobých praxí pro české žáky v Bavorsku.
Ochrana živ. prostředí
Putování bez hranic srdcem Evropy
Projekt v jedné větě
Vytvořením propojené sítě přeshraničních turistických stezek projekt přispěje k vytvoření turistické destinace Šumava-Bavorský les se společným marketingem, k vhodnému směrování návštěvníků, k ochraně přírody a k poučení.
Ochrana živ. prostředí
Odkaz podmaleb na skle
Projekt v jedné větě
Projekt se zabývá uchováním bavorsko-českého kulturního dědictví – podmalbou na skle. Prostřednictvím společného konceptu vzniknou v obcích Kvilda a Schönbrunn am Lusen - Hohenau muzea propojená společnou turistickou trasou, která návštěvníkům představí historii podmalby na skle, přiblíží význam skla v historii regionu a představí historické exponáty z různých epoch.
Výzkum
Přeshraniční síť pro výzkum a inovace v oblasti energetické účinnosti a kombinované výroby tepla a elektřiny
Projekt v jedné větě
Přeshraniční síť pro výzkum a inovace pro MSP ve spolupráci s výzkumnými institucemi na obou stranách hranice pro lepší propojení v oblastech energetické účinnosti a kombinované výroby tepla a elektřiny.
Ochrana živ. prostředí
Nové cesty k přeshraničnímu managementu jelení zvěře v době klimatické změny
Projekt v jedné větě
V rámci projektu byly získány vědecky podložené poznatky o velikosti, stavu a využití prostoru populace jelení zvěře, na jejichž základě lze odvodit doporučení pro udržitelné hospodaření v projektové oblasti.
Ochrana živ. prostředí
Zlatá stezka - síť turistických cest na "Zelené střeše Evropy"
Projekt v jedné větě
Vybudování dálkové pěší trasy vedené skrz Český les a Šumava s propojkami na německou Goldsteig.
Nebyly nalezeny žádné projekty.